YouVersion Logo
Search Icon

Mathai 1

1
Yexu Kheto cov yawm koob
(Lk. 3:23-38)
1Phoo ntawv nuav has txug Yexu Kheto#1:1 Kheto: kuj yog lug Henplais has tas Mexiya kws txhais tas tug kws raug laub roj tsaa ua Cawmseej le keeb kwm. Yexu yog Tavi xeeb ntxwv hab Tavi yog Aplahaa xeeb ntxwv.
2Aplahaa yog Yiha txwv, Yiha yog Yakhauj txwv, hab Yakhauj yog Yuta hab nwg cov kwvtij txwv, 3Yuta yog Peles hab Xelag txwv, ob tug nam yog Thama, Peles yog Hexaloo txwv, Hexaloo yog Laa txwv, 4Laa yog Aminanta txwv, Aminanta yog Nasoo txwv, Nasoo yog Xaamoo txwv, 5Xaamoo yog Npau‑a txwv, Npau‑a nam yog Lahaj. Npau‑a yog Aunpe txwv, Aunpe nam yog Luv, Aunpe yog Yexi txwv, 6hab Yexi yog vaajntxwv Tavi txwv. Tavi yog Xalaumoo txwv, Xalaumo nam yog Uliya tug quaspuj, 7Xalaumoo yog Lehaunpau‑aa txwv, Lehaunpau‑aa yog Anpiya txwv, Anpiya yog Axa txwv, 8Axa yog Yehausafa txwv, Yehausafa yog Yaulaa txwv, Yaulaa yog Uxiya txwv, 9Uxiya yog Yauthaa txwv,#1:9 txwv: qhov tseeb Uxiya yog Yauthaa yawm suab - saib 1VKk. 3:10 Yauthaa yog Aha txwv, Aha yog Hexekhiya txwv, 10Hexekhiya yog Manaxe txwv, Manaxe yog Amoo#1:10 Amoo: tej phoo has tas: Amau txwv, Amoo yog Yauxiya txwv, 11Yauxiya yog Yekhauniya#1:11 Yekhauniya: kuj yog Yehauyakhee hab nwg cov kwvtij txwv,#1:11 txwv: qhov tseeb Yauxiya yog Yekhauniya yawm yog nyob rua thaus puab raug kuav coj moog rua Npanpiloo.
12Lub swjhawm kws raug kuav moog rua Npanpiloo rov lug, Yekhauniya yog Se‑athi‑ee txwv, Se‑athi‑ee yog Xelunpanpee txwv, 13Xelunpanpee yog Anpi‑u txwv,#1:13-15 txwv: huv tej nqai nuav lu lug txwv tej zag yog yawm lossws yawm koob Anpi‑u yog Eliyakhi txwv, Eliyakhi yog Axo txwv, 14Axo yog Xantau txwv, Xantau yog Akhi txwv, Akhi yog Eli‑u txwv, 15Eli‑u yog Ele‑axa txwv, Ele‑axa yog Mathaa txwv, Mathaa yog Yakhauj txwv, 16Yakhauj yug Yauxej kws yog Maivlag tug quasyawg, Maivlag yug Yexu kws hu ua Kheto.
17Yog le nuav txwj thaus Aplahaa lug txug Tavi muaj kaum plaub tam, hab txwj thaus Tavi lug txug thaus raug kuav moog rua Npanpiloo muaj kaum plaub tam, hab txwj thaus raug kuav moog rua Npanpiloo lug txug tug Kheto muaj kaum plaub tam.
Yug Yexu
18Qhov kws yug Yexu Kheto yog le nuav. Yauxej tub xub qhab Maivlag kws yog Yexu nam ua ntej lawm, tassws tsw tau lug ua txwj nkawm nyob ua ke mas pum tas Maivlag suab mivnyuas ntawm Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv lawm. 19Mas Yauxej kws qhab nwg#1:19 qhab: lug Kili has tas: nwg tug quasyawg Yauxej vem puab suav tas ob tug sws qhab zoo le sws yuav lawm mas tsw tswm nyog sws nrauj yog tuabneeg ncaaj, tsw xaav rhuav Maivlag ntsej muag, nwg txhad txav sab yuav tso Maivlag tuabywv tseg. 20Thaus nwg tseed xaav txug zaaj ntawd, nwg txawm ua npau suav pum ib tug tubkhai ntuj ntawm tug Tswv#1:20 tug Tswv: yog Yawmsaub. Huv phoo tshab tsw swv lub npe Yawmsaub lawm tassws hu tas tug Tswv tuaj has rua nwg tas, “Yauxej, kws yog Tavi tug xeeb ntxwv, tsw xob ntshai qhov kws yuav coj Maivlag lug ua koj quaspuj, tsua qhov tug mivnyuas huv nwg lub cev yog xeeb ntawm Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv. 21Nwg yuav yug ib tug tub mas koj yuav tsum tis lub npe hu ua Yexu,#1:21 Yexu: txhais has tas: tug Tswv yuav cawm kuas dim tsua qhov nwg yuav cawm nwg haiv tuabneeg kuas dim puab lub txem.”
22Tej nuav huvsw tshwm lug sub txhad ua tav lawv le tug Tswv tej lug kws tug xwbfwb cev lug has tas, 23“Saib maj, ib tug ntxhais hluas dawb huv yuav xeeb mivnyuas hab yug tau ib tug tub, hab puab yuav tis lub npe hu ua Emanu‑ee.”#1:23 saib Yxy. 7:14 (txhais has tas “Vaajtswv nrug nraim peb.”) 24Thaus Yauxej tswm dheev lug, nwg kuj ua lawv le tug Tswv tug tubkhai ntuj has rua nwg. Nwg coj Maivlag lug ua nwg quaspuj, 25tassws tsw nrug nwg pw ua ke moog txug thaus yug tug mivtub lawd. Mas Yauxej muab tis npe hu ua Yexu.

Currently Selected:

Mathai 1: HMOBSV

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy