លោកុ‌ប្បត្តិ 1:14

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:14 ពគប

បន្ទាប់​មក ព្រះ‌ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​ថា ចូរ​ឲ្យ​មាន​តួ​ពន្លឺ​នៅ​នា​ផ្ទៃ​មេឃ ដើម្បី​នឹង​ញែក​ថ្ងៃ​ចេញ​ពី​យប់ សំរាប់​ទុក​ជា​ទី​សំគាល់​នៃ​រដូវ ថ្ងៃ នឹង​ឆ្នាំ
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share