Mateo 1
MSB

Mateo 1

1
An Mga Kalulululuhi Ni Jesu-Cristo
(Lucas 3:23-28)
1Amo ini an mga kalulululuhi ni Jesu-Cristo na kalahi ni David kag kalahi man ni Abraham.
2Si Abraham ama ni Isaac na ama ni Jacob. Si Jacob naman ama ni Juda kag san iya mga kamaranghod na lalaki.
3Ini si Juda ama ninda Fares kag Zara na an iloy si Tamar; si Fares naman ama ni Esrom na ama ni Aram.
4Si Aram ama ni Aminadab na ama ni Naason na ama naman ni Salmon.
5Si Salmon ama ni Booz na an iloy si Rahab. Si Booz naman ama ni Obed na an iloy si Ruth, tapos si Obed ama ni Jesse
6na ama san nagin hadi na si David. Tapos, si David ama ni Solomon na an iloy dati asawa ni Urias.
7Si Solomon naman ama ni Roboam na ama ni Abias na ama naman ni Asa.
8Si Asa ama ni Josafat na ama ni Joram na ama naman ni Ozias.
9Si Ozias ama ni Jotam na ama ni Acaz na ama naman ni Esequias.
10Si Esequias ama ni Manases na ama ni Amon na ama naman ni Josias.
11Ini siya ama ni Jeconias kag san iya mga kamaranghod na lalaki. Sana na panahon nangyari an pagkabihag san mga taga-Israel sa Babilonia.
12Pakatapos sani:
si Jeconias nagin ama ni Salatiel na ama ni Zorobabel.
13Si Zorobabel ama ni Abiud na ama ni Eliaquim na ama naman ni Azor.
14Si Azor ama ni Sadoc na ama ni Aquim na ama naman ni Eliud.
15Si Eliud ama ni Eleazar na ama ni Matan na ama naman ni Jacob.
16Ini siya an nagin ama ni Jose na asawa ni Maria na nagin iloy ni Jesus na ginatawag na Cristo.
17Kun sugad nagkaigwa sin katorse na kalulululuhan tuna kan Abraham hasta kan David. Nagkaigwa man sin katorse na mga kalulululuhan tuna kan David pakadto sa pagkabihag san mga taga-Israel sa Babilonia. Tapos, katorse naman na kalulululuhan tuna sa pagkabihag sa Babilonia hasta kan Cristo.
An Pagkaanak Kan Jesu-Cristo
(Lucas 2:1-7)
18Niyan amo ini an pagkaanak kan Jesu-Cristo. San karaslon pa lang an iya iloy na si Maria kan Jose kag wara pa sinda magbiyo, naaraman na niya na nagbudos si Maria. Nangyari ini sa gahom san Espirito Santo pero dili ini aram ni Jose. 19Kay matanos siya na tawo nag-isip na bulagan si Maria pero sa sikreto lang kay dili niya gusto na maaluhan siya sa kadamuan.
20San ginaisip-isip ini ni Jose, may anghel san Ginoo na nagpakita sa iya sa damgo kag nagsabi, “Jose, kalahi ni David, ayaw pag-alang-alang pag-ako kan Maria na magin asawa mo kay an iya pagbudos paagi sa gahom san Espirito Santo. 21Magaanak siyaʼn lalaki kag pagangaranan niyo siyaʼn Jesus dahilan na siya an masalbar san iya mga katawuhan sa inda mga kasal-an.”
22Nangyari ini tanan agod matuman an ginsabi san Ginoo paagi sa propeta na amo ini,
23“Tandai, may birhen na magabudos tapos magaanak sin lalaki na pagatawagon Emmanuel (na an gusto sabihon, ‘An Dios adi sa aton.’)”#1:23 Kitaa sa Isaias 7:14.
24Pagmata ni Jose gintuman niya an ginsugo sa iya san anghel san Ginoo. Kaya ginpakasalan niya si Maria, 25pero wara sinda magdurog hasta na siya nag-anak. Lalaki an gin-anak niya kag pagkatapos an bata ginngaranan ni Jose sin Jesus.

© 1993, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Masbatenyo

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.