YouVersion Logo
Search Icon

Yohana 2

2
Zengele kudibuga da Kana
1Siku da kadatu kukala na zengele kudibuga da Kana mwiisi ya Galilaya. Mamake Yesu kakala aho, 2Yesu na wanahina zake vivija wagonekigwa kudizengele. 3Divai viimalile, mamake kamulongela Yesu, “Divai imala.”
4Yesu kamwidika, “Mama, habali unongela vivo. Saa yangu hainavika.”
5Abaho mamake Yesu kawalongela waja wasang'hanaji, “Chochose chonda yawalongele sang'haneni.”
6Kukala na nongo sita za mabwe, kila nongo yomema madumu matano, zikigwa aho kamba viikalile mila ya Wayahudi ya kunawa. 7Yesu kawalongela awo iwasang'hanaji, “Memezeni mazi nongo zose.” Nao wazimemeza mbaka uchanha. 8Abaho Yesu kawalongela, “Deheni kidogo mumgalile mkulu wa dizengele.” Nao wamgalila. 9Mkulu wa dizengele viyagalanzile gaja gamazi, gagaluka divai. Hajuwile kuilawile, lakini waja iwasang'hanaji wadehile gamazi wajuwa. Avo mkulu wa dizengele kamkema ayo yosola mwehe, 10kamulongela, “Kila munhu kagolaga divai inogile hana ichanduso. Wanhu wagonekigwe wahang'wa ng'hani, kolava divai igwaduke wang'we, lakini gweye kuika divai inogile mbaka sambi!”
11Yesu kasang'hana unzonza uno wa ichanduso ako Kana mwiisi ya Galilaya. Kuko kalagusa ukulu wake, na wanahina zake wamtogola.
12Vigabitile gago, Yesu hamoja na mamake, ndugu zake, na wanahina zake wachola kudibuga da Kapelinaumu wakala aho siku ndodo.
Yesu kokwingila Mng'anda ya Imulungu
(Matayo 12:12-13; Maluko 11:15-17; Luka 19:45-46)
13Siku da Pasaka ya Wayahudi dikala behi, avo Yesu kachola Yelusalemu. 14Kawavika wanhu Mng'anda ya Imulungu ochuuza ng'ombe, ng'hondolo, njiwa, na wayagwe wakala mmeza ovunja sente. 15Yesu kabota balati da luzabi, kawawinga wose ng'hondolo, ng'ombe, na vivija kazibidula meza za wanhu wakalile ovunja sente na kuzipwililisa sente zao. 16Abaho kawalongela wose wakalile ochuuza njiwa, “Wasegeseni hano! Lekeni kuitenda ng'anda ya Tatangu kamba gulilo!” 17Wanahina zake wakumbuka kamba Maandiko Gang'alile golonga, “Unogelwa wangu wa ng'anda yako ya kutambikila, osoma mgati mmwangu kamba moto.”
18Wakulu wa Wayahudi wamuuza Yesu, “Vino unzonza gani onda utende kutulagusila gweye kuna udahi wa kutenda gano gose?”
19Yesu kawedika, “Tuleni Ng'anda ino ya Imulungu, na niye noizenga kabili kwa siku ndatu.”
20Wayahudi wamuuza, “Ng'anda ino ya Imulungu izengwa kwa miyaka malongo mane na sita. Vino, gweye koizenga kwa siku ndatu?”
21Lakini Ng'anda ya Imulungu iyakalile yolonga Yesu ikala lukuli lwake. 22Viyazilibuke kulawa kwa wafile, wanahina zake wakumbuka kamba Yesu kawalongela mbuli ayo, wanahina zake wagatogola Maandiko Gang'alile na gaja gayalongile Yesu.
Yesu kojuwa magesa ga wanhu
23Yesu viyakalile kudibuga da Yelusalemu kuna inyimwilinyimwili ya Pasaka, wanhu wengi wamtogola viwonile mbuli nyingi za unzonza ziyatendile. 24Lakini Yesu kakala hawatamanila bule, kwavija kawajuwa wanhu wose. 25Halondile munhu yoyose yamulongele mbuli za wanhu awo, kwavija heyo mwenyego kagajuwa gaja gakalile mmizoyo yao.

Currently Selected:

Yohana 2: King'hutu

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy