Malakau 16:20

Malakau 16:20 HMOWSV

Cov thwjtim txawm tawm mus tshaj tawm rau txhua qhov, tus Tswv kuj nrog lawv ua haujlwm ua ke thiab ua txujci phimhwj tshwm los qhia tias txoj xov zoo muaj tseeb.] 9 Cov pojniam ntawd mus qhia tej uas lawv tau hnov rau Petus thiab cov uas nrog nws nyob ua ke paub. 10 Dhau ntawd Yexus txib cov thwjtim mus tshaj tawm Vajtswv txojlus dawb huv uas tsis txawj lwj hais txog txojkev dim mus ib txhis tsis kawg thoob plaws sab hnub tuaj rau sab hnub poob.]
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share