YouVersion Logo
Search Icon

Yohana 1

1
Mbuli igala ugima
1Baho kunaichanduso vinhu vose ving'hali havinalumbigwa kukala imoja yakemigwe Mbuli. Ayo kakala na Imulungu na ayo kakala Imulungu. 2Toka kunaichanduso Mbuli kakala hamoja na Imulungu. 3Kubitila heyo, Imulungu kaumba vinhu vose. Kuduhu kinhu chochose kiumbigwe bila heyo. 4Mgati mmwake mumo ukalile mwanduso wa ugima, na ugima awo ukala mulenge kwa wanhu. 5Mulenge awo okwaka mdiziza, najo ziza hadiudaha kuuzima bule.
6Kulawilila munhu imoja yatumigwe na Imulungu, twaga jake Yohana. 7Ayo keza kuwalongela wanhu mbuli ya umulenge ili wanhu wose wahulike na watogole. 8Heyo mwenyego hakalile awo umulenge bule, lakini keza kuwalongela wanhu mbuli ya umulenge. 9Uno ukala mulenge kweli, mulenge wizile mwiisi kuwamwemwesela wanhu wose.
10Mbuli kakala mwiisi, na kubitila heyo Imulungu kaumba isi yose, lakini wanhu wa mwiisi hawamjuwile bule. 11Keza mwiisi yake mwenyego, lakini wanhu zake mwenyego hawambokele bule. 12Lakini waja wambokele na kumtogola, Imulungu kawatogolela kuwa wanage. 13Si wana wa Imulungu bule kwa kuleligwa, hebu viwolonda wanhu hebu kwa udahi wa mbigalo yoyose, lakini Imulungu mwenyego heyo Tatao.
14Na heyo yakemigwe Mbuli kawa munhu, kakala hamoja na siye, na siye tuwona ukulu wake, ukulu uyagweleligwe na Imulungu Tatake, nayo kamema ng'hekewa na ukweli.
15Yohana kalava usindila uno yolonga, “Ino ayo iniwalongeleni kokwiza kuchugu kumwangu yeli mkulu kubanza niye, kwavija kakala kuko toka umwaka niye sinavumbuka.”
16Kwa ng'hekewa imemile iyelinayo, siye wose tumweda ng'hani. 17Imulungu kalava Malagizo kubitila Musa, lakini Yesu Kilisito katugalila ng'hekewa na ukweli. 18Kuduhu munhu yamonile Imulungu, lakini Imwana yaiyeka yaigalile na Imulungu na kuilumba na Tata, ayo yatutendile tumjuwe Imulungu.
Usenga wa Yohana Mbatizaji
(Matayo 3:1-12; Maluko 1:1-8; Luka 3:1-18)
19Wakulu wa Wayahudi kudibuga da Yelusalemu wawatuma walava nhosa na Walawi wachole kwa Yohana wakamuuze, “Gweye kwa nani?”
20Yohana halemile bule kuwedika, lakini kalonga fulu ipile, “Niye sili Kilisito Mkombola.”
21Wamuuza, “Gweye kwa nani? Kwa Eliya?”
Yohana kawedika, “Ka, sili Eliya bule.”
Wamuuza, “Gweye kwa mtula ndagu wa Imulungu?”
Kawedika, “Ka, sili niye.”
22Wamulongela, “Tulongele, gweye kwa nani? Tolonda tukawedike waja watutumile. Vino gweye mwenyego koikemaze?”
23Yohana kawedika kwa kulonga gaja gayalongile mtula ndagu wa Imulungu Isaya,
“Niye na ‘imoja yokema kuluwala.
Tendeni goya nzila ya Mndewa, goloseni nzila yonda yabite!’ ”
24Wasenga waja watumigwe na kibumbila cha Mafalisayo 25wamuuza Yohana, “Kumbe gweye huli Kilisito, hebu huli Eliya, hebu huli mtula ndagu wa Imulungu, habali kobatiza wanhu?”
26Yohana kawedika, “Niye nowabatiza mweye kwa mazi, lakini kabaho imoja kema hagati yenu, mweye hamumjuwile bule. 27Kokwiza kuchugu kumwangu, lakini niye sifaya hata kudohola nzabi za vilatu vake.”
28Mbuli zose zino zilongigwa ako Betania mwambu wa kudilawila zuwa wa lwanda lwa Yolidani, kuyakalile Yohana yobatiza wanhu.
