YouVersion Logo
Search Icon

Matiyu 1

1
Osnusno ọmumu Jizọsi
(Luk 3:23-38)
1Ọkwukwo osnusno ọmumu Jizọsi Karaịsi, nnwọ Devidi, nnwọ Ebereham.
2Ebereham mụrnu Aziki, Aziki mụhia Jekọpu, Jekọpu mụhia Juda nụ rụmu nne a. 3Juda mụhia Pẹrezi nụ Zẹra, nne be bụ Tama, Pẹrezi mụhia Hezirọni, Hezirọni mụhia Ram, 4Ram mụhia Aminadabụ, Aminadabụ mụhia Nasọni, Nasọni mụhia Salịmoni, 5Salịmoni mụhia Boazi, nne a bụ Rehabụ, Boazi mụhia Obedi, nne a bụ Rutu, Obedi mụhia Jesi, 6Jesi mụhia Eze Devidi.
Devidi mụhia Solomọni, nne a bụ nnwerne Uraya, 7Solomọni mụhia Rehoboam, Rehoboam mụhia Abija, Abija mụhia Asa, 8Asa mụhia Jehosafati, Jehosafati mụhia Joram, Joram mụhia Uzaya, 9Uzaya mụhia Jọtam, Jọtam mụhia Ehazị, Ehazị mụhia Hezikaya, 10Hezikaya mụhia Manase, Manase mụhia Amọni, Amọni mụhia Josaya, 11Josaya mụhia Jekonaya nụ rụmu nne a. Ka bụ ige ele Babịloni vuru be la n'ẹli Babịloni.
12Nga be vukworu be zne nụ Babịloni, Jekonaya mụhia Seatẹli, Seatẹli mụhia Zerubabẹli, 13Zerubabẹli mụhia Abiudu, Abiudu mụhia Ẹliakim, Ẹliakim mụhia Azọ, 14Azọ mụhia Zadọku, Zadọku mụhia Akịm, Akịm mụhia Eliudu, 15Eliudu mụhia Eleza, Eleza mụhia Matanị, Matanị mụhia Jekọpu, 16Jekọpu mụhia Josefu nzi Meri. Meri bụ nye mụrnu Jizọsi, nye be kwu Karaịsi.
17Kpakara ẹbnurnu hite n'Ebereham dụ Devidi bụ nri ẹbnurnu nụ ẹno, hite nụ Devidi dụ nga be vuru be zne n'ẹli Babịloni bụ nri ẹbnurnu nụ ẹno, hite nụ nga be wuru nụ Babịloni dụ nụ ọmumu Karaịsi bụ nri ẹbnurnu nụ ẹno.
Ọmumu Jizọsi Karaịsi
(Luk 2:1-7)
18Ka bụ kpa be jiri mụ Jizọsi Karaịsi. Nga be kweru nụ Josefu jọolu nne a Meri,#1:18 Mọbu ọgbasi ọmu n'aka ke neegesi nụ aka ji a. nga be yáadnanyịna, be whnụrnu nụ ọ zị rime hite n'Enine Nsọ. 19Josefu bụ nzi a bụ ọmamarna badnụ, ọ chọ́la ọ kpasị a iwhnerne nụ ruwhnu ọhna, o pioru ọ gba a nnam nụ mgwụgwa.
20Kọvu nga ọ zị naarị kpakara nhne ka nụ mkpọma a, enine izi Nyenwe aị vakwnusiri a nụ mbọro, kaa, “Josefu, nnwọ Devidi, ị tụ́ko ogwnu o kwuru nnwerne i Meri, nnwọ ọ zị rime a hi n'aka Enine Nsọ. 21Ọ jọomuhia nnwọ rukna, i jookwu a Jizọsi, kwnornu nụ o jọoznohia ele ke a nụ kpakara mmehie be.”
22Ka bụ ma nhne Nyenwe aị kwuru hite n'ọnu nye ọwhnurninya mezu, 23“Otu woknornokno máa nyerukna jọotu rime, ọ jọomuhia nnwọ rukna, be jookwu a Imanụeli,” ke bụ, “Chiokike zịnu aị.”
24Nga Josefu tnenyarnụ nụ anyarna, o lizọ, o mee kpa enine izi Nyenwe aị nyernu a iwu, o kwuru Meri nnwerne a. 25Kọvu ya nụ a dnányina dụ nga ọ mụhiaru nnwọ rukna, ọ jịta rẹwhna a Jizọsi.

Currently Selected:

Matiyu 1: ikwNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy