YouVersion Logo
Search Icon

JOHANE 1

1
Kriste ke Modimo. Bohlatse bja Mokolobetši. Barutiwa ba pele ba Jesu
1Mathomong e a bego a le gona ke yena LENTŠU. Gomme yena LENTŠU o be a le go Modimo. Gomme yena LENTŠU e be e le Modimo. 2Ke yena a bego a le gona mathomong. 3Tšohle di dirilwe ke yena; mme go tše di dirilwego ga go se se sa kago sa dirwa ke yena. 4Bophelo bo be bo le mo go yena; mme bophelo bjoo e be e le sona seetša sa batho. 5Mme seetša seo se bonega leswiswing; fela, leswiswi ga la ka la se amogela.
6Go kile gwa tšwelela motho, e a romilwego ke Modimo; leina la gagwe ke Johane. 7O be a tlile go ba hlatse, a hlatsela seetša, gore batho ba dumele ka yena. 8E be e se yena seetša; se a se tletšego e be e le gore a be hlatse ya sona seetša. 9Seetšaetša sa go bonegela batho bohle ke yena Motlafaseng.
10O be a le gona lefaseng, mme lefase le dirilwe ke yena; gomme lefase ga la ka la mo tseba. 11A tla go tša gagwe; mme ba gagwe ga ba ka ba mo amogela. 12Fela, bohle ba ba mo amogetšego o ba neile maatla a go ba bana ba Modimo. Ke bao ba go dumela leina la gagwe. 13Ke bao ba sa kago ba tswalwa ka madi le ka nama le ka thato ya monna; ke bao ba go tswalwa ke Modimo.
14Me yena LENTŠU a ba nama, a tla a aga le rena; ra bogela letago la gagwe, letago la Motswalwaeši wa Tatagwe, Motlalakgaugeloletherešo.
15Johane o mo hlatsela a goelela a re: Ke yena yo ke mmoletšego ka re: E a ntlhatlamago, ke e a bego a nthakile pele gobane o be a le gona, nna ke sešo ka ba gona.
16Gomme mo go botlalo bja gagwe ke mo rena re amogetšego kgaugelo ka go gaugelwa. 17Gobane molao, batho ba o neilwe ka Moshe; ge e le kgaugelo le therešo ke tša go ba gona ka Jesu Kriste. 18Ga go e a bilego a bona Modimo le neng, wa go re bea seetšeng ke yena Morwamotswalwaeši, e a lego difarong tša Tatagwe.
19Bohlatse bja Johane šebo. Ke bja mohla Bajuda ba romile baperisita le Balefi, ba tla ba etšwa Jerusalema ba mmotšiša ba re: O mang?
20Johane o ipoletše, a se latole; a ipolela a re: Nna, ga se nna Kriste.
21Ba mmotšiša ba re: O eng gee? A o Eliya?
Yena a re: Ga se nna.
Ba re: A o yena moporofeta?
A fetola a re: Aowa!
22Bona ba napa ba re: O mang gee? Re tle re botše ba go re roma. O reng ge o ipolela?
23Johane a re: Ke lentšu la segoeledi lešokeng; ke re lokišang tsela ya Morena, bjalo ka ge moporofeta Jesaya a boletše.
24Ba ba romilwego bao, e be e le ba bafarisei. 25Ba mmotšiša ba re: Bjalo o reng o kolobetša ge o se Kriste, o se Eliya, O se yena Moporofeta?
26Johane a fetola a re: Nna ke kolobetša ka meetse. Fela, mo gare ga lena go eme yo le sa mo tsebego. 27Ke yena a tlago a etilwe pele ke nna, mola e le wa go ba gona pele ga ka, yo nna ke sa swanelago le go ka hunolla le lerala la seeta sa gagwe.
28Ditaba tše ke tša Bethabara, mošola wa noka ya Jorodane, mo Johane a bego a kolobetša gona.
29Ka la ka moswana Johane a bona Jesu a etla go yena; a re: Bonang Kwana ya Modimo e rwelego sebe sa lefase. 30Ke Yena eo ke mmoletšego ka re: Yo a ntlhatlamago ke e a nthakilego pele, gobane o be a le gona, nna ke sešo ka ba gona. 31Le nna ke be ke sa mo tsebe; fela tše nna ke tletšego tšona ka kolobetša ka meetse, ke gore yena a bonagale mo go Isiraele.
32Johane a mo hlatsela a re: Ke bone Moya o theoga legodimong o le bjalo ka leeba, wa tla wa dula o mo okametše. 33Le nna ke be ke sa mo tsebe. Fela, e a nthomilego go kolobetša ka meetse, o be a mpoditše a re: Yo o mmonago Moya o mo theogela, wa dula o mo okametše, ke yena wa go kolobetša ka Moya wo Mokgethwa. 34Gomme ke di bone ka bea bohlatse ka re: Yo ke yena Morwa-Modimo.
35Ka moso o mongwe Johane o be a eme a na le ba babedi ba barutiwa ba gagwe, 36A bona Jesu a itshepelela, a re: Bonang Kwana ya Modimo.
37Barutiwa ba babedi bao ba mo kwa a realo, ba latela Jesu. 38Jesu a retologa a ba bona ba mo latela, a ba botšiša a re: Le nyakang?
Bona ba re: Rabi, (ke go re: Moruti) o dula kae?
39Yena a re: Tlang le yo bona. Ba ya ba bona mo a dutšego. Mme tšatši leo ba hlwa ba na le yena. Nako e be e le ya lesome.
40E mongwe wa bona babedi bao ba go kwa Johane mme ba latela Jesu, e be e le Andrea, ngwanabo Simone Petro. 41Yena yo a thoma go hwetša Simone mogolwagwe, a mmotša a re: Re hweditše Mesia! (Ke go re Kriste.) 42A mo iša go Jesu.
Jesu a re go mmona, a re: Ke wena Simone Morwa-Jona; O tlo bitšwa ka la Kefase (ke go re Petro).
43Ka la ka moswana, Jesu ge a re ke ya Galilea, a hwetša Filipi; a bolela le yena a re: Ntatele. 44Filipi e be e le wa Betsaida, wa motse wa ga boAndrea le Petro. 45Filipi a hwetša Nathanaele, a mmotša a re: Yola, yo Moshe a ngwadilego tša gagwe le bona baporofeta, re mo hweditše; ke Jesu Morwa Josefa wa Natsaretha.
46Nathanaele a fetola a re: Se sebotse se se kago tšwa Natsaretha e ka bang?
Filipi a re: Tlaa o bone!
47Jesu a bona Nathanaele a etla go yena, a mmolela a re: Šo Moisiraele wa makgonthe, a se nago bomenetša.
48Nathanaele a mmotšiša a re: O ntsebela kae?
Jesu a re: Ke go bone Filipi a sešo a go bitša, o le moriting wa mogo.
49Nathanaele a fetola a re: Ke wena Morwa-Modimo; ke wena Kgoši ya Isiraele.
50Jesu a re: O dumela ka ge ke re ke go bone moriting wa mogo; o sa tlo bona tše di fetišago tšeo. 51A ba a re: Ruri, ruri, ke a le botša, go tloga bjalo le tlo bona legodimo le bulegile, barongwa ba Modimo ba hlatloga ba fologela go Morwamotho.

Currently Selected:

JOHANE 1: NSO51

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy