YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
I Kristowe ménwaléy kéilawan
1Dob féganaye wénén i féndawéte “Kébéréh i Tuluse”, sani Kristowe. Atin i Beene beroy Tuluse. Brab Beeney Tuluse. 2Beroy Tuluse bé féganaye. 3Atin fénlimbag i Tuluse bé Kristowey kéluhanay éntingayéne. Enda i éntingayén ménlimbag ké békén Kristowey léménimbage de. 4Dob Beeney umule brab i nan umul maak Solo réméndaw dob de kéilawan. 5I ni Solo réméndaw dob délémone brab énda géfandaay délémone de.
6Wén i ségétéwe étéw sénugu i Tuluse, i dawét ne Juan Bautista. 7Ménangéy dini muret fantag bé nan Solo inok i kéluhanane mégélingo de brab munur bé nan Solo sani Kristowe. 8Békén Juaney Soloe, éndob ménangéy saén dini muret fantag bé nan Solo. 9Tidéw béno, i toowe Solo énggégumah dob duniyae inok réméndaw dob kéluhanay kéilawane.
10Mélaw i Kristowe dininén dob duniyae. Endob fiyon fo ké Beeney léménimbage de, énda géloloy de kéilawan de. 11Ménangéy dob kaane ingéd, éndob i de kaan étéw énda ténayakuf ro de. 12Endob i kéluhanay téménayakufe de brab ménunure dob Beene, niraya no bero kuwagib waléy nga i Tuluse. 13Ménwaléy ro nga i Tuluse békén sabaf bé rénigoy de étéw taloo no aturay kéilawane mumah ro, yamula sabaf bé aturay Tuluse saén.
14I Kristowe ménwaléy kéilawan, ménbati sétifon betom. Enggito gey i barakat ne tidéw dob Abayo Tulus, non been i buntunge Ngaén, toow fo mégédaw brab toow fo toow i kébéréh ne.
15Ménuret i Juan Bautistawe fantag bé Kristowe. Ménbéréh métanug mano, “Been i niy bénréh guwo begom gégumah témundug begén, éndob gérotor na begén, non bé énda séna ménumahu de, ménwénén.” Been i bénréh Juane.
16Tidéw dob toowe kégédawén betom, énda téméré no miray do kéfiyonon dob betome kéluhanan. 17Non i Tuluse nirayén i kukumane fén-uwitén bé Moisese, éndob i gédawe brab toowe kétoro fén-uwitén bé Jesu Kristowe. 18Enda i ségétéw énggégito bé Tuluse. Endob i Buntunge Ngaén, fénggétiga noy fantage bé Abay ne non sédumon ro. Brab i Ngae, Tulus so.
I uret Juan Bautistawe
19I de odoroy de Judio dob Jerusalem, séménugu ro do fadi brab do témabang bé de fadi féndawét do Lebita mangéy ménginsa dob Juane, ké ati beene.
20I Juane, bénréhén i mékéntaye brab toowe mano, “Békén begéney Kristowe, sani fénémili i Tuluse méguléw.”
21Atin fénénginsaa ro man maro, “Ati mélaw i beeme ni? Aw méntélata Elias go?”
Séménumbul man i Juane mano, “Békén.”
Atin ménénginsa ro man maro, “Aw beemey nan sarigon muret bé kébéréh i Tuluse?”
Atin séménumbul man i Juane mano, “Békén.”
22Atin ménbéréh ro man maro, “Béréhém begey ké ati beeme ni, inok gébérého key dob de séménugu begey. Ati gébérého muwe fantag bé beeme?”
23I Juane séménumbul niringén i kébéréh Isaiase sani méntélatae sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne mano, “Begéney ségétéwe dob gonone énda i étéw de bati, mékes maku, ‘Fééntang gom i aguwoy Kadnane.’ ”
24Atin i de sénugu tidéw dob de Fariseo, ménénginsa ro man maro, 25“Amuk békén go Kristo, taloo no Elias, taloo no sarigon muret, sedek mautis go?”
26Séménumbul i Juane mano, “Wayég i fégébautis guwe, éndob wén i ségétéwe étéw ménggélawék begom énda gélolo gom de. 27Been i gégumahe témundug begén, éndob toow na fo gérotor begén. Mélaw énda médaitu fiyon mukoh bé ikét i safatos ne.”
28Ménrigoy ni dob Betania, diyo dob sébangay wayége féndawét Jordan, gono Juane mautis.
I natiwe bili-biliy Tuluse
29Dob sébaane de fuweh, énggito Juaney Jesuse mangéy dob beene, brab ménbéréh dob de étéw mano, “Téngténg gom, ay ni nén i maake fégétulak nati bili-bili niray i Tuluse non féléhuén inok mékédan i de sala i de étéw dob duniyae. 30Been i niy bénréh guwo maku, ‘Wén i ségétéwe étéw gégumah témundug begén, éndob gérotor na begén, non bé énda séna ménumahu de, ménwénén.’ 31Bé gétahe de, énda gélolo gu de, éndob i funa kuwe ménangéy dini mautis bé wayége inok émfayag i Beene dob begome do dumo gu Judio.”
32Atin ménbéréh man i Juane mano, “Enggito guy Rémogor i Tuluse ménlus tidéw dob lawayo maak marafati méntérimféna mangéy dob Beene. 33Enda damén gétiga ku de saliyu bé Tuluse, sani séménugue begén mautis bé wayége, ménbéréh dob begéne mano, ‘I étéwe gito mo térimfénaay Rémogor guwe, Beeney mautise bé Rémogor guwe.’ ” 34Atin féntaus Juaney kébéréh ne mano, “Enggito gu, brab gébérého kuy Beeney Nga i Tuluse.”
I de sungu kuyug Jesuse
35Dob sébaane de fuweh, diyo man i Juane beroy de ruwo gétéw kuyugén. 36Amun énggito noy Jesuse témara, ménbéréh mano, “Téngténg gom, ay nan i natiwe bili-biliy Tuluse.”
37Amun énggélingooy de ruwo gétéw kuyugén i ni bénréhén, ménfuray ro bé Jesuse. 38Atin séménling i Jesuse brab énggito no bero furay dob Beene. Atin fénénginsaa no bero mano, “Ati kétaya kome?”
Tidéw béno ménbéréh ro maro, “Hon i batio muwe de, Rabi?” (I atag i Rabiwe Maistéro.)
39“Enggomén, inok gito gom,” bang Jesuse. Atin ménodor ro, brab énggito roy batio nuwe. I urase béno, témégénén. Mélaw énda ménule ro taman kélungonon.
40I ségétéwe bé de ruwo ni gétéw lagéy énggégélingo bé bénréh Juane brab ménodor bé Jesuse, sani fédawéténe Andres dumo Simon Pedrowe sétiman idéng. 41I sungu-sunguwe rénigo Andrese, sénlédén i Pedrowe brab nureto no mano, “Enggito gey i Kristowe.” (I atag i Kristowe fénémili i Tuluse méguléw.) 42Tidéw béno, nuwitén i Simone mangéy dob Jesuse.
Atin ténéngténg Jesuse brab bénréhén mano, “Beemey Simone, nga Jonas. Fédawété ku beem Sefas.” (I Sefase ségiléw bé dawéte Pedro, atin i atag ne batéw.)
43Dob sébaane de fuweh, bénaba Jesusey mangéye Galilea. Brab énggito noy Filipiwe, atin ménbéréh dob beene mano, “Odor go Begén.” 44I Filipiwe, ségiléw bé Andrese brab Pedro, tidéw ro dob ingéde féndawét Betsaida. 45Atin i Filipiwe, ménangéy dob Natanaele atin bénréhén dob beene mano, “Enggito gey i étéwe, sani étéwe sénulat Moisesey fantage bé Beene dob kukumane bé do gétah, brab sénulat i de sénarigoy Tuluse so muret bé kébéréh ne. Beeney Jesuse, nga Jose, tidéw Nasaret.”
46Atin ménénginsa i Natanaele dob Filipiwe mano, “Aw wén wayoy éntingayén fiyo tidéw Nasaret?”
Bang Filipiwe, “Enggonén, angéyém téngténg.”
47Amun énggito Jesusey Natanaele mangéy dob Beene, ménbéréh mano, “Ay niy métintuwe étéw Judio. Enda i tugi dob adat ne.”
48“Ati kégétiga muwe begén?” bang Natanael.
Séménumbul i Jesuse mano, “Enggito gu beem dob fantad i kayéwe féndawét igos bé énda séna ténawag Filipiwe beem.”
49Tidéw béno, fénayag Natanaele mano, “Maistéro, Beemey Nga i Tuluse brab Datu gey do Judio.”
50Ménbéréh i Jesuse mano, “Aw ménunur go saén sabaf bé bénréh guwe beem énggito gu beem dob fantad i kayéwe igos? Gégito go na médoo éntingayén rigoné ku toow fo mékégaif na tidéw bé ni. 51Béréhé ku begom i toowe, gito gom moso i lawaye émbukeh brab i de télakiy Tuluse ménik brab mélus dob Begéne, sani Nga i Kéilawane.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;