លោកុ‌ប្បត្តិ 1:1

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:1 ពគប

កាល​ដើម​ដំបូង​ឡើយ ព្រះ​បាន​បង្កើត​ផ្ទៃ​មេឃ​នឹង​ផែនដី។
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share