លោកុ‌ប្បត្តិ 1:25

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:25 ពគប

ទ្រង់​ក៏​ធ្វើ​សត្វ​ព្រៃ​នៅ​ផែនដី​តាម​ពូជ សត្វ​ស្រុក​តាម​ពូជ ហើយ​គ្រប់​ទាំង​សត្វ​ដែល​លូន​វារ​នៅ​ដី​គោក​តាម​ពូជ​ដែរ រួច​ទ្រង់​ឃើញ​ថា​ល្អ
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share