YouVersion Logo
Search Icon

Madiu 1

1
Yesu bwaneneneyao fa'ina.
Luke 3:23-38
1Yesu Keliso ana yo'o kahihina hidede amine, higa Bana Devida ana yo'oya gitubuyemu ada Devida Abelahamo ana yo'oya gitubuyemu.
2Bana Abelahamo natuna Aisake
ada Aisake natuna Yakobu,
ada Yakobu natuneyao bana Yuda watobohiyaneyao.
3Bana Yuda natuneyao Felesi kadu Sala tu hinadi ma Tema,
ada Felesi natuna Hesiloni,
ada Hesiloni natuna Lamu,
4ada Lamu natuna Aminadabu,
ada Aminadabu natuna Nasoni,
ada Nasoni natuna Salamoni,
5ada Salamoni natuna Bowasi tu Bowasi hinana ma Leyabi,
ada Bowasi natuna Obedi tu Obedi hinana ma Luti,
ada Obedi natuna Yese,
6ada Yese natuna Kini Devida.
Ma bana Devida natuna Solomoni tu Solomoni hinana ma boi nagona Yulaiya ginagidi.
7Ada Solomoni natuna Lehobowamu,
ada Lehobowamu natuna Abaiya,
ada Abaiya natuna Esa,
8ada Esa natuna Yehosafadi,
ada Yehosafadi natuna Yolama,
ada Yolama natuna Asaya,
9ada Asaya natuna Yotama,
ada Yotama natuna Ehasi,
ada Ehasi natuna Hesekaiya,
10ada Hesekaiya natuna Manasa,
ada Manasa natuna Emoni,
ada Emoni natuna Yosaiya.
11Ada Yosaiya natuneyao Yekonaiya watobohiyaneyao badi himiyami miBabiloni hi'ela miIsileli tufoidi moya'aidi hikive'avidi be yadi fafali againe hinauwedi ana toveya.
12Atu miBabiloni miIsileli hinauwedi gihavaina, Yekonaiya natuna Saladiyeli gitubuga,
ada Saladiyeli natuna Selubabela,
13ada Selubabela natuna Abayada,
ada Abayada natuna Elayakimu,
ada Elayakimu natuna Eso,
14ada Eso natuna Sedoki,
ada Sedoki natuna Ekimu,
ada Ekimu natuna Eliuda,
15ada Eliuda natuna Eliyasa,
ada Eliyasa natuna Matani,
ada Matani natuna Yakobu,
16ada Yakobu natuna Yosefa Meli moganedi
ada Meli Yesu hivenatunena Bana hivewagana Keliso higa Yaubada yana Tovegida.
17Ada au Yesu Keliso bwaneneneyao ana loi hidede amine. Bana Abelahamo hinunauwena Devida againe ma adi loi fotini. Kadu bana Devida bwaneneneyao hinunauwena miBabiloni hi'ela miIsileli hikive'avidi ana toveya ma adi loi fotini. Kadu miIsileli yadi miyavehaila Babiloni againe ana toveya hinunauwena Keliso Tauna gitubuga ma adi loi fotini.
Yesu Keliso yana tubuga fa'ina.
Luke 2:1-7
18 # Lu 1:27 Tu Yesu Keliso yana tubuga kahihina hidede amine. Hinana Meli Yosefa gisetago-mo'ena tu aimo keke buye hidamiyami buye hidadauda tu bana kwamayoku wahifugana ma gi'ayaunena, higa Alu'aluwa Mahalina givehifugena. 19Ada moganena Yosefa kaliva yamumuna, yana dewa gi'ita'itave'avina. Bana keke nuwanuwana Meli yo'o matadiya ginakivewowomumuni fa'ina ginuwanuwa vaita ginakilowekauyena, higa keke ginavekotuni. 20Aimo hidedemi ginuwanuwa tu Kaiwabu yana tovenuwa'ata sa'eyana gi'avayaunena bana againe gilakayemu gigayo, “Yosefa, Devida bwanenena o'eni. Bana Meli fa'ina keke unamatauta. Au unanagina be ya manuweya unanauwena, fa'ina kwamana giwahiwahina-ma Alu'aluwa Mahalina givehifugena. 21#Lu 1:31Ada kadu aimo natuna kaliva ginavenatunena, ada unavewagana Yesu higa tokibababala, fa'ina yana yo'o yadi dewa koyona againe ginakibababaledi.” Hidedemi tovenuwa'ata gigahe.
22Tu mena gaitoma moya'aina gilakayemu be gavaimi tuwaina Kaiwabu bonana ana to'awatalatalaina awane gigahe, meda anafaiweya ginayemu velemo'ena. 23#Ais 7:14Bana to'awatalatalaina gigahe gigayo,
Wa'ita, ulaulatanina sa'eyana ginavehifuga be natuna kaliva ginavenatunena. Ada kwamana hinavewagana Imanuweli.
Hidedemi gigahe tu mena egana ana kaivila ma Yaubada ide buye kamimiyami. 24Ada au Yosefa gi'enovilana againe gimidi be Yaubada yana tovenuwa'ata givehimeyena amine gihuluva. Gina Meli givega'aulena be yana manuweya ginauwena. 25Buye himiyami tu keke buye hidadauda tu natudi kaliva hivenatunena. Ada Yosefa kwamana givewagana Yesu.

Currently Selected:

Madiu 1: viv

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy