Salmo 148
ASND

Salmo 148

148
Salmo 148
Panawagan sa Lahat para Purihin ang Panginoon
1Purihin ang Panginoon!
Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga nasa langit.
2Purihin ninyo siya, kayong lahat ng kanyang anghel na hukbo niya sa langit.
3Purihin ninyo siya, araw, buwan at mga bituin.
4Purihin ninyo siya, pinakamataas na langit at tubig sa kalawakan.
5Lahat ng nilalang ay magpuri sa Panginoon!
Sa kanyang utos silang lahat ay nalikha.
6Inilagay niya sila sa kanilang kinalalagyan,
at mananatili roon magpakailanman, ayon sa kanyang utos sa kanila.
7Purihin ang Panginoon, kayong nasa mundo, malalaking hayop sa karagatan, at lahat ng nasa kailaliman ng dagat,
8mga kidlat at ulan na yelo, niyebe, mga ulap, at malalakas na hangin na sumusunod sa kanyang utos,
9mga bundok, mga burol, mga punongkahoy na namumunga o hindi#148:9 hindi: sa Hebreo, mga puno ng sedro.,
10lahat ng mga hayop, maamo o mailap, mga hayop na gumagapang at lumilipad.
11 Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga hari, mga pinuno, mga tagapamahala, at lahat ng tao sa mundo,
12mga kabataan, matatanda at mga bata.
13Lahat ay magpuri sa Panginoon, dahil siyaʼy dakila sa lahat,
at ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa lahat ng nasa langit at lupa.
14Pinalalakas niya at pinararangalan ang kanyang mga tapat na mamamayan, ang Israel na kanyang pinakamamahal.
Purihin ang Panginoon!

Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)

Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Learn More About Ang Salita ng Dios