លោកុ‌ប្បត្តិ 1:8

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:8 ពគប

រួច​ព្រះ‌ទ្រង់​ហៅ​ប្រឡោះ​នោះ​ថា​ជា​មេឃ នោះ​ក៏​មាន​ល្ងាច​មាន​ព្រឹក​ឡើង ជា​ថ្ងៃ​ទី​២។
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share