مزمور 33
NMV

مزمور 33

33
چشمان خداوند بر ترسندگان اوست
1ای پارسایان، در خداوند بانگ شادی برآورید!
زیرا صالحان را ستایشِ او می‌شاید.
2خداوند را با نوای بربط بستایید!
با چنگ ده‌تار برای او بنوازید.
3او را سرودی تازه بسرایید!
نیکو بنوازید، با آهنگ بلند.
4زیرا کلام خداوند مستقیم است،
و همۀ کارهای او با وفاداری.
5او عدل و انصاف را دوست می‌دارد؛
جهان آکنده از محبت خداوند است.
6به کلام خداوند آسمانها ساخته شد،
و همۀ لشکر آنها، به دَمِ دهان او.
7آبهای دریا را همچون توده گرد می‌آورد؛
و ژرفا را در خزانه‌ها ذخیره می‌کند.
8تمامی اهل زمین از خداوند بترسند،
همۀ مردم جهان او را حرمت بدارند.
9زیرا او گفت و شد؛
امر فرمود و بر پا گردید.
10خداوند نقشه‌های امتها را باطل می‌کند؛
او تدبیرهای قومها را عقیم می‌گرداند.
11اما نقشه‌های خداوند جاودانه پابرجاست،
و تدبیرهای دلش در همۀ نسلها.
12خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است،
و قومی که برای میراث خویش برگزیده است.
13خداوند از آسمان نظر می‌افکند
و بنی آدم را جملگی می‌بیند؛
14از مکان سکونت خود نظر می‌افکند،
بر همۀ ساکنان زمین.
15او که دلهای ایشان را جملگی سرشته است،
و هرآنچه را که می‌کنند، درک می‌کند.
16پادشاه را بزرگی لشکرش نجات نمی‌دهد،
و دلاور را عظمت قوّتش نمی‌رهاند.
17امید بستن بر اسب برای پیروزی بیهوده است،
زیرا به قوّت عظیم خود خلاصی نتواند داد.
18هان چشمان خداوند بر ترسندگان اوست،
بر آنان که به محبت او امیدوارند،
19تا جان ایشان را از مرگ برهاند
و ایشان را در قحطی زنده نگاه دارد.
20جان ما منتظر خداوند است؛
او اعانت و سپر ماست.
21دل ما در او شادی می‌کند،
زیرا بر نام قدوس او توکل داریم.
22خداوندا، محبت تو بر ما باد،
چنانکه امید ما بر توست.

The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries. All rights reserved.

www.kalameh.com/shop


Learn More About هزارۀ نو

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.