Ñwaè' Joân 1
LNT

Ñwaè' Joân 1

1
1À m ba efa rkɛ̀', Nlàa yi ku ba. Yi m ba àbee a Nyʉ̀. Nlàa anà yi m ba Nyʉ̀. 2Yi m ku ba efa rkɛ̀' a Nyʉ̀. 3Buu wɛɛwɛ à m gèe yi à ŋger Nyʉ̀. Yuu mo' yi yu ce yi m buu efa rgèe ka'. 4Ryòŋ li m vʉ̀ ba ese yi. Ryòŋ anà li m ba rraa nè bèe. 5Rraa anà li ke raa à tʉ̀'nji. Tʉ̀'nji à m be liisi rraa anà ka'.
6Ŋwɛ̀ mò' à m ba ce Nyʉ̀ à m tuu. Li rlii li m ba enɛ Jǒn. 7E m vʉ̀ tɛ e bo suŋ bèe àmbò rraa anà tɛ bèe a bo byemi njobè' e suŋ wowèe. 8E m ba rraa anà ka'. E m ku vʉ yi ba à rsuŋ bèe àmbò rraa anà.
9Rraa mini ce li ke raa mbendù bèe wɛɛwɛ nà li m vʉ̀ njep ŋgòŋ. 10E m ba njep ŋgòŋ. Ŋgòŋ ca à m gèe ye à ŋger Nyʉ̀. Ŋgòŋ yi m rìŋ ye ka'. 11E m vʉ̀ fa yě là', yì bèe a konì ye ka'. 12À ka' ba yi àmbò bèe ce a m koni ye a ker byemi nè ye foŋ nà, e fa ŋger enɛ wowèe a beeŋger ba boo Nyʉ̀. 13Boo ce a bi ba àmbò a ke bi boo nà ka'. Yu ba boo ce a bi ba àmbò Nyʉ̀ kòŋ. 14Nlàa anà yi m bèeŋger à ŋwɛ̀ ghup, a cu a wěr mʉ. Wèr à m yɛ yi fòo ce yi m lò ba ese yì Tâ. Nyʉ̀ à m fa njɛ̀ɛ fòo ca ba nè muu yì ce e ku ba mò'sir. Wèr à m yɛ rbǒŋ Nyʉ̀ ba mini Nyʉ̀ ba njep ye.
15Jǒn a ŋwɛ̀ ce e m suŋ bèe àmbò ye. E m làa enɛ̂, “Ŋwɛ̀ ca yu ŋwɛ̀ ce mɛ̀ m suŋ wèe enɛ e bii ka' vʉ̀ nà. Mɛ̀ m suŋ wèe enɛ nta' ŋwɛ̀ anà yi càa ya, njobè' tɛ a ka' kè bi mɛ̀, e m ku ba.”
16À ka' ba njo' ku' li rbòŋ, sèe wɛɛwɛ à konì bghònì ese ye ŋkàrà' àŋgoo. 17Nyʉ̀ à m fa sèe mncir ba njì enjep Musìs, à ka' ba njì enjep Jisos Krâis, sèe à rìŋ rbǒŋ Nyʉ̀ ba mini Nyʉ̀. 18Ŋwɛ̀ mò' à m be yɛ Nyʉ̀ ka'. Muu Nyʉ̀ ce e ku ba mò'sir, a ker ba mntee Nyʉ̀, a ye ce e dùŋshi sèe njɛ̀ɛ ŋwɛ̀ ce yì Ta yu.
19Jus ce à rla' Jɛ̀rusalɛ̀m a m tuu bèe mò' efa mʉ̀ ŋgǎa taŋshi taŋshì ba bèe Lɛvì enɛ a du yɛ Jǒn, bipshi nè ye enɛ̂, “A wɛ̀ nda?” 20Jǒn à m kani efa rbèesi yuu ce wowèe a m bipshi na ka'. Cena a yuu ce e m làa nè wowèe à bsii bèe wɛɛwɛ. E m làa enɛ̂, “A mɛ̀ Krǎis anà ka'” 21Wowèe a ker bipshi nè ye enɛ̂, “Banɛ a wɛ̀ nda? A wɛ̀ Àlajà a?” E beesì enɛ̂, “A mɛ̀ Àlajà ka'.” Wowèe a ker bipshi enɛ̂, “A wɛ̀ ŋwɛ̀ ncep ntuu Nyʉ̀ anà a?” Jǒn à kanì. 22Wowèe a ker bipshi nè ye enɛ̂, “Banɛ a wɛ̀ nda sê? Suŋ wèr njɛ̀ɛ ŋwɛ̀ ce à yu tɛ wèr bo kʉti suŋ bèe ce a ba tuu wèr.” 23Jǒn à beesì enɛ̂,
“A mɛ̀ ŋwɛ̀ ce Àsayà à m làa àmbò ye elǔuŋgòŋ enɛ̂, ‘Njèndoŋ mò' ce fuŋ à ntee rìŋ enɛ̂,
Kupshi nè nduunjì nè Tata.’”
24Bèe mò' ce bèe Farìsi a m tuu 25a m bipshi nè Jǒn enɛ̂, “Wɛ̀ ka' tɛ ba Krǎis anà ka', ba Àlajà ka', ba ŋwɛ̀ ncep ntuu Nyʉ̀ ce Nyʉ̀ à m làa enɛ e be tuu nà ka', wɛ̀ ka' ce bàptir bèe njokɛ?” 26Jǒn à beesì nè wowèe enɛ̂, “M ce bàptir bèe ba nè mdip. Ŋwɛ̀ mò' yu a wěe mʉ, ce wèe à be riŋ ye ka'. 27A ye ce e ce vʉ̀ embe mɛ̌ njì. Yi nta' yi càa ya. Mɛ̀ ghɛɛte à ŋwɛ̀ ce àde' m co'ni vi blaba' ka'.”
28Buu ca vi m koni ba à rla' Bɛtanì ce li yu nèŋguu rdip Jodàn. A fàdì' Jǒn à m ce bàptir bèe.
29Tʉ̀' à ka' raa, Jǒn à yɛ àmbò Jisòs ce vʉ̀ à ryɛ ye, a laa enɛ̂, “Yɛ nè Muu Njèe Nyʉ̀ ce e be siŋsi buu bbebep enjep ŋgòŋ. 30A ŋwɛ̀ ce mɛ̀ m ce làa mɛnɛ̂, ‘Ŋwɛ̀ mò' ce vʉ̀ embe mɛ̌ njì ce yi nta' yi càa ya njobè' a m bii ka' bi mɛ̀, e ku ba nà.’ 31Mɛ̀ m rìŋ mɛnɛ a ye Krǎis anà ka'. Geewa'a, mbùu ce mɛ̀ m vʉ̀ ya ce bàptir bèe à to' Isrɛ̀l à m ba enɛ wowèe a bo rìŋ ye.” 32Jǒn à m suŋ bèe ba yuu ce e m yɛ, a laa enɛ̂, “Mɛ̀ m yɛ àmbò Yʉ' Rara yi ce sùu embe bùu àmbò bèŋ wa'a, a cu mbe yě ndù. 33À m ba à nfè' anà mɛ̀ be riŋ ye ka'. Geewa'a Nyʉ̀ ce e m tuu mɛ̀ enɛ m vʉ baptir bèe à m làa nè mɛ̀ wɛɛ enɛ̂, ‘Ŋwɛ̀ ce à be yɛ àmbò Yʉ' yi be sùu embe bùu, cu mbe yě ndù, a ŋwɛ̀ ce e be bàptir bèe nè Yʉ' Rara.’ 34Mɛ̀ yɛ nè mini-ŋwɛ̀, a ce suŋ wèe rara enɛ ŋwɛ̀ anà yu Muu Nyʉ̀.”
35Tʉ̀' à ka' kèr raa, Jǒn à tɛɛ a bèe a mmbaa ce e m ce yɛ'ni wowèe. 36E ka' yɛ àmbò Jisòs ce càa, a laa enɛ̂, “Yɛ nè muu njèe Nyʉ̀.” 37bèe a mmbaa anà a ka' yu' àmbò Jǒn à làa wa'a, a nati a du àmbùu Jisòs. 38Jisòs à ka' karsi nyor yɛ àmbò wowèe a ce vʉ̀ a yě mbùu, e bipshì nè wowèe enɛ̂, “Wèe ce ròo ba kɛ?” Wowèe a laa nè ye enɛ̂, “Rabài (ce yi yu enɛ Ŋwɛ̀ Ryɛ'nì), à ce cu ba fɛ?” 39Jisòs à laa nè wowèe enɛ̂, “Vʉ̀ nè yɛ.” Wowèe a du a yɛ fàdì' e m ce cu, a cu a Jisòs wèe, kɛ' embe nfè' nyʉ̀ à m kɛ̀' a ce coo.
