លោកុ‌ប្បត្តិ 1:18

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:18 ពគប

ឲ្យ​មាន​អំណាច​នៅ​ពេល​ថ្ងៃ នឹង​ពេល​យប់ ហើយ​ឲ្យ​ញែក​ពន្លឺ​ចេញ​ពី​ងងឹត រួច​ទ្រង់​ឃើញ​ថា​ជា​ល្អ
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share