YouVersion Logo
Search Icon

Yuhanna 1

1
No Konngol Laamɗo laatorii neɗɗo
1E puɗɗooɗe biyeteeɗo Konngol ana woodi. Biyeteeɗo Konngol oo ana wondi e Laamɗo, o Laamɗo. 2Omo wondi e Laamɗo gila puɗɗooɗe. 3E makko Laamɗo tagiri huunde fuu. Fay huunde e ko woodi koo, tagaaka so wanaa e makko. 4E makko nguurndam woni, ɗam nguurndam laatanii yimɓe fooyre. 5Fooyre ndee ana yaayna ley nimre. Nimre ndee waawaa ɲifude nde.
6Waɗiino e wakkati, Laamɗo nelii neɗɗo biyeteeɗo Yaayaa. 7O seedee garɗo haalde haala ndeen fooyre oo, yalla yimɓe fuu ana ngoonɗinira saabe haala makko kaa. 8Wanaa kanko woni fooyre ndee, kaa o seedee garɗo haalde haala mayre oo. 9Kayre woni fooyre goongaraare warnde ley aduna faa yaaynana yimɓe fuu.
10Biyeteeɗo Konngol oo ana ley aduna, kanko woni taguɗo aduna oo, kaa aduna oo annditaali mo. 11Mo warii e leɲol makko, kaa leɲol makko jaɓɓaaki mo. 12Kaa jaɓɓiiɓe mo so ngoonɗini mo ɓee, o hokkii ɗum'en baawɗe laataade ɓiɓɓe Laamɗo. 13Ɓeen yo rimraaɓe ko wanaa muuyo terɗe, ko wanaa muuyo gorko, kamɓe ɓe rimraaɓe iwrude to Laamɗo.
14Konngol ngol laatii neɗɗo. Oon hoɗidi e meeɗen, o keewɗo hinnee e goonga. Min njii teddeengal makko, teddeengal hono ngal Bajjo heɓata e baam mum.
15Yaayaa seettanike mo, eewnii, wii:
—Kanko woni mo kaalannoo-mi on haala mum oo, mbii-mi: «Caggal am ardiiɗo kam waran, sabi omo woodi gila mi tagaaka.»
16No hinnee makko foti heewde, en fuu en keɓii, hinnee dow hinnee. 17Saabe Muusaa keɓir-ɗen Sariya, kaa hinnee e goonga saabe Iisaa Almasiihu heɓiraa. 18Fay gooto yiyaali Laamɗo abada. Jonnoo, Ɓiɗɗo bajjo gonduɗo e Baabiraaɗo oo, kaɲum humpiti en mo.
No Yaayaa waajorii
19 Yahuudiyankooɓe Urusaliima neli Lewinkooɓe#1.19 Yimɓe leɲol Lewi ngonnoo humaniiɓe golle dewal Laamɗo gila e jamaanu Muusaa. e yottinooɓe sadaka to Yaayaa lamndoo kaɲum woni homo. 20O jaabii ɓe ko selli:
—Miin, mi wanaa Almasiihu.
21Ɓe lamndii mo, ɓe mbii:
—Aan, a homo? A annabi Iliyaasa naa?
O wii:
—Mi wanaa.
Ɓe mbii:
—A Annabaajo oo naa?
O jaabii:
—Mi wanaa!
22Ɓe mbii mo:
—A homo ndennoo? Haalan min ko min kaaltanoya neluɓe min ɓee. Ko njogori-ɗaa hoore maa?
23O jaabii, o wii:
—Miin woni «ooynotooɗo ley ladde jeereende so ana wiya: moƴƴintinee laawol Joomiraaɗo»,#1.23 Esaaya 40.3 hono no annabi Esaaya wiiri nii.
24Nelaaɓe ɓee to Farisa'en iwri. 25Ɓe lamndii mo:
—Ko saabii so aɗa loota yimɓe lootogal batisima, tawi a wanaa Almasiihu a wanaa Iliyaasa a wanaa Annabaajo oo?
26Yaayaa jaabii ɓe, wii:
—Miin, miɗo batisira ndiyam, kaa won dariiɗo hakkunde mon mo on anndaa. 27Kanko, o waran caggal am. Miin, mi fotaa fay e humtude ɓoggi paɗe makko.
28Ɗum waɗii Baytaniya ootoo bannge maayo Urdun, ɗo Yaayaa batisannoo ɗoo.
29Janngo mum, Yaayaa yii Iisaa ana wara e mum, wii:
—Annii, njawdiri Laamɗo ndoondotoondi luutti aduna. 30Ɗum woni ko mbiinoo-mi e makko: «Neɗɗo waran caggal am, ardiiɗo kam, sabi omo woodi gila mi tagaaka.» 31Miin, mi anndaano mo, kaa mi warii miɗo batisira ndiyam yalla omo ɓanngana Israa'iilankooɓe.
32Yaayaa seettii, wii:
—Mi yii Ruuhu hono wuugaandu ana jippoo iwde dow kammu faa hoɗi dow makko. 33Miin, mi anndaano mo. Kaa nelɗo kam mi batisira ndiyam oo, kaɲum wii kam: «Oon mo njiyataa Ruuhu ana jippoo dow mum oo, kaɲum woni batisiroowo Ruuhu Ceniiɗo.» 34Miin, mi yii, mi seettike kanko woni Ɓii Laamɗo.
No Iisaa suɓorii taalibaaɓe mum aranndeeɓe
35Janngo mum kasen Yaayaa ana dardii e taalibaaɓe mum ɗiɗon. 36O yii Iisaa ana ɓettoo, o wii:
—Annii, njawdiri Laamɗo!
37Taalibaaɓe ɗiɗon ɓee nani ko o haali koo, njokkitii Iisaa. 38Iisaa yeeccitii, yii eɓe njokki e mum, wii ɓe:
—Koɗum tewtaton?
Ɓe njaabii, ɓe mbii:
Rabbii (ɗum woni «Moobbo»), hoto njooɗoto-ɗaa?
39O wii ɓe:
—Ngaree ƴeewee!
Nden ɓe ngari, ɓe njii ɗo o jooɗotoo ɗoo. Ɓe ngondi e makko oon ɲalooma. Ɗum waɗii wakkati kiikiiɗe.
40Andire miɲii Simon Piyeer oo yo gooto e ɗiɗon nanɓe haala Yaayaa so njokkitii Iisaa ɓee. 41Mawniiko Simon o adii fuu hawrude, o wii ɗum:
—Min njii Almasiihu.
(Ɗum woni Cuɓaaɗo.)
42O naɓi ɗum to Iisaa. Iisaa ƴeewi Simon, wii ɗum:
—Aan, Simon ɓii Yuhanna mbiyete-ɗaa, caggal jooni a innditirte Kefas.
(Kefas e Piyeer fuu gootum. Maanaa majjum yo haayre.)
43Janngo mum, Iisaa anniyii yaade Galili. O hawri e Filipa, o wii ɗum:
—Jokkam!
44Filipa ana jeyaa Baytisayda, ngalluure nde Andire e Piyeer fuu njeyaa e mum ndee. 45Filipa hawri e Natanayel, wii ɗum:
—Min tawii mo haala mum winndaa ley Tawreeta Muusaa e ley dewte annabaaɓe oo. O Iisaa Nasaraatunke ɓii Yuusufu oo.
46Natanayel wii mo:
—Ko moƴƴi ana waawi iwrude Nasaraatu naa?
Filipa jaabii mo:
—War ƴeew!
47Iisaa yii Natanayel ana feewi ɗum, wii:
—Oo yo Israa'iilanke jaati, kutee fuu walaa e makko.
48Natanayel wii mo:
—Hoto anndu-ɗaa kam?
Iisaa jaabii mo, wii:
—Mi yii ma ley ibbi gila Filipa noddaali ma.
49Natanayel jaabii, wii:
—Moobbo, a Ɓii Laamɗo, a kaananke Israa'iila.
50Iisaa jaabii mo, wii:
—Saabe mi wii mi yii ma ley ibbi koo tan ngoonɗinir-ɗaa naa? A yiyan ko ɓuri ɗum haaynaade.
51Nden o wii Natanayel:
—Miɗo haalana on goonga: on njiyan kammu ana udditoo, on njiyan malaa'ika'en Laamɗo ana ŋabba ana njippoo dow Ɓii Neɗɗo.

Currently Selected:

Yuhanna 1: ffm

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy