Matta 1
FFM

Matta 1

1
Haala dammbe Iisaa
1Dammbe Iisaa Almasiihu, taanii Daawuuda, taanii Ibarahiima, annii:
2Ibarahiima rimi Isiyaaka,
Isiyaaka rimi Yaakuuba,
Yaakuuba rimi Yahuuda e miɲiraaɓe mum,
3Yahuuda rimi Fares e Sera, ɓee ngoni ɓe o rimdi e Tamara,
Fares rimi Hisuruuna,
Hisuruuna rimi Aram,
4Aram rimi Aminadaabu,
Aminadaabu rimi Nasuuna,
Nasuuna rimi Salmon,
5Salmon rimi Bo'es, oo woni mo o rimdi e Rahab,
Bo'es rimi Obed, oo woni mo o rimdi e Ruut,
Obed rimi Yessa,
6Yessa rimi Daawuuda kaananke oo.
Daawuuda rimi Suleymaana, oo woni mo o rimdi e debbo ɗalaaɗo Uriya,
7Suleymaana rimi Robo'am,
Robo'am rimi Abiya,
Abiya rimi Asa,
8Asa rimi Yusafat,
Yusafat rimi Yoram,
Yoram rimi Ujiya,
9Ujiya rimi Yotam,
Yotam rimi Akas,
Akas rimi Hejekiya,
10Hejekiya rimi Manaasa,
Manaasa rimi Amon,
Amon rimi Yusiya,
11Yusiya rimi Yekuniya e miɲiraaɓe mum.
Ɗum hawrii e jamaanu nde Yahuudiyankooɓe konaa so naɓiraa Baabila ndee.
12Caggal ɓe konaama ɓe naɓaama Baabila,
Yekuniya rimi Salaatiyel,
Salaatiyel rimi Jorobaabel,
13Jorobaabel rimi Abihuda,
Abihuda rimi Eliyakim,
Eliyakim rimi Ajora,
14Ajora rimi Sadok,
Sadok rimi Akim,
Akim rimi Eliyuda,
15Eliyuda rimi Eliyaajaru,
Eliyaajaru rimi Mattan,
Mattan rimi Yaakuuba,
16Yaakuuba rimi Yuusufu, jom suudu Mariyama,
Mariyama woni inna Iisaa noddirteeɗo Almasiihu oo.
17No dammbe ɗee njokkondirta iwde Ibarahiima faa yottii Daawuuda, jamaanuuji sappo e nay hawrata, iwde Daawuuda faa yottii nde Yahuudiyankooɓe konaa naɓiraa Baabila, jamaanuuji sappo e nay hawrata, iwde nde Yahuudiyankooɓe konaa naɓiraa Baabila faa yottii Almasiihu oo, jamaanuuji sappo e nay hawrata.
Haala pinaaɗe Iisaa Almasiihu
18No Iisaa Almasiihu finiri annii: Mariyama inniiko oo yo cabbaaɗo Yuusufu, kaa fade makko suddeede, Ruuhu Ceniiɗo waɗi mo cowiiɗo. 19Yuusufu cabbuɗo mo oo yo neɗɗo pooccitiiɗo, ana waɲi hersa makko, miili yaltude e cabbugal ngal e cuucuukka. 20Nde o miili ɗum ndee, malaa'ika Joomiraaɗo wari e makko ley koyɗol, wii mo:
—Aan Yuusufu, taanii Daawuuda, pati hul ɓamde Mariyama, sabi ɓinngel o saawi ngel e Ruuhu Ceniiɗo iwi. 21O riman ɓiɗɗo gorko, inndiraa mo Iisaa. Sabi oon hisinan yimɓe mum e luutti mum'en ɗii.
22Ɗum fuu, ɗum waɗii yalla haala ka Laamɗo yottiniri annabaajo oo kaa ana tabita nde oon wii:
23«Surba oo ɓaman reedu,
rima ɓiɗɗo gorko,
oon inndirte Immaanuwel.»#1.23 Esaaya 7.14
Maanaa innde ndee yo: «Laamɗo ana wondi e meeɗen».
24Nde Yuusufu fini ndee, waɗiri no malaa'ika Joomiraaɗo oo wiirunoo ɗum nii. O ɓami Mariyama, 25kaa o reentaali e mum faa ɓeyni ɓiɗɗo gorko. Yuusufu inndiri oon Iisaa.

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Aadi keyri: linjiila iisaa almasiihu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.