YouVersion Logo
Search Icon

Jaona 1

1
Ny fiainana, ny fahazavana, ny Zanakalahitokana
1Tamin’ny voalohany ny Teny
ary ny Teny dia tao amin’Andriamanitra;
ary ny Teny dia Andriamanitra.
2Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany.
3Izy no nahariana ny zavatra rehetra;
ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza.
4Tao Aminy ny fiainana;
ary ny fiainana no fanazavana ny olona.
5Ny mazava dia mamirapiratra ao amin’ny maizina,
fa ny maizina dia tsy nandray azy.
6Nisy lehilahy nirahin’Andriamanitra, Jaona no anarany. 7Tonga mba ho vavolombelona hanambara ny mazava izy, mba hinoan’ny olona rehetra noho ny teniny. 8Tsy izy anefa no Ilay mazava, fa tonga mba ho vavolombelona hanambara ny mazava ihany izy.
9Ny Teny no tena mazava izay mahazava ny olona rehetra; tonga eto amin’izao tontolo izao Izy.
10Teo amin’izao tontolo izao Izy,
ary Izy no nanaovana izao tontolo izao,
nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala Azy.
11Tonga tany amin’ny Azy Izy,
fa ny Azy dia tsy nandray Azy;
12fa izay rehetra nandray Azy
dia nomeny hery
ho tonga zanak’Andriamanitra,
dia izay mino ny anarany,
13dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon’ny nofo na ny sitrapon’ny olona fa naterak’Andriamanitra.
14Ary ny Teny dia tonga nofo
ka nonina teto amintsika;
ary hitanay ny voninahiny,
dia voninahitra mendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray
sady feno fahasoavana sy fahamarinana.
15Vavolombelona nanambara Azy i Jaona ka niantso hoe: Izy Ilay nolazaiko hoe: Izay avy ao aorianako dia efa tonga eo alohako satria talohako Izy.
16Fa tamin’ny fahafenoany
no nandraisantsika rehetra,
dia fahasoavana miampy fahasoavana;
17fa ny lalàna dia nomena tamin’ny alalan’i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy*.
18Tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanaka Lahitokana, izay ao an-tratran’ny Ray, Izy no nanambara Azy.
Ny nanambaràn’i Jaona Mpanao batisa ny momba ny tenany
Ampit. Mat 3.1-6, 11-12; Mar 1.2-8; Lio 3.1-6, 15-18
19Izao no fanambaràna nataon’i Jaona, raha naniraka mpisorona sy levita* avy tany Jerosalema hankany aminy ny Jiosy* mba hanontany azy hoe: Iza moa ianao? 20Ary nilaza marina izy fa tsy nandà, ary hoy ny filazany: Tsy izaho no Kristy*. 21Ary nanontany azy izy ireo hoe: Ahoana ary? I Elia va ianao? Dia hoy izy: Tsy izy aho. Ilay Mpaminany va ianao? Fa hoy izy hoe: Tsia. 22Dia hoy ireo taminy: Iza ary ianao mba hitondranay valiny ho any amin’izay naniraka anay? Lazainao ho iza moa ny tenanao? 23Dia hoy izy:
«Izaho dia feon’ny miantso mafy any an-tany efitra hoe:
Ataovy mahitsy ny lalan’NY TOMPO» (Isa 40.3),
araka izay nolazain’Isaia mpaminany#1.23 Na: profeta..
24Ary iraka avy tamin’ny Fariseo* ireo. 25Dia nanontany an’i Jaona indray ireo hoe: Nahoana ary ianao no manao batisa raha tsy ianao no Kristy na i Elia na ilay Mpaminany? 26Namaly azy ireo i Jaona hoe: Izaho dia manao batisa amin’ny rano; fa eto aminareo misy Iray izay tsy fantatrareo, 27dia ilay avy ao aorianako, ary tsy mendrika hamaha ny fehin-kapany akory aho.
28Izany zavatra izany dia tany Betania any andafin’i Jordana, izay nanaovan’i Jaona batisa.
Ny nanambaràn’i Jaona Mpanao batisa an’i Jesosy
Ampit. Mat 3.13-17; Mar 1.9-11; Lio 3.21-22
29Nony ampitso dia nahita an’i Jesosy avy manatona azy i Jaona ka hoy izy: Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao! 30Izy ilay nolazaiko hoe: Misy Lehilahy tonga avy ao aorianako izay efa tonga eo alohako satria talohako Izy. 31Ary tsy nahalala Azy aho; fa mba hanehoana Azy amin’ny Israely dia izany no niaviako manao batisa amin’ny rano.
32Ary i Jaona no vavolombelona nanambara hoe: Izaho dia nahita ny Fanahy nidina avy tany an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. 33Ary tsy nahalala Azy aho; fa izay naniraka ahy hanao batisa amin’ny rano no nilaza tamiko hoe: Izay ho hitanao idinan’ny Fanahy sy itoerany dia Izy no Mpanao batisa amin’ny Fanahy Masina. 34Ary nahita aho ka mijoro ho vavolombelona fa Izy no Zanak’Andriamanitra.
Ireo mpianatr’i Jesosy voalohany
Ampit. Mat 4.18-22; Mar 1.16-20; Lio 5.1-11
35Nony ampitson’iny i Jaona dia mbola teo ihany niaraka tamin’ny mpianany roa lahy; 36ary nahita an’i Jesosy nitsangantsangana izy ka niteny hoe: Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra! 37Ary ireo mpianatra roa lahy ireo, rehefa nandre azy niteny, dia nanaraka an’i Jesosy. 38Nony nitodika Jesosy ka nahita azy ireo manaraka, dia niteny taminy hoe: Inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy Taminy: Raby, izany hoe, Mpampianatra ô, aiza Ianao no mitoetra? 39Dia hoy Izy taminy: Avia, fa ho hitanareo. Dia nandeha izy ireo ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo Aminy tamin’izany andro izany; ary efa tokony ho ora fahafolo tamin’izay.
40I Andrea, rahalahin’i Simona Petera, no iray tamin’izy roa lahy, izay nandre ny tenin’i Jaona ka nanaraka an’i Jesosy. 41Ary izy no nahita an’i Simona rahalahiny aloha, dia hoy izy taminy: Efa nahita ny Mesia, izany hoe ny Kristy*, izahay. 42Dia nitondra azy ho any amin’i Jesosy izy. Nony nibanjina azy Jesosy dia niteny hoe: Ianao no Simona, zanak’i Jaona; ianao dia hantsoina koa hoe Kefasy, izany hoe Petera#1.42 Petera: Vato..
Miantso an’i Filipo sy i Natanaela Jesosy
43Nony ampitso dia te hiala ho any Galilia Jesosy, ary nahita an’i Filipo Izy ka niteny taminy hoe: Manaraha Ahy. 44Ary i Filipo dia avy any Betsaida, tanànan’i Andrea sy i Petera.
45I Filipo kosa raha nahita an’i Natanaela dia niteny taminy hoe: Efa hitanay ilay nosoratan’i Mosesy tao amin’ny Lalàna sady nosoratan’ny mpaminany, dia Jesosy, zanak’i Josefa, avy any Nazareta. 46Ary hoy i Natanaela taminy: Moa mba misy zava-tsoa toy izany va avy any Nazareta? Dia hoy i Filipo taminy: Andeha hizaha.
47Nony nahita an’i Natanaela nanatona Azy Jesosy dia nilaza ny momba azy hoe: Indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. 48Hoy i Natanaela taminy: Ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly azy Jesosy hoe: Talohan’ny niantsoan’i Filipo anao dia efa hitako teo ambanin’ny aviavy ianao. 49Dia hoy i Natanaela: Raby ô, Ianao no Zanak’Andriamanitra, Ianao no Mpanjakan’ny Israely. 50Hoy ny navalin’i Jesosy azy hoe: Moa ny nilazako taminao va fa hitako teo ambanin’ny aviavy ianao no inoanao? Hahita zavatra lehibe noho izany ianao. 51Ary hoy koa Izy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin’Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin’ny Zanak’Olona.

Currently Selected:

Jaona 1: MRV

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy