YouVersion Logo
Search Icon

Jan 1

1
Jeju in ta kɨ in rɔ Luwə’tɨ
1Lotumginn nya’gɨ’tɨ pətɨ, de kɨ in ta in non nga,
De kɨ in ta in nan’tɨ kɨ Luwə,
De kɨ in ta in Luwə.
2Lotumginn nya’tɨ, de kɨ in ta in nan’tɨ kɨ Luwə.
3In ə Luwə un’ə ra’n nya’gɨ pətɨ.
Nya kɨ Luwə ra’a kɨ kanj’a in goto#1.3 Lo tum ginn nya’gɨ 1.3; Pa’gɨ 33.6, 9.
4De kɨ in ta kakin ə in nje kadɨ de’gɨ sii kɨ dɔ’de taa.
Ningə kisikidɔtaa kɨ in rɔ’a’tɨ kin ə in kunjɨ dɔ de’gɨ’tɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ ne.
5Kunjɨ unjɨ dɔ lo kɨ diw’tɨ,
nan lo kɨ diw uwə kunjɨ kakin kɨ rɔ’ne’tɨ el.
6Luwə ulə de kare kɨ tɔ’a nan Jan ad’a re.
7Re to nje mannajɨ kadɨ mannajɨ lə kunjɨ,
Kadɨ de’gɨ pətɨ uni me’de adi kunjɨ kɨ takul’ə.
8Jan in kunjɨ el, nan in nje mannajɨ lə kunjɨ.
9De kɨ in ta kin in ə in kunjɨ kɨ rɔta’tɨ.
Kunjɨ kɨ rɔta’tɨ kɨ re dɔnangɨ’tɨ ne,
unjɨ dɔ de’gɨ’tɨ pətɨ.
10De kɨ in ta in dɔnangɨ’tɨ ne.
Ningə in ə Luwə un’ə ində’n de’gɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ ne,
nan de’gɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ ne gəri’ə el.
11De kɨ in ta kin re dann de’gɨ’tɨ li’ə,
nan de’gɨ li’ə uwəi’ə kɨ rɔ’de’tɨ el.
12Nga ningə, nje kɨ uwəi’ə kɨ rɔ’de’tɨ,
Adɨ in nje kɨ uni me’de adi’ə, adɨ’de tɔgɨ kadɨ təli ngann’gɨ lə Luwə.
13Təli ngann’gɨ lə Luwə, kigo kojɨ’tɨ kɨ mosɨ tokɨ de’gɨ isɨ oji nan kin el num,
Kigo ndigɨ’tɨ lə de el num, nan in Luwə inɓe ə ra adɨ təli ngann’a’gɨ.
14De kɨ in ta, təl darɔ de kɨ rɔta’tɨ,
Uwə lo kisɨ dann’je’tɨ.
Memajɨ, kɨ nya kɨ rɔta’tɨ rosi me’ə.
J’in j’oo tɔjɨ li’ə. In tɔjɨ kɨ Ngonn kɨ kar’ne ba ingə kɨ rɔ Baw’ne’tɨ.
15Jan un ndu’ne kɨ taa, mannajɨ li’ə ene:
«In ə in de kɨ m’elta li’ə kete m’ene:
“De kɨ a re go’m’tɨ, in kibo dɔ’m’tɨ,
Tadɔ in isɨ kɨ dɔ’ne taa kete non’m’tɨ.”
16«J’ingɨ pətɨ, j’ingəi nya majɨ kɨ in rɔ’a’tɨ, kigo memajɨ’tɨ li’ə.
Adɨ’je majikur kɨ ɔsɨ go nan go nan.
17Luwə adɨ’je ndukun kɨ gorow lə Mojɨ#1.17 Tekitaga 31.18, 34.28,
Nan memajɨ kɨ nya kɨ rɔta’tɨ rei kɨ gorow lə Jeju Kirisitɨ.
18De kɨ oo Luwə goto, nan Ngonn kɨ kar’ne ba,
Kɨ in Luwə ə isɨ kadɨ Baw’ne’tɨ, ə ra adɨ jɨ gər’ə.»
Ta kɨ Jan Batisɨ el dɔ rɔ’ne’tɨ
(Mat 3.1-12; Mrk 1.2-8; Luk 3.15-17)
19Lokɨ *Juwipɨ’gɨ kɨ Jerujalem’tɨ uləi njekujənyamosɨ kadikare’gɨ kɨ nje’gɨ kɨ ginn kojɨ’tɨ lə *Lebi kɨ rɔ Jan’tɨ dəji’ə ene: «In nan wa?» 20Ningə, Jan el’de taga wangɨ, um yətɨ ta el ene: «M’in Kirisitɨ kɨ in *De kɨ Luwə mbət’ə el.» 21Nje kɨ uləi’de kakin təli dəji’de eyina: «Nga in nan dana wa? In njekeltakita Luwə’tɨ Eli wa?» Ə Jan ilə’de’tɨ ene: «Jagɨ, m’in Eli el.» Təli dəji’ə ɓay eyina: «In *Njekeltakita Luwə’tɨ kɨ j’isɨ jɨ nginə wa?» Jan ene: «Jagɨ, m’in Njekeltakita Luwə’tɨ el#1.21 Mal 3.23; Ndukun kɨ nja joo 18.15, 1822Lo kin’tɨ non, eli’ə eyina: «Nga in nan dana inɓe ə el’je adɨ j’oo, tadɔ majɨ kadɨ j’a jɨ təl kɨ ta madɨ kadɨ j’aw’n kɨ rɔ nje’gɨ’tɨ kɨ uləi’je. Ta ri ə el dɔ rɔ’i’tɨ inɓe wa?» 23Non be nga a Jan ilə’de’tɨ ene:
«M’in ə m’in de kɨ ndu’ə ɓar diləlo’tɨ ene:
“Rai gorow lə Burəɓe adɨ ra njururu#1.23 Eja. 40.3!”
Tokɨ njekeltakita Luwə’tɨ Ejay el’n.»
24Nje kɨ uləi’de kakin in *Parisɨ’gɨ. 25Ə təli dəji Jan Batisɨ ɓay eyina: «A kin ə re in Kirisitɨ kɨ in De kɨ Luwə mbət’ə el num, in Eli el num, taa in Njekeltakita Luwə’tɨ kɨ j’isɨ jɨ nginə kin el num tɔ ə, ra bann ə isɨ ra de’gɨ batəm wa?» 26Ə Jan el’de ene: «M’in m’ra de’gɨ batəm me mann’tɨ, nan de madɨ in mbunə’se’tɨ non kɨ in gəri’ə el. 27In a re go’m’tɨ, nan kulə sa kɨ nja’a’tɨ kaa m’asɨ kadɨ m’tutɨ el.» 28Nya’gɨ kin pətɨ rai nya Betani’tɨ, dow ba Jurden’tɨ, kɨ Jan ra de’gɨ batəm’tɨ.
Ta kɨ Jan Batisɨ el dɔ Jeju’tɨ
29Lo ti dɔ’tɨ, Jan oo Jeju kɨ isɨ re kɨ rɔ’a’tɨ ningə el ene: «Oyi *Ngonn batɨ lə Luwə kɨ nje kɔr majel lə de’gɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ ne kɔ. 30In ə in de kɨ m’elta li’ə kete m’ene: “De kɨ re go’m’tɨ, in kibo dɔ’m’tɨ, tadɔ in isɨ kɨ dɔ’ne taa kete non’m’tɨ.” 31M’in kɨ dɔ’m m’gər’ə kete el, nan m’re m’ra de’gɨ batəm me mann’tɨ kadɨ m’adɨ Isirayel’gɨ gəri’ə’n’ə.» 32Jan mannajɨ ene: «M’oo Ndil Luwə in taa, risɨ to dər dum be re isɨ dɔ’a’tɨ. 33M’in m’gər’ə el, nan Luwə kɨ ulə’m adɨ m’re m’ra de’gɨ batəm me mann’tɨ ə el’m ene: “De kɨ a oyi Ndil in taa risɨ re isɨ dɔ’a’tɨ kin ə, a ra de’gɨ batəm me Ndil Luwə’tɨ.” 34Ningə m’in, m’oo nya kin kɨ kum, adɨ m’mannaj’a tokɨ de kin in Ngonn lə Luwə.» 35Lo ti go’tɨ, Jan təl re low’ə’tɨ kakin ɓay, in kɨ njendo’gɨ lə’ne joo. 36Be ə, lokɨ Jeju isɨ dər, adɨ kum’ə in kɨ dɔ’a’tɨ oo’ə’n’ə, ningə el ene: «Oyi Ngonn batɨ lə Luwə.» 37Lokɨ njendo’gɨ lə Jan oyi dɔ ta kin ningə, uni go Jeju. 38Lokɨ Jeju ilə rətɨ ningə, oo’de kadɨ isɨ uni go’ə, ə dəjɨ’de ene: «In ri ə isɨ sangi wa?» Ə ingɨ iləi’ə’tɨ eyina: «Rabi, lo kɨ sɨ’tɨ in ra be wa?» («Rabi» kɔr me’ə nan: Njendo de’gɨ) 39Jeju el’de ene: «Rei, ə oyi.» Be ə, awi, oyi lo kɨ Jeju sɨ’tɨ. Ningə sii, tɔli ta ndɔ lə’de rɔ’a’tɨ non. Dɔkadɨ, in kadɨ kɨ sɔ kɨ losɔl’ɔ.
40Andire kɨ ngonnkon Simon Piyər in de kare dann de’gɨ’tɨ kɨ joo kɨ oyi ta ta Jan’tɨ ə uni go Jeju. 41De kɨ dɔkete kɨ Andire ingə, in ngonnkon’a Simon. Ə el’ə ene: «J’ingə Mesi.» («Mesi» kɔr me’ə nan «Kirisitɨ, De kɨ Luwə mbət’ə.») 42Ningə, aw kɨ Simon rɔ Jeju’tɨ. Ə Jeju gon’a ba ningə el’ə ene: «In Simon, kɨ ngonn lə Jonasɨ. A ɓari’nu Sepasɨ», («Sepasɨ», kɔr me’ə nan «mbal».)
Pilipɨ in kɨ Nataniyel
43Lo ti go’tɨ, Jeju un ndu’ne kadɨ n’aw dɔnangɨ Galile’tɨ. Dɔ row’tɨ, ingə Pilipɨ, ningə el’ə ene: «Un go’m.» 44Pilipɨ in de kɨ Betisayda’tɨ, kɨ in ɓe lə Andire in kɨ Piyər. 45Go’tɨ, Pilipɨ aw ingə Nataniyel, ningə el’ə ene: «J’ingə de kɨ *Mojɨ elta li’ə me ndukun’tɨ, taa de’gɨ kɨ njekeltakita Luwə’tɨ kaa elita li’ə tɔ kakin. In Jeju kɨ ngonn lə Jisepɨ kɨ Najaretɨ’tɨ.» 46Ə Nataniyel el’ə ene: «Ngonn ɓe kɨ Najaretɨ kam nya kɨ majɨ a te’tɨ tɔ wa?» Ə Pilipɨ el’ə ene: «Re oo.» 47Lokɨ Jeju oo Nataniyel isɨ re kɨ rɔ’a’tɨ, elta dɔ’a’tɨ ene: «Oyi *Isirayel kɨ rɔta’tɨ, kɨ de asɨ kingə nya kɨ kədikumnan rɔ’a’tɨ el.» 48Lo kin’tɨ non, Nataniyel dəjɨ Jeju ene: «In ra bann ə gərɨ’m wa?» Ə Jeju el’ə ene: «Kete taa kadɨ Pilipɨ ɓar’i, lokɨ isɨ ginn kagɨ mbaykote’tɨ kin m’oo’i.» 49Nga a Nataniyel el Jeju ene: «Njendo de’gɨ, in Ngonn lə Luwə, in ngar lə Isirayel’gɨ.» 50Jeju ilə’tɨ ene: «Tadɔ in kel kɨ m’el’i m’ene m’oo’i ginn kagɨ mbaykote’tɨ kin ə un’n me’i, a oo nya’gɨ kɨ utə in kin ɓay.» 51Taa Jeju təl ilə dɔ ta’tɨ kin ɓay ene: «Tokɨ rɔta’tɨ, m’el’se, a oyi dɔran a til, ningə malayka’gɨ lə Luwə a ai kɨ taa ge, təli kɨ nanga ge dɔ’m’tɨ m’in *Ngonn de.»

Currently Selected:

Jan 1: gqr

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy