Ann Bokwakwarin Kurereb Dura
UBRNTPO
Kurereb Dura
Wab Genesis an yabin min “Ann Bokwakwarin” Atonio buk ekakasonet on mamaba safam a tafanam imamatar, orot jever an bosurufin, tafanamai bokomas a baikokosar an bosurufin a mamaba God an etai sabu auris ibobo on. Ann Bokwakwarin on fofonin kusebin dura ass ruam gagamis sinmatar:
1) Yayab kaitamom inai yayab auyotoat an yayatan kaitamom: Mamaba God safam a tafanam ifofourai on a ainau an dudur mamaba God orot jever ifouris tafanamai simama on. Nin on Adam a Eve, Cain a Abel, Noah a Sareu Gagamin a Babylon bigo (goa ann weromin) osi asi dudur.
2) Yayab auyotoat an yayatan ruam inai yayab orot ruam, orot ta aurin auyotoat (50) Ainau Israel sabu nanatus wawas agiris asi dudur. Ainauin on Abraham, On on sisagobai an baitutum a an fonabo God aurin on. Namon on gibunai dudur on natun Isaac a wawan Jacob (mat seyoyorai Israel) a Jacob nanatun auyotoat an yayatan ruam, osi min Israel dam auyotoat an yayatan ruam simatarai. Dudur gagamin bag on Jacob natun tani Joseph aurin a bobo simatar ato Jacob nanatun fani awawas nanatus mat iboes sinat Egypt nan simama. Atonio buk amonai on sabu asi ma yawas on ebidudur, baise gagamin bag on aifan God ifour on ebiyoboet. On an bosurufin on dura bag God on safam tafanam ifourai, ato an baisawarin on aumatan mat mamaba God an baisosoan arimon nana inbotein an sabu inbiyoboes aurin on. Atonio buk amon engon on God ekesin abi abi ifofouren on an dudur wat, On sabu ato iyabon komasis sibiyamen on ebigurubabanis a ebimakies, an sabu ebibaisis a ebinetewaris, ato asi dudur eyayatitiwagen. Atonio buk atamanin on sabu asi baitutum an dudur on sigayam ato ari ra sabu on buk siniyab ato inkufaiwaris asi baitutumai sinama.
Dura Gagamis Ass Safam Tafanam a Orot Jever ifouren 1.1–1.25
Bokomas a Baikokosar an bosurufin 3.1-24
Adam emon inai Noah 4.1–5.32
Noah a Sareu Gagamin Igat 6.1–10.32
Babylon Bigo (Goa ann weromin) 11.1-9
Shem emon inai Abram 11.10-32
Warar Unis: Abraham, Isaac, Jacob 12.1–35.29
Esau Wawan Agirin 36.1-43
Joseph Taitain Tutuan mat 37.1–45.28
Israel Sabu Egypt nan 46.1–50.26

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About God An Dura Bobaibasit Boboun