YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
Tu Mégkagi Ta Kagi Na Diyos
1To araw, bagu nilalang i mundua éy édsa dén tu ngéngahinan de a kagi na Diyos. Kaguman siya na Diyos, sakay pati éy Diyos ngani dén siya. 2Sapul to sapul éy édse siya ta Diyos. 3Pinaglalang siya na Diyos ta étanan. Maski anya a nilalang, éy siya i naglalanga. 4Nadid, siya a ngéngahinan de a kagi na Diyos, éy saya i kégébwatan na buhay tama. Sakay siya i nagpaliwanag ta isip na tolay. 5I Demlag na Diyos, éy pademlagén na i diklém. I diklém éy éwan makadaig ta Demlag na Diyos.
6Nadid, te lélake a inutusan na Diyos, a ti Juan i ngahen naa. 7Pinaange na ti Juan du tolay, a monda ipahayag na dide i ngéngahinan tam a Demlag, monda maniwala side diya a étanan. 8Bakén a ti Juan i Demlag; éngˈwan, i tungkulin naa éy ipahayag na du tolay i Demlag. 9I tunay a Demlag éy ti Jesu Cristo a dinumibi ta mundua a magpaliwanag ta isip na tolay.
10Nadid, nilalang ni Jesus i mundua. Pero to pégiyan na ta mundua, éy éwan siya tukoy na tolay, maski siya i naglalanga dide. 11Inumange siya to sarili na a banuwan, pero du kabébayan na a Judeo, éy éwan de siya tinanggap. 12Pero du nananggap diya, a méniwala side diya a talaga, éy ginimet na side a maging anak side na Diyos. 13Ey pakodyan de a naging anak na Diyos? Nienak wade side a huway na bébe, ayun ta plano na tolay? Ewan! Da Diyos ngani dén i Ama dia.
14Kanya nadid, tu ngéngahinan de a kagi na Diyos, éy naging tolay siya a négiyan dikame. Siya éy ti Jesus. Ey mebait siya, a katutuhanan i kagi naa. Ey sikame éy neta me i pagkadiyos na. I pagkadiyos na éy makapangyarian, da siya i isi-isesa a anak na Diyos.
15Nipahayag siya ni Juan, a kinagi na du tolay, a “Siya ya tu kinagi ko dikam to éya, a te dumemét se a lélake a ménegipo diyakén a kalewas ko. Mataas siya diyakén,” kagi ni Juan, “da baguék nienak, éy buhay dén siya.”
16Nadid, da mahal na kitam a tahod, éy mebait siya dikitam a palagi, a kagbian na kitam. 17To araw éy inatdinan ni Moises du tolay ta utus na Diyos. Pero nadid éy inatdinan kitam ni Jesu Cristo ta kagbi na Diyos, sakay nipaliwanag na dikitam i katutuhanan. 18Ewan tu naketa ta Diyos, maski nikésiya. Basta tu anak na a isi-isesa, a kaguman Nama na a Diyos, éy siya i nagpahayaga diya.
Tu Katungkulan Ni Juan
19Nadid ti Juan, éy nagbinyag siya du tolay ta Betania. Ey du tagapamahala a Judeo ta Jerusalem, éy kinagi de du padi, a “Ange moy pakelagipan ti Juan éng ti ésiya siya, éng siya i tagapagligtas ta tolay.” 20Ey nagtapat ti Juan dide. “Besa a sakén i tiniyak na Diyos a tagapagligtas,” kagi na.
21“Ey nadid.” kagi de, “éng éwan siko i tagapagligtas, éy ti ésiya ka? Ti Elias ka?” Ey “Ewan,” kagi ni Juan. “Ey siguru siko i mahalaga a purupetana Diyos?” Ey “Ewan be,” kagi na. 22“Ey ti ésiya ka,” kagi de. “Kagin pad dén, a monda te ikagi kame du nagpaange se dikame diko. Anya ka, da mégtoldu ka ta kona sa?” 23Nadid, kinagi ni Juan, éy “Ewan moy naala-ala tu nihula ni Purupeta Isaya to araw? I nihula na, éy te dumemét kan a lélake a magpahayag ta ilang a lugar, a i kagi na kan du tolay, a dapat husayén de i péglakaden na Panginoon. Ey nadid, sakén i éya a lélake a nihula na.”
24Nadid du Pariseyo, éy side i nagutusa dide a inumange ni Juan a nagpakelagip. 25Ey kinagi de ni Juan, éy “Nadid, éng besa ka tu tagapagligtas, éng besa ka be a ti Elias, sakay besa ka tu purupera na Diyos, éy bakit mégbinyag ka ta tolay?” 26“Sakén” kagi ni Juan, “éy binyagen ko i tolay ta dinom. Pero te lélake a esa ta éye a éwan moy tukoy. 27Siya, maski ménegipo diyakén a dumemét, éng iparehoék moy diya, éy éwanék tu pasa, da mataas siya diyakén.” 28I éya éy nanyari ta Betania, ta dibilew na Hordan.
