លោកុ‌ប្បត្តិ 1:2

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:2 ពគប

ឯ​ផែនដី​បាន​ខូច ហើយ​នៅ​ទទេ មាន​សុទ្ធ​តែ​ងងឹត​នៅ​គ្រប​លើ​ជំរៅ​ទឹក ហើយ​ព្រះ‌វិញ្ញាណ​នៃ​ព្រះ​ក៏​រេរា​នៅ​ពី​លើ​ទឹក
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share