1 Samuel 4:11

1 Samuel 4:11 ASND

Naagaw ng mga Filisteo ang Kahon ng Kasunduan at napatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Finehas.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share