Tu Bilang Tupa Na Diyos
29Nadid, to kagagabian na éya, éy neta ni Juan ti Jesus a tamo diya. Péketa na diya, éy kinagi na du tolay sa, a “Entan moy, siya ina i bilang tupa na Diyos. Siya i magibuta ta kasalanan na tolay ta mundua. 30Siya ina tu kinagi ko dikam to éya a te dumemét se a lélake a ménegipo diyakén a kalewas ko. Mataas siya diyakén, da baguék nienak, éy buhay dén siya. 31Maski sakén,” kagi ni Juan, “to ditol éy éwan ko be tukoy éng ti ésiya i tagapagligtas. Pero i tungkulin ko éy binyagen ko i tolay ta dinom a monda mepahayag dén siya ta Israel.”
32-33Nadid, nipahayag ni Juan ti Jesus a huway ta kona se: “Bagu ko napospusan éng ti ésiya siya,” kagi na, “éy inutusanék na Diyos a magbinyag ta tolay. Sakay pati, éy kinagi na Diyos diyakén a meta ko i Espiritu na a dumibi to esa a lélake a tulos na umapon diya. Ey kinagi be na Diyos diyakén a siya éy binyagen na du tolay ta Banal a Espiritu.” “Nadid,” kagi ni Juan, “to esa a aldew éy nanyari tu kinagi na Diyos diyakén, a mineta ko i Espiritu na Diyos a dinumibi a gébwat ta langet a koman i dagalan. Ey tulos na inumapon ni Jesus. 34Ey nadid,” kagi ni Juan, “da mineta ko dén i éya éy sakén dén i magpatunaya dikam a siya ya a talaga i isi-isesa a anak na Diyos.”
Du Neditol a Alagad Ni Jesus
35Nadid, to kagagabian na éya, éy kaguman man dén ni Juan tu éduwa a alagad na. 36Ey to péketa de ni Jesus a sumalegéd, éy kinagi ni Juan du éduwa, a “Entan moy, siya ina i bilang tupa na Diyos!” 37Ey tu éduwa a alagad ni Juan, pékabati de ta éya, éy tinumagubet side ni Jesus. 38Ey ti Jesus, to késuleg na éy neta na side a tumétagubet diya. Ey kinagi na dide, a “Anya i gustu moya?” Ey “Maistu,” kagi de, “ahe i tulusan mua?” 39“Ey kumuyog kam,” kagi na, “éy meta moy.” Kanya kinumuyog side ni Jesus, a mineta de tu tinulusan na a bile. Ey tinumulos be sa side, da apapon dén.
40Nadid, tu ngahen na esa dide éy ti Andres a wadi ni Simon Pedro. 41Kanya ti Andres, éy inuwet na agad teka na, a kinagi na diya a “Kadon dén, mineta me dén tu Cristo.” (Séya i pégngahen du Judeo to lélake a éuhayén de a tiniyak kan na Diyos a tagapagligtas dide.) 42Nadid, tulos niange ni Andres tu aka na ni Jesus. Ey péketa ni Jesus diya, éy kinagi na, a “Ti Simon ka kan, a anak ni Juan. Pero sapul nadid, i pégngahen mia diko éy Kepas.” (I kahulugen na éya, éy Pedro, sakay i kahulugen na a esa éy bito.)
43Nadid, to kagagabian na éya éy naisipan dén ni Jesus a umange ta Galilea. Ey to péglakad na éy neta na ti Pelip. Ey kinagi na diya, a “Kumuyoyog ka diyakén a maging alagad ko.” 44Ti Pelip éy taga Betsayda. Siya be ya i banuwana de Andres a patwade. 45Nadid ti Pelip, éy inange na ti Natanel, a kinagi na diya, a “Natanel, natandaan mo tu hinulaan du purupeta sakay ti Moises to pénulat na ta utus na Diyos, a te tagapagligtas kan a dumemét dikitam? Mineta me dén siya a talaga! Ti Jesus,” kagi na, “i ngahen na, a anak ni Hose a taga Nasaret.” 46“Ataay,” kagi ni Natanel, “te mégébwat bale be a mahusay a lélake ta éya a kétihék a banuwan na Nasaret?” “O,” kagi ni Pelip; “kadon, angen ta entan.”
47Nadid, péketa ni Jesus ni Natanel a gébék diya, éy kinagi na du édsa sa, a “Entan moy, i lélake a ina éy tunay a Judeo, a matapat siya.” 48Ey ti Natanel, pékabati na ta éya, éy kinagi na ni Jesus, a “Ta aheék mo a napospusan?” “Bagu ka inange ni Pelip,” kagi ni Jesus, “éy neta ta ka dén a te salendum to kayo.” 49“Mégtakaék,” kagi ni Natanel. “Méniwalaék dén a siko ngani dén i isi-isesa a anak na Diyos! Siko i hari mia ta Israel a talaga!” 50“Kanya ka wade san naniwala diyakén,” kagi ni Jesus, “éy dahilan to kinagi ko diko a neta ta ka dén a te salendum to kayo. Pero meta mo i lalo a kataka-taka ta esa a aldew. 51Tandaan moy,” kagi ni Jesus, “meta moy i langet a bumukas a tulos du anghel a dumibi diyakén, sakay meta moy be side a umontok a gébwat diyakén. Sakén i lélake a gébwat ta langet.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy