Job 38
ASND

Job 38

38
Nagsalita ang Panginoon
1Pagkatapos, sinagot ng Panginoon si Job mula sa ipu-ipo, sinabi niya,
2“Sino ka na nag-aalinlangan sa aking karunungan? Ang mga sinasabi moʼy nagpapatunay lang na wala kang nalalaman. 3Humanda ka. Sagutin mo ang aking mga tanong.
4“Nasaan ka noong nilikha ko ang pundasyon ng daigdig? Kung talagang may alam ka, sabihin mo sa akin. 5Alam mo ba kung sino ang nagpasya ng magiging lawak ng pundasyon at sukat nito? 6Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? At sino ang naglagay ng pundasyon na ito 7habang sama-samang umaawit ang mga bituin sa umaga at nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng anghel?#38:7 lahat ng anghel: sa literal, lahat ng anak ng Dios.
8“Sino ang naglagay ng hangganan sa dagat nang bumulwak ito mula sa kailaliman? 9Ako ang naglagay ng makapal na ulap at kadiliman bilang takip ng dagat. 10Nilagyan ko ng hangganan ang dagat; parang pintuang isinara at nilagyan ng trangka. 11Sinabihan ko ang dagat, ‘Hanggang dito ka lang at huwag kang lalampas; hanggang dito lang ang malalaki mong alon.’
12“Minsan ba sa buhay mo Job ay nautusan mo ang umaga na magbukang-liwayway 13para ang ningning nito ay lumiwanag sa buong mundo at mapatigil ang kasamaang ginagawa kapag madilim? 14At dahil sa sikat ng araw, ang daigdig ay malinaw na nakikita katulad ng marka ng pantatak at lukot ng damit. 15Ang liwanag ay nakakapigil sa masasama, dahil hindi sila makakagawa ng karahasan sa iba.
16“Ikaw baʼy nakapunta na sa mga bukal na nasa ilalim ng dagat o sa pinakamalalim na bahagi ng dagat? 17Naipakita na ba sa iyo ang mga pintuan patungo sa lugar ng mga patay? 18Alam mo ba kung gaano kalaki itong mundo? Sabihin mo sa akin kung alam mo ang lahat ng ito!
19“Alam mo ba kung saan nanggaling ang liwanag at dilim? 20At kaya mo ba silang pabalikin sa kanilang pinanggalingan? 21Oo nga pala, alam mo ang lahat ng ito dahil ipinanganak ka na bago pa likhain ang mga ito at matagal na panahon ka nang nabubuhay!
22“Nakapunta ka na ba sa lugar na pinanggagalingan ng nyebe o ulan na yelo? 23Ang mga yelong itoʼy inihahanda ko para sa panahon ng kaguluhan at digmaan. 24Alam mo ba ang daan patungo sa lugar na pinanggagalingan ng kidlat,#38:24 kidlat: o, liwanag. o sa lugar na pinanggagalingan ng hanging silangan? 25Sino nga ba ang gumawa ng dadaanan ng ulan at ng bagyo? 26Sino nga ba ang nagpapadala ng ulan sa disyerto, sa lugar na walang nakatirang tao? 27Sino ang nagpapadala ng ulan sa ilang para tumubo ang mga damo? 28Sino ang ama ng ulan, ng hamog, 29at ng yelong mula sa langit? 30Ang tubig ay nagyeyelo na kasingtigas ng bato, pati na ang itaas na bahagi ng dagat.
31“Kaya mo bang talian o kalagan ng tali ang grupo ng mga bituin na tinatawag na Pleyades at Orion? 32Mapapatnubayan mo ba ang mga bituin na lumabas sa tamang oras? Maituturo mo ba sa grupo ng mga bituing tinatawag na Malaki at Maliit na Oso ang kanilang daan? 33Alam mo ba ang mga tuntuning umiiral sa kalangitan?#38:33 tuntuning … kalangitan: Ang ibig sabihin nito ay ang “batas ng kalikasan.” Ito kayaʼy mapapairal mo rito sa mundo?
34“Mauutusan mo ba ang ulap na umulan? 35Mauutusan mo ba ang kidlat na kumislap? Mapapasunod mo kaya ito? 36Sino ang nagbibigay ng karunungan at pang-unawa ng tao? 37Sinong napakarunong ang makakabilang ng mga ulap? Sinong makakapagbuhos ng tubig mula sa langit 38upang ang mga tuyong alikabok ay maging buo-buong putik?
39“Maihahanap mo ba ng pagkain ang mga leon para sila ay mabusog 40habang silaʼy nagtatago sa kanilang lungga o sa maliliit na punongkahoy? 41Sino ang nagpapakain sa mga uwak kapag silaʼy nagugutom at kapag ang mga inakay nilaʼy humihingi ng pagkain sa akin?

Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)

Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Learn More About Ang Salita ng Dios