YouVersion Logo
Search Icon

Maataio 1

1
A niluluk na wuna taara anun Iesu Kaarisito
(Lk 3:23-38)
1Bi ia a iaa ra wuna taara taanga namuga baa Iesu Kaarisito, a natun Dewid, a natun Aabaraam i waan paat kon diat.
2Aabaraam a tamaan Aaisaak,
Aaisaak a tamaan Iaakob,
ma Iaakob a tamaan Iuda ma ra kum tatena liklik.
3Iuda a tamaan Peres ma Seraa, ma a naandiaar Taamaar.
Peres a tamaan Esrom,
Esrom a tamaan Aaraam,
4ma Aaraam a tamaan Aaminadaab,
Aaminadaab a tamaan Naason,
ma Naason a tamaan Saalmon,
5Saalmon a tamaan Boaas, ma naana a iaana Raab.
Boaas a tamaan Obed, ma naana a iaana Rut.
Obed a tamaan Iese,
6ma Iese a tamaan Dewid, baa a king.
Dewid a tamaan Solomon, ma naana a tabuan baa i taulaa paa ma Uraia.
7Solomon a tamaan Roboaam,
Roboaam a tamaan Aabia,
Aabia a tamaan Aasa,
8Aasa a tamaan Iosapaat,
Iosapaat a tamaan Ioraam,
ma Ioraam a tamaan Usia,
9Usia a tamaan Iotaam,
Iotaam a tamaan Aakaas,
ma Aakaas a tamaan Esekia,
10Esekia a tamaan Maanaase,
Maanaase a tamaan Aamon,
ma Aamon a tamaan Iosia,
11Iosia i wangaala Iekonia ma ra kum tatena liklik. Namur taana a taara Israael diat waan na karabus irong Baabilon.
12Namur taa ra winawaan urong Baabilon:
Iekonia i wangaala Salaatiel,
Salaatiel a tamaan Serubaabel,
13Serubaabel a tamaan Aabiuda,
Aabiuda a tamaan Eliaakim,
ma Eliaakim a tamaan Aasor,
14Aasor a tamaan Saadok,
Saadok a tamaan Aakim,
ma Aakim a tamaan Eliud,
15Eliud a tamaan Eleaser,
Eleaser a tamaan Maataan,
ma Maataan a tamaan Iaakob,
16Iaakob a tamaan Iosep, ia baa i taulaa ma Maaria. Maaria i buta Iesu, baa di waatungi naa Kaarisito, ia baa God i tula wai.
17A kum taaun taara turpaai kon Aabaraam tuk un Dewid welaar ma 14 diat, ma kon Dewid tuk u ra winawaan na karabus urong Baabilon 14 kaai diat, ma ko ra winawaan na karabus urong Baabilon tuk un Kaarisito 14 a taautaaun taara diat kaai.
Maaria i buta Iesu Kaarisito
(Lk 2:1-7)
18Di buta paa Iesu Kaarisito lenbi: Naana Maaria, di aa pet baat taai karom Iosep, iaku namuga taa ra nundiaar tinaulaa Maaria ia nunurai naa i kipbaala u ra Takado na Nion. 19Iosep baa di aa pet baat taa Maaria karomi, ia a tena takado, ma pa i nemi naa in baana wawirwir Maaria naa ra taara. Io, i nuki naa in kutu ino wa anundiaar weweliman kup a tinaulaa.
20Baa i nuknuk utbaai u ra utnaa mi, a aangelo anu ra Tadaaru i waan paat karomi u ra beberon ma i piri naa, “Iosep, natun Dewid, koku u aalawur nuknuk un Maaria, un ben paai kupi anum tabuan. Maa a naat baa i kipbaala paai i waan paat ko ra Takado na Nion. 21In buta paa a naat muaana ma un taar taa iaana baa Iesu, kabina maa in walaaun paa anuna taara ko ra nundiat kum aakaina mangamangaan.”
22A kum utnaa raap mi i waan paat kupi din paam ot paa a kum pirpir anu ra Tadaaru baa anuna propet ia wapuaana taai naa, 23“Baboi, a tauraara na tabuan in kipbaala ma in buta paa a naat muaana ma din waatungi naa Emaanuel,” Aais 7:14
a kukuraaina naa, “God i ki ungaai ma daat.”
24Io, baa Iosep i tawaangun i paami lenutmaa a aangelo anu ra Tadaaru ia wapua taai uni, ma i ben paa Maaria kupi anuna tabuan. 25Iaku pa diaar inep ungaai paa tuk baa Maaria i buta paa a naat muaana. Ma Iosep i taar taa a iaana baa Iesu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy