Matei 2
CHIVIDUNDA

Matei 2

2
Wajenzi kulawa kolilawilaga isanya
1Yesu nakapondigwa mujini Betelehemu, mkowa wa Yudeya mhela Helodi loyali Mndewa. Baho du loyapondigwe, walola nhondwe kulawa kolilawilaga isanya nawoya Yelusalemu 2nawauza, “Kakohi mwana yaleleche yowa Mndewa wa Wayahudi? Tuyona nhondwe ya heye ilawile kolilawilaga isanya tuya kumfugamila.”
3Mndewa Helodi vyoyahuliche mbuli ayo na kadeula ng'hatu. Na wanhu weng'ha wali Yelusalemu nawadeula. 4Leka, nakawachema hamwe watambika wakulu na walangusa wa malajizo ga Musa na kuwauza, “Ahi kohi koyoleleka Yesu Kilistu?” 5Na hewo wedichila, “Mujini Betelehemu uwele Yudeya. Yandichigwe na mloli wa Nguluwi kuta,
6“Ee Betelehemu iwele kuli isi ya Yuda,
hegwe huwele mdodo ng'hatu kuli luga lutanganiche lwa Yuda,
mina kwa hegwe, kolawila mlongozi,
yowalongoza wanhu wa heni, Isilaeli.”
7Baho, Helodi nakawachema awala walola nhondwe kwa uviso, na kawauza kota hanili aila nhondwe loiwalawile. 8Hamba kawalajiza Betelehemu yolonga, “Mlute mkampale mwana, na wone mmone, muye mndojele na heni ndute ndikamfugamile.”
9Lowamhulichize mndewa, awala walola nhondwe waluta. Baho ila nhondwe lowaiwene kulawa kolilawilaga isanya, na iwalongola na iluta kwima mchanya na hala hoyawele mwana. 10Lowaiwene ayo nhondwe, nawasangalala heko. 11Leka, wenjila mng'handa, nawamona yula mwana hamwe na Maliya mayake, wenamiza na wamfugamila. Hamba wachumula vinhu vyowegale vya kumigalila mwana, wampa ndolendole zahabu na ubani na mafuta galinguguzigwa kwa migwala minji galinguchemigwa manemane.
12Nguluwi nakawalemeza wolota waleche kuhiluka kwa Helodi, ahyo wahiluka kukolela nzila inji.
Kubilimila Misili
13Lowochile awala wajenzi, mhilisi wa Mkulu kamlawila Yusufu yolota, nakamlonjela, “Winuche! Mhole mwana hamwe na mayake, mbilimile Misili. Mikale kuko mbaka hondikulonjela, mina Helodi kangumpala kumkopola ayu mwana.”
14Ahyo, Yusufu kenuka kamhola mwana na mayake, woka nechilo wabilimila Misili. 15Kekala kuko mbaka Helodi loyafile. Mbuli ayo naikoleka leka ulonzi woyalonjile Mkulu kukolela mloli wenele, “Nandimchema mwana wa heni kulawa Misili.”
Helodi kanguwakopola wana wadodo wasongolo
16Helodi loyawene awala walola nhondwe hawahiluche wambada, nakazudila heko. Kalajiza kukopoligwa wana weng'ha wasongolo kuli muji wa Betelehemu wawele na ukulu wa miyaka mili na hasi wakopoligwe. Nakadita ahyo kota vyoyavizelele kulawa kwa wala walola nhondwe. 17Baho ndo lwenela luzi ulonjigwe kukolela mloli Yelemiya.
18“Luzi luhulikwa ako Lama,
chililo na kulombocheza kwinji.
Laheli kanguwalilila wana wa heye,
nakangulema kunyamalila,
mina weng'ha wabagama.”
Kulawa Misili
19Helodi loyabagame, mhilisi wa Mkulu kamlawila Yusufu yolota kula Misili, 20nakumlonjela, “Winuche! Umuhole mwana na mayake mhiluche ku isi ya Isilaeli, mina wala waganile kumkopola mwana ayo wabagama.” 21Leka, Yusufu kenuka, kamhola mwana na mayake nakahiluka isi ya Isilaeli.
22Ila Yusufu vyoyahuliche kota Achelausi mwanage Helodi, kahola chigoda cha mhaza wa heye, kawa mndewa wa Yudeya, na kadumba kuhiluka ako. Na kalonjelwa menji goyalotile, baho kaluta kikala Galilaya. 23Na kahamila luga lwake luchemigwe Nasaleti. Ndo wenele ulonzi ulonjigwe kukolela Waloli. “Munhu kochemigwa Mnasaleti.”

New Testament © 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

Old Testament books © 2018 Pioneer Bible Translators

Learn More About Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha