मत्ती चु किताबला बारेरी पाङ्‌तोःमा
TAJNT
चु किताबला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूला मुल चेला मत्तीसे भ्रिबा मुबा। थेदा लेवीएनोन भिमुबा (मर्कूस २:१४)।
भ्रिबा ग्‍ला: एन्‍टीओखिया शहररी भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ७० (विक्रम संवत् १२७) सालरी भ्रिबा मुबा। बाइबलला कोइ कोइ विद्वानगदेसे ईश्‍‍वी संवत् ८० (विक्रम संवत् १३५) साल भन्‍दा लिच्‍छा भ्रिबा हिन्‍ना भिसी पाङ्‌मुला। चु मिति मर्कूसला किताब भ्रिबा भन्‍दा लिच्‍छाला हिन्‍ना। मत्तीला किताब भ्रिबा धुइरी यरूशलेमरी मुबा परमेश्‍वरला मन्‍दिरदा रोमीगदेसे नाश लबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: येशू थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले हिन्‍ना भिसी उन्‍बाला लागिरी यहूदीगदेदा भ्रिबा मुबा।
चु थार्बा पिन्‍बा समाचाररी ङाच्‍छान पुइखला भिसी कबुल लबा थार्बा पिन्‍बा म्‍हि चा येशू हिन्‍ना भिसी पाङ्बा मुला। ल्‍हानान ङाच्‍छा परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हि यहूदीगदेदा थार्बा पिन्‍बा म्‍हि पुइखला भिसी कबुल लबा मुबा। थे कबुल चा परमेश्‍वरसे येशूदा जम्‍बुलिङरी पुइखसी पूरा लजी। चु थार्बा पिन्‍बा समाचार यहूदी य्‍हुलला म्‍हिगदेला लागिरी जे आहिन, जम्‍बुलिङ नाङलान म्‍हिगदेला लागिरीएनोन हिन्‍ना।
चु थार्बा पिन्‍बा समाचाररी मत्तीसे जम्‍मान तामगदे मेलोसेन भ्रिबा मुला। चु किताबरी येशू ख्रीष्‍ट न्‍हबाहेन्‍से सिबाग्‍याम सोबाधोनाला तामगदेला बारेरी पाङ्बा मुला। चुरी येशू न्‍हबा ताम ओच्‍छे येशूला बप्‍तिस्‍मादेन शैतानसे येशूला सेम च्‍याबाला बारेरी पाङ्बा मुला। थेह्रङ् लसीन गालील अञ्‍चलरी येशूसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबादेन लोप्‍बा ओच्‍छे आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा तामगदेला बारेरीनोन पाङ्बा मुला। थेह्रङ् लसीन येशू जम्‍मान म्‍हिला पापला सय फाबारी क्रुसरी सिबादेन सिबाग्‍याम सोबा तामला बारेरीनोन पाङ्बा मुला।
चु थार्बा पिन्‍बा समाचारग्‍याम येशूदा परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमदेन परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी म्‍हिसे आघोबा तामगदे घोना लबा अधिकार याङ्बा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन गुरु हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुला।
मुल तामगदे
येशूला आखे म्‍हेमेगदेला मिनदेन येशू ख्रीष्‍ट न्‍हबा १:१–२:२३
बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नासे लबा गे ३:१-१२
येशूसे बप्‍तिस्‍मा किन्‍बादेन शैतानसे येशूदा फसब लबारी म्‍हाइबा ३:१३–४:११
येशूसे गालील अञ्‍चलरी लबा गे ४:१२–१८:३५
येशू गालील अञ्‍चलहेन्‍से यरूशलेम शहरधोना फेप्‍बा १९:१–२०:३४
यरूशलेम शहररी येशूला गे थुम्‍बा धुइ २१:१–२७:६६
येशूदा सिबाग्‍याम सोना लबादेन ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबा २८:१-२०
मत्तीसे भ्रिबा थार्बा पिन्‍बा समाचार

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. and Eastern Tamang Language Team.

Learn More About परमेश्वरला बचन छार कबुल