លោកុ‌ប្បត្តិ 1:3

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:3 ពគប

នោះ​ព្រះ‌ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​ថា ចូរ​ឲ្យ​មាន​ពន្លឺ​ឡើង ដូច្នេះ​ពន្លឺ​ក៏​មាន​ឡើង
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share