40Mò' efa bèe a mmbaa ca ce e m yu' yuu Jǒn à m làa a du àmbùu Jisòs foŋ nà à m ba Andrù nfʉr Saimʉn Pità. 41E m nàti a du cɛrcɛr sê, a du a yɛ nfʉr yǐ Saimʉn Pità a laa nè ye enɛ̂, “Wèr à yɛ Mɛ̀sayà.” Rlii ca li yu enɛ Krâis (ŋwɛ̀ ce a ghar). 42E m lòr ye a ye a du a yɛ Jisòs. Jisòs à ke' Saimʉ̀n a laa enɛ̂, “Wɛ̌ Saimʉ̀n ce à yu muu Jǒn, a be too wɛ̀ enɛ Kɛfàs.” Rlii ce enɛ Kɛfàs na li ku ba foŋ àmbò rlii ce li yu enɛ Pità nà.
43Tʉ̀' mò' à ka' kèr raa, Jisòs à natì enɛ e ce dù à ŋgǒŋ Galèlê. E m ròo Felêp, a yɛ ye, a laa nè ye enɛ̂, “Vʉ̀ fa mɛ̌ mbùu.” 44Felep ca à m ba ŋwɛ̌ à rla' Bɛ̀tsaidà àmbò Andrù ba Saimʉn Pità a m ba. 45Felep ye ye à m yɛ Nàtanìyɛ̀l a laa nè ye enɛ̂, “Wèr à yɛ ŋwɛ̀ ce Musìs à m saŋ àmbò ye mbe ŋwà' mncir, ŋgǎa ncep ntuu Nyʉ̀ a ker saŋ àmbò ye foŋ nà. A ye Jisòs muu Josɛ̀f ce à rla' Nasarɛ̀t.” 46Nàtanìyɛ̀l à laa nè ye enɛ̂, “Wà' àde' yuu bòŋboŋ yi fʉʉ à rla' Nasarɛ̀t a?” Felep à laa nè ye enɛ̂, “Vʉ̀ yɛ.” 47Jisòs à ka' yɛ àmbò Nàtanìyɛ̀l ce vʉ̀ à ryɛ ye, e laa yuu a kuu ye. E m làa enɛ̂, “Ŋwɛ̀ ca yu ŋwɛ̀ Isrɛ̀l ghup, a ba ŋwɛ̀ nlàayɛ.” 48Nàtanìyɛ̀l à bipshì nè ye enɛ̂, “Wɛ̀ rìŋ mɛ̀ à njɛ̌ɛ kɛ?” Jisòs à beesì enɛ̂, “Tɛ Felep ka' kɛ' wɛ̀, mɛ̀ ba yɛ wɛ̀ à nfè' ce wɛ̀ ba cu njep mbùu ce ce a too enɛ fik nà.” 49Nàtanìyɛ̀l à laa nè ye enɛ̂, “Rabài, a wɛ̀ Muu Nyʉ̀. A wɛ̀ ŋkʉʉ à to' Isrɛ̀l.” 50E ka' làa wa'a, Jisòs ye ye à laa nè ye enɛ̂, “Wɛ̀ ku byemi ba njobè' mɛ̀ ba laa mɛnɛ mɛ̀ ba yɛ wɛ̀ à nfè' wɛ̀ ba cu njep mbùu ce ce a too enɛ fik nà a? À be yɛ buu mo' ce vi be càa cena.” 51E m ker laa enɛ̂, “M ce suŋ wɛ̀ nè mini-ŋwɛ̀ enɛ wèe be yɛ àmbò rbuu li be mʉ̀'ti tɛ bcìndap Nyʉ̀ a ce ko' ce sùu mbendù Muu Ŋwɛ̀.”

Limbum New Testament © Bible Society of Cameroon, 2003.


Learn More About Limbum New Testament

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.