លោកុ‌ប្បត្តិ 1:6

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:6 ពគប

បន្ទាប់​មក ព្រះ‌ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​ថា ចូរ​ឲ្យ​មាន​ប្រឡោះ​នៅ​កណ្តាល​ទឹក ដើម្បី​ញែក​ទឹក​ចេញ​ពី​គ្នា
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share