Yesu ayo Mwanang'hondolo wa Imulungu
29Imitondo yake Yohana kamona Yesu komwizila, kalonga, “Loleni, Mwanang'hondolo wa Imulungu yosegesa nzambi za wanhu wa mwiisi! 30Ino ayo inilongile mbuli zake, ‘Kokwiza munhu kuchugu kumwangu yeli munhu mkulu kubanza nene, kwavija kakala kuko toka umwaka niye sinavumbuka.’ 31Niye mwenyego simjuwile viyali, lakini niza kuwabatiza kwa mazi ili kutenda yajuwigwe na wanhu wa Izilaeli.”
32Yohana kalava usindila kwa kulonga, “Nimona Loho Yang'alile kohumuluka kuulanga kamba huwa na kwima uchanha yake. 33Niye nikala sijuwile kamba ayo heyo, lakini Imulungu, yanhumile kuwabatiza kwa mazi kanongela, ‘Munhu yonda umone Loho Yang'alile komuhumulukila kulawa kuulanga na kwima uchanha kwa munhu ayo, heyo ayo yonda yawabatize kwa Loho Yang'alile.’ ” 34Abaho Yohana kalonga, “Nichona kinhu acho, na nowalongeleni ukweli, heyo ayo Mwana wa Imulungu.”
Wanahina wa ichanduso wa Yesu
35Imitondo yake, Yohana kakala kabili hanhu aho na wanahina zake wabili. 36Viyamone Yesu kobita, kalonga, “Loleni, ino ayo Mwanang'hondolo wa Imulungu!”
37Wanahina awo wabili viwamuhulike Yohana kolonga avo, wamkweleleza Yesu. 38Yesu kahinduka, kawona omkweleleza, kawauza, “Mozahila choni?”
Wamwidika, “Labi, kokala kwahi?” Labi fambulo jake, “Mfundiza.”
39Kawalongela, “Izoni mulole.” Avo wachola hamoja nayo na kuhona hayakalile yokala. Ikala saa kumi ya imisi, na wasinda nayo.
40Andeleya, ndugu yake Simoni Petulo, kakala imoja wa awo iwabili wamuhulike Yohana na kumkweleleza Yesu. 41Bahaja Andeleya viyamone Simoni ndugu yake, kamulongela, “Tumona Masihi.” Masihi fambulo jake “Kilisito Mkombola.” 42Abaho Andeleya kamgala Simoni kwa Yesu.
Yesu kamulola, kamulongela, “Twaga jako Simoni mwanage Yohana, lakini kokemigwa Kefa.” Kefa kwa Kigiliki Petulo, na Petulo fambulo jake dibwe.
Yesu komkema Filipo na Nasanaeli
43Imitondo yake Yesu kachola isi ya Galilaya, kamvika Filipo, kamulongela, “Ng'holeleze!” 44Filipo kakala mwenekae wa Betisaida kudibuga diwakalile Andeleya na Petulo. 45Filipo kamvika Nasanaeli, kamulongela, “Tumona munhu ayo yandikigwe na Musa mna ikitabu cha Malagizo, na watula ndagu wa Imulungu wengi wandika mbuli zake. Heyo Yesu mwanage Yusufu, mwenekae wa Nazaleti.”
46Nasanaeli kamuuza, “Vino mbuli yoyose inogile yodaha kulawa kudibuga da Nazaleti?”
Filipo kamwidika, “Izo ulole.”
47Yesu viyamone Nasanaeli komwizila, kasimulila, “Ino Mwiizilaeli kweli, mgati yake mduhu uvizi!”
48Nasanaeli kamuuza, “Vino gweye kunjuwaze?”
Yesu kamwidika, “Filipo yang'hali hanakukema viukalile hasi hana dibiki da mtini, niye nikona.”
49Nasanaeli kedika, “Mfundiza, gweye kwa Mwana wa Imulungu! Gweye kwa Mndewa wa Izilaeli!”
50Yesu kamulongela Nasanaeli, “Vino kotogola kwavija nikulongela nikona viukalile hana dibiki da mtini? Kokwiza kuvona vinhu vingi ng'hani kubanza vino!” 51Yesu kawalongela, “Nowalongeleni ukweli, mouwona ulanga ugubuka na wasenga wa kuulanga okwela na kuhumuluka uchanha ya Mwana wa Munhu.”

Currently Selected:

Yohana 1: King'hutu

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy