YouVersion Logo
Search Icon

Matiye 1

1
Ginn kaw Jeju
(Luk 3.23-38)
1Ginn kaw lə Jeju Kirisitɨ kɨ ngonnkaw *Dabidɨ, kɨ ngonnkaw *Abiraham ə to kin: 2Abiraham ojɨ *Isakɨ, Isakɨ ojɨ *Jakobɨ, Jakobɨ ojɨ Juda kɨ ngannkon’a’gɨ. 3Juda in kɨ Tamar oji Peresɨ kɨ Jara, Peresɨ ojɨ Esirom, Esirom ojɨ Aram, 4Aram ojɨ Aminadabɨ, Aminadabɨ ojɨ Nason, Nason ojɨ Salmon, 5Salmon in kɨ Rahabɨ oji Bowajɨ, Bowajɨ in kɨ Rutɨ oji Obedɨ, Obedɨ ojɨ Jese, 6Jese ojɨ ngar Dabidɨ.
Dabidɨ taa ne Uri ojɨ’n Salomon, 7*Salomon ojɨ Robowam, Robowam ojɨ Abiya, Abiya ojɨ Asa, 8Asa ojɨ Jojapa, Jojapa ojɨ Joram, Joram ojɨ Ojiyasɨ, 9Ojiyasɨ ojɨ Jowatam, Jowatam ojɨ Akajɨ, Akajɨ ojɨ Ejəkiyasɨ, 10Ejəkiyasɨ Ojɨ Manasa, Manasa ojɨ Amon, Amon ojɨ Jojiyasɨ, 11Jojiyasɨ ojɨ Jekoniyasɨ kɨ ngannkon’a’gɨ. Dɔkagilo’ə’tɨ kin ə uwəi de’gɨ kɨ Jerujalem awi se’de ɓər Babilon’tɨ#1.11 2 Ngar’gɨ 24.12-16.
12Lokɨ awi se’de Babilon’tɨ, Jekoniyasɨ ojɨ Salatiyel, Salatiyel ojɨ Jorobabel, 13Jorobabel ojɨ Abiyudɨ, Abiyudɨ ojɨ Eliyakim, Eliyakim ojɨ Ajɔr, 14Ajɔr ojɨ Sadokɨ, Sadokɨ ojɨ Akim, Akim ojɨ Eliyudɨ, 15Eliyudɨ ojɨ Eliyajar, Eliyajar ojɨ Matan, Matan ojɨ Jakobɨ, 16Jakobɨ ojɨ Jisepɨ kɨ ngaw Mari. Ningə Mari ojɨ Jeju kɨ ɓari’ə Kirisitɨ, *De kɨ Luwə mbət’ə. 17Ulə ngirə dɔ Abiraham’tɨ bitɨ te’n dɔ Dabidɨ’tɨ, ginn kojɨ in dɔgɨ gidə in sɔ, ə in dɔ Dabidɨ’tɨ bitɨ kaw ɓər Babilon’tɨ, in ginn kojɨ dɔgɨ gidə sɔ, taa in dɔ kaw ɓər Babilon’tɨ bitɨ kojɨ Kirisitɨ’tɨ, in ginn kojɨ dɔgɨ gidə in sɔ tɔ.
Kojɨ Jeju
(Luk 2.1-7)
18Gorow kojɨ Jeju Kirisitɨ ə to kin. Kon’a Mari in njenduwə lə Jisepɨ kɨ uwə dɔ’a. Ningə, lokɨ ingəi nan dene kɨ dingəm el ɓay ə, Mari in səm kɨ tɔgɨ lə Ndil Luwə. 19Lo kin’tɨ non be, Jisepɨ kɨ njenduwə lə Mari, in de kɨ dana, ndigɨ kadɨ n’elta kin kɨ taga n’ulə’n rɔsɔl dɔ Mari’tɨ el, adɨ ɔjɨ me’ne’tɨ kadɨ n’inyəi nan kɨ Mari gidɨ kuwə par. 20Lokɨ ɔjɨ ta kin be me’ne’tɨ ningə, malayka lə Burəɓe te bus me nii’tɨ el’ə ene: «Jisepɨ, ngonnkaw Dabidɨ, ɓol el kadɨ taa Mari ne’i’tɨ, tadɔ ngonn kɨ to me’i’tɨ kin, in ngonn kɨ re kɨ gorow lə Ndil Luwə. 21Mari a ojɨ ngonn kɨ dingəm, ningə a ində tɔ’a nan Jeju, tadɔ in ə in de kɨ a ajɨ de’gɨ lə’ne me majel’gɨ’tɨ lə’de.»
22Nya’gɨ kin pətɨ a rai nya be kadɨ ta kɨ Burəɓe el kɨ ta njekeltakita’a’tɨ kete nu kin tɔlta’ne.
23Burəɓe el ene:
«Oyi ngonn kɨ mandɨ kɨ gər dingəm el ɓay a in səm,
A ɔjɨ ngonn kɨ dingəm,
Ningə a ɓari’ə Emanuwel,
Kɨ kɔr ginn’ə nan: “Luwə in se’je#1.23 Eja 7.14”.»
24Lokɨ Jisepɨ ndəl dɔ ɓi’tɨ, ra tokɨ malayka lə Burəɓe el’n’ə, adɨ taa Mari ne’ne’tɨ, re si’ə kəy. 25Nan gər’ə kɨ dene kɨ dingəm’tɨ el, bitɨ kadɨ Mari ojɨ’n ngonn. Ojɨ ngonn kɨ dingəm, adɨ Jisepɨ ində tɔ’a nan Jeju.

Currently Selected:

Matiye 1: gqr

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy