លោកុ‌ប្បត្តិ 1:5

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:5 ពគប

ទ្រង់​ហៅ​ពន្លឺ​ថា​ជា​ថ្ងៃ ហើយ​ហៅ​ងងឹត​ថា​ជា​យប់ នោះ​ក៏​មាន​ល្ងាច​មាន​ព្រឹក​ឡើង ជា​ថ្ងៃ​ទី​១។
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share