Parallel
37
Die Here red die
regverdiges
1’n Dawidspsalm.
Moenie jou vererg
oor boosdoeners nie.
Moenie die kwaaddoeners
beny nie.
2Want soos gras verlep hulle gou.
Soos plante
verdroog hulle vinnig.
3Vertrou op die Here
en doen wat goed is.
Woon in die land
en geniet veiligheid.
4Wees bly in die Here,
en Hy sal jou hartsbegeertes
aan jou gee.
5Vertrou jou lewe toe
aan die Here.
Vertrou Hom,
en Hy sal vir jou sorg.
6Hy sal jou onskuld
laat deurbreek
soos die lig,
en die regverdigheid van jou saak
soos die middagson.
7Wees stil in die Here,
en wag geduldig op Hom.
Moenie die mens beny
wat op sý manier floreer,
of jou verknies
oor sy bose planne nie.
8Moenie kwaad word nie;
laat staan liewer jou woede.
Moenie ander beny nie;
dit lei net tot jou nadeel.
9Want die bose mense
sal vernietig word,
maar dié
wat op die Here vertrou,
sal die land besit.
10Binnekort sal die boosdoeners
nie meer daar wees nie;
al soek jy na hulle,
sal jy hulle nie kry nie.
11Maar sagmoediges
sal die land besit,
hulle sal oorvloedige vrede
geniet.
12Die goddelose sweer saam
teen die regverdiges
en kners op die tande vir hulle.
13Maar die Here lag vir hom,
want Hy sien
sy dag van oordeel
kom al nader.
14Die goddelose trek die swaard
en span die boog
om die armes en behoeftiges
tot ’n val te bring,
om hulle wat reg doen,
dood te maak.
15Maar hulle swaard
sal hulle eie hart deurboor
en hulle boog
sal stukkend gebreek word.
16Dit is beter om vroom te wees
en min te besit
as om boos te wees
en baie besittings te hê.
17Want die mag van die bose
sal verpletter word,
maar die Here
sal die regverdiges beskerm.
18Die Here ken die lewensdae
van die opregtes,
en hulle erfdeel
sal vir altyd bly bestaan.
19In slegte tye
sal hulle nie verleë wees nie;
selfs in hongersnood
sal hulle genoeg hê.
20Maar die goddelose
sal vergaan.
Die vyande van die Here
sal wees soos mooi weivelde
wat soos rook verdwyn.
21Die goddelose leen
en betaal nie terug nie,
maar die regverdige gee vrygewig.
22Hulle vir wie die Here seën,
sal die land besit,
maar hulle wat Hy vervloek,
sal uitgeroei word.
23Die Here bepaal
die rigting van ’n mens
met wie se lewe Hy tevrede is.
24Al sou so een struikel,
hy sal nie val nie,
want die Here hou sy hand vas.
25Ek was jonk, en nou is ek oud.
Maar ’n regverdige mens
wat verlate is,
het ek nooit gesien nie,
of dat sy kinders vir kos
moes bedel nie.
26Hy leen altyd ruimskoots
aan ander,
en sy kinders is tot ’n seën.
27Vermy die kwaad
en doen wat goed is,
dan sal jy vir altyd woon
in die land.
28Want die Here het die reg lief,
en sal sy getroue dienaars
nie verlaat nie.
Hy sal hulle vir altyd
veilig bewaar,
maar die goddelose se kinders
sal vergaan.
29Die regverdiges
sal die land besit
en daar vir altyd woon.
30Die regverdige het wyse raad;
wat hy sê, is regverdig.
31Die gebooie van sy God
is in sy hart.
Hy sal nie ’n voet
verkeerd sit nie.
32Die goddelose
wag die regverdige in,
en wag vir die kans
om hom dood te maak.
33Maar die Here verhoed
dat hy in hulle mag val
sodat hulle hom
skuldig kan bevind
wanneer hy voor die gereg kom.
34Vertrou die Here
en volg sy voorskrifte.
Hy sal jou ophef
sodat jy die land sal besit
en die goddelose se uitwissing sal sien.
35Ekself het dit sien gebeur:
Hoogmoedige en bose mense
floreer soos welige bome.
36Maar toe ek weer kyk, was hulle weg!
Hoewel ek hulle gesoek het,
kon ek hulle nie kry nie!
37Maar kyk na hulle
wat eerlik en opreg is,
want die toekoms van so ’n mens
is vol vrede.
38Maar oortreders
word saam vernietig;
hulle toekoms
sal tot ’n einde kom.
39Die Here red die regverdiges;
Hy is ’n toevlug
in moeilike tye.
40Die Here help hulle,
en red hulle
van goddelose mense.
Hy red hulle,
want hulle skuil by Hom.