YouVersion Logo
Search Icon

Mata 1

1
Bəba təte i Yesu hay
Luka 3.23-38
1Anaŋ ɗerewel i məzele i bəba təte hay i Yesu Kəriste: Yesu Kəriste na, slala i Davit ada Davit na, slala i Abraham. Bəba təte i Yesu hay na, anaŋ: 2Abraham a lah məwe Izak. Izak a wa Zakob. Zakob a wa Yahuda ta malamar ŋgay hay. 3Yahuda a wa Fares tə Zara, may tay na, Tamar. Fares a wa Hesron. Hesron a wa Aram. 4Aram a wa Aminadab. Aminadab a wa Nasoŋ. Nasoŋ a wa Salmoŋ. 5Salmoŋ a wa Booz, may i Booz na, Rahab. Booz a wa Obed, may i Obed na, Rut. Obed a wa Zese. 6Zese a wa bəy Davit.
Davit a wa Salomoŋ, may i Salomoŋ na, ŋgwas i Uri. 7Salomoŋ a wa Robowam. Robowam a wa Abiya. Abiya a wa Asaf. 8Asaf a wa Zozafat. Zozafat a wa Zoram. Zoram a wa Oziyas. 9Oziyas a wa Yotam. Yotam a wa Akaz. Akaz a wa Ezekiyas. 10Ezekiyas a wa Manase. Manase a wa Amoŋ. Amoŋ a wa Zoziyas. 11Zoziyas a wa Yekoniya ta malamar ŋgay hay. A wa tay ha na, ahəl nakə tə gəs tay beke eye hay a Babilon aye.
12Ma dəba eye nakə ti ye tay ha a Babilon aye na, Yekoniya a wa Salatiyel. Salatiyel a wa Zorobabel. 13Zorobabel a wa Abihod. Abihod a wa Eliyakim. Eliyakim a wa Azor. 14Azor a wa Sadok. Sadok a wa Akim. Akim a wa Eliyod. 15Eliyod a wa Eleyazar. Eleyazar a wa Matan. Matan a wa Zakob. 16Zakob a wa Yusufa tuk. Neŋgeye na, zal i Mari nakə a wa Yesu, tə zalay Kəriste aye.
17A gəs abəra ka Abraham hus ka Davit na, slala kuro gər eye faɗ. Ada a gəs abəra ka Davit hus ahəl nakə tə gəs tay ha Israyel hay a Babilon aye na, slala kuro gər eye faɗ. Sa na, a gəs abəra ka məgəse tay ha Israyel hay a Babilon hus ka Kəriste na, slala kuro gər eye faɗ.
Məwe i Yesu
Luka 2.1-7
18Anaŋ ma kəkay nakə tə wa Yesu Kəriste aye. May ŋgay na, tə zalay Mari, neŋgeye mədel i Yusufa. Ane tuk na, ahəl nakə ta zla bo zuk bay aye na, kiye a yay a Mari ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 19Yusufa mədel ŋgay na, neŋgeye ndo i deɗek kame i Mbəlom. A say məndəɗe horoy ka Mari kame i ndo hay bay. A dzala mə gər ŋgay məgəre ha mədel ŋgay ta məkal.
20Həlay nakə neŋgeye faya ma dzaliye andza niye na, gawla i Mbəlom a bəzay ha bo ma məsine, a gwaɗay: «Yusufa, slala i Davit, kâ dzədzar məzle mədel yak Mari bay. Hərwi kiye a yay a Mari na, ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 21Ma wiye wawa hasləka eye, ada nəkar ka zaleye Yesu#1.21 Yesu na, andza məgweɗe Bəy Maduweŋ ma təmiye tay ha ndo hay., hərwi ma təmiye tay ha gwala ŋgay hay abəra mə mezeleme tay.»
22Wu neheye tebiye tə ndislew na, hərwi ada wu nakə Bəy Maduweŋ a tsik tə bazlam i ndo məɗe ha bazlam ŋgay aye mâ ge bo. A gwaɗ:
23«Anaŋ dem nakə a sər zal zuk bay aye ma hutiye wawa,
ma wiye wawa hasləka eye,
ta zaleye Emanuyel.#1.23 Andza məgweɗe: «Mbəlom tə nəkway.» Zəba ka Ezay 7.14; 8.8, 10.»
24Yusufa a pəɗeke abəra ka məndzehəre na, a ge wu nakə gawla i Mbəlom a gwaɗay ge aye. A zla na Mari andza ŋgwas ŋgay a gay ŋgay. 25Ane tuk na, ta dzapa zuk bay hus a pat nakə Mari a wa na wawa hasləka eye. Ada Yusufa ma zaleye na, Yesu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