លោកុ‌ប្បត្តិ 1:20

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:20 ពគប

បន្ទាប់​មក ព្រះ‌ទ្រង់​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​ថា ចូរ​ឲ្យ​មាន​មច្ឆា‌ជាតិ​ រវើក​នៅ​ក្នុង​ទឹក​ជា​បរិបូរ និង​បក្សី​ជាតិ​ហើរ​លើ​ដី​នៅ​នា​អាកាស
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share