Matai 1
WAJNT

Matai 1

1
Yisuu Kirisiinna oyaiya kuavai
(Rukaaso 3:23-28)
1Aanna Yisuu Kirisiinna oyaiya kuavai. Aaparahaamooya Davuitiiya oyaivakidiri Yisuuva diiteeravai.
2Aaparahaamo ari mmaapuuvaa
Isaakaa mmata kiooduu
Isaako Yakoopaa mmata kiooduu
Yakoopo Yutaanna mmata kioo
ari kata vayaidaatama mmata kieeravai.
3Yutaava ari mmaapuuvaitana
Pereseeya Seraaya mmata kiooduu
ngiari kaanaa nnutuuvo Tamaarovee.
Pereseeva Eseroonaa mmata kiooduu
Eseroono Araamaa mmata kiooduu
4Araamo Aminataapaa mmata kiooduu
Aminataapo Nasoonaa mmata kiooduu
Nasoono Saramoonaa mmata kiooduu
5Saramoono Buaasaa mmata kiooduu
inna kaanaa nnutuuvo Rahaapovee.
Buaaso Yoveteenna mmata kiooduu
inna kaanaa nnutuuvo Ruutovee.
Yoveteeva Isainna mmata kiooduu
6Isaivaano kieeta vaidiivaa
Davuitiinna mmata kieeravai.
Davuitiiva vaidiivaa nnutuuvo Uriaanna
muaadaivaa vara kioo
mmaapuuvaa Soromoonaa mmata kiooduu
7Soromoono Rekaviaamaa mmata kiooduu
Rekaviaamo Aviaanna mmata kiooduu
Aviaava Asaanna mmata kiooduu
8Asaava Yosapataa mmata kiooduu
Yosapato Yoraamaa mmata kiooduu
Yoraamo Usiaanna mmata kiooduu
9Usiaava Yotaamaa mmata kiooduu
Yotaamo Akasaanna mmata kiooduu
Akasaava Isikiaanna mmata kiooduu
10Isikiaava Manaseenna mmata kiooduu
Manaseeva Amoosoonna mmata kiooduu
Amoosoova Yosiaanna mmata kiooduu
11Yosiaava Yekoniaanna mmata kioo
ari kata vayaidaatama mmata kiooduu
iya varuu suaivaki vaidi Bapuroonaaya
numa gioonna kiaapuuya vitada
ngiari yoosinnaivaki yapa kieeravai.
12Yekoniaava Seratiereenna mmata kiooduu
Seratiereeva Seruvavereenna mmata kiooduu
13Seruvavereeva Avituunna mmata kiooduu
Avituuva Eriakiimaa mmata kiooduu
Eriakiimo Asoroonna mmata kiooduu
14Asoroova Satokoonna mmata kiooduu
Satokoova Akiimaa mmata kiooduu
Akiimo Erutuunna mmata kiooduu
15Erutuuva Eriasaaraa mmata kiooduu
Eriasaaro Mataanaa mmata kiooduu
Mataano Yakoopaa mmata kiooduu
16Yakoopo Yoosiipaa mmata kieeravai. Yoosiipo inna Mariaanna vaativai.
Mariaava ari mmaapuuvaa Yisuunna mmata kiooduu vaidiiyaano innara tunoo: Aanna Misiaa vaidi Anutuuqo mmataama kioo vaidiivovee, tiravai.
17Aaparahaamo varuu suaivakidiri inna sidinnaidiiya yaakuuvaitana yukukidiri taarama taarama varia rada nnidada iyakidiri Davuitiiva diiteeravai. Davuitiiva diitoo suaivakidiri mmuaikaraama inna sidinnaidiiya yaakuuvaitana yukukidiri taarama taarama varia rada nnidada iya varuu suaivaki vaidi Bapuroonaaya numa iyaata rapidada yaatara kiada vitada ngiari yoosinnaivaki yapa kieeravai. Iya Isarairaiya yapa kiooduu varuu suaivakidiri mmuaikaraama Yekoniaanna sidinnaidiiya yaakuuvaitana yukukidiri taarama taarama varia rada nnidada tooduu Anutuuqo mmataama kioo vaidiivo diiteeravai.
Yisuunna mmateera kuavai
(Rukaaso 2:1-7)
18Yisuu Kirisiinna mmatoovo ataama vairavai. Yisuuva hama varuu suaivaki inna kaanaa Mariaanna Yoosiipo varaanara kuaivaa kiaa teerama kioo hama inna varooduu Mariaava rikiooduu Mmannasa Yoketaivoono vaa nnaakaraivaa inna mmiravai. 19Mmuduu Mariaanna vaatiivo Yoosiipo vaidi yoketaavoonora tioo hama mmamma maisaivaa Mariaanna mmirainno kati haumaki inna titaanaraivaara yaata utiravai. 20Homo ivaara yaata utuoo varioo vainno ruvuaataivaa tooduu Udaanga Anutuuqaa aangeraa voovoono tuma inna kiaa mmioo tunoo: Yoosiipo, Davuitiinna oyaivakinnaa vaidikuavee. Ai nnaata Mariaanna varaanaraivaara sa aatuunna taara yaata utuanee. Varaanee. Mmannasa Yoketaivoono nnaakaraivaa inna aakiaivaki yapaivaivee. 21Fai iva mmaapuvai mmatanai a inna nnutuuvaa Yisuuvavee tinaravai. Fai ivoono ari seena gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa ruga kioo iya vitoo yoketaivau yapaanaraivaara a inna nnutuuvaa Yisuuvavee tinaravai.
22-23Nnaaruaa vaidi Udaanga Anutuuqaa kuaivaa kooyaa tira forofetaa voovoono Anutuuqo inna kiaa mmuu kuaivaa fafaarainno ataa kua tunoo: Fai kiaatanna yoketaa hama vaidi voovoono inna tasipaivoono nnaakara sunnainno mmaapuvai mmatanai iya inna nnutuuvaa Imanueero kiaaravee, tiravai. Ii nnutu ivaa oyaivo tinoo: Anutuuqo ti tasipainoo, tiivai. Nnaaruaa vaidi forofetaivo fafaara roo kuaivo ngioo ngioo Yisuunna mmatoo suaivaki innara kua tuu kua mmuakiaayauvai kaanaivo vairavai.
24Itaama vauduu Yoosiipo diitoo Udaanga Anutuuqaa aangeraivo inna kiaa mmuu kuaivaa rikioo iinno ari nnaataivaa vareeravai. 25Varooduu homo Mariaava nnaakara sunnaivaata varuu suaivaki Yoosiipo hama inna tasipama nuairavai. Yapooma Mariaava mmaapuuvaa mmata kiooduu Yoosiipo inna nnutuuvaa Yisuu-o tiravai.

© 1987, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Karaasa Yeena Rau Kioo Kuaivovee