ناحوم 1
NMV
1
1وحی دربارۀ نینوا. کتاب رؤیای ناحوم اِلقوشی.
خشم خدا بر نینوا
2یهوه خدایی است غیور و انتقام‌گیرنده،
خداوند انتقام‌گیرنده و صاحب‌غضب است.
خداوند از خصمان خویش انتقام می‌ستاند،
و خشم را از برای دشمنانش نگاه می‌دارد.
3خداوند دیرخشم و بسیار تواناست؛
او گنهکار را هرگز بی‌سزا نمی‌گذارد.
راه خداوند در گردباد و توفان است،
و ابرها خاک پای اویند.
4دریا را عتاب زده، آن را می‌خشکاند،
و رودها را جملگی بی‌آب می‌سازد.
باشان و کَرمِل می‌پژمُرَند،
و شکوفۀ لبنان می‌پلاسد.
5در برابر او کوهها به لرزه درمی‌آیند،
و تپه‌ها گداخته می‌شوند.
در پیشگاه او زمین می‌جنبد،
و جهان و تمام ساکنانش.
6کیست که بتواند در برابر خشم او بایستد؟
و کیست که آتش غضب او را تاب آوَرَد؟
خشم او چونان آتش فرو می‌ریزد،
و صخره‌ها به دست او خُرد می‌شوند.
7خداوند نیکوست؛
پناهگاه است او به روز تنگی؛
او آنان را که در وی پناه می‌جویند، می‌شناسد.
8اما نینوا#1‏:8 در عبری:‏ ”مکان آن را“، که مقصود نینوا است. را به سیلاب نابود خواهد کرد،
و دشمنان خود را به درون تاریکی تعقیب خواهد نمود.#1‏:8 یا:‏ «و تاریکیْ دشمنان او را تعقیب خواهد کرد».
9بر ضد خداوند چه تدبیر می‌کنید؟
او نابودی کامل خواهد آورد،
و مصیبت، دیگر بار قد نخواهد افراشت.
10زیرا ایشان همچون خارهای به هم پیچیده‌
و مانند میگسارانِ سرمست از باده‌اند؛
و چون کاهی که به‌تمامی خشک است، سوخته شده‌اند.
11از میان تو مشاور خبیث برخاسته
که بر ضد خداوند دسیسه کرده است.
12خداوند به یهودا#1‏:12 در عبری واژۀ ”یهودا“ نیامده است. چنین می‌گوید:
«هرچند ایشان در کمال قوّت و بی‌شمار باشند،
اما منقطع خواهند شد و در خواهند گذشت.
اگرچه تو را به مصیبت گرفتار کردم،
دیگر بر تو مصیبت نخواهم فرستاد.
13و حال یوغِ او را از گردنت خواهم شکست،
و بندهایت را خواهم گسست.»
14خداوند دربارۀ تو، ای نینوا،#1‏:14 در عبری واژۀ ”نینوا“ نیامده است. حکم داده است که
«نام تو بیش از این باقی نخواهد ماند.
من از معبد خدایانت تمثالِ تراشیده
و بتِ ریخته شده را محو خواهم کرد،
و گور تو را خواهم کند،
زیرا که فرومایه‌ای.»
15بنگرید بر کوهها
پایهای مبشر را
که صلح و سلامت را ندا می‌کند!
ای یهودا، عیدهای خود را نگاه دار،
و به نذرهای خویش وفا کن،
زیرا که مرد خبیث دیگر از میانت نخواهد گذشت،
بلکه به تمامی منقطع خواهد شد.

The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries. All rights reserved.

www.kalameh.com/shop

Learn More About هزارۀ نو