លោកុ‌ប្បត្តិ 1:4

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:4 ពគប

ព្រះ‌ទ្រង់​ឃើញ​ពន្លឺ​នោះ​ក៏​យល់​ថា​ជា​ល្អ​ហើយ រួច​ទ្រង់​ញែក​ពន្លឺ​ពី​ងងឹត​ចេញ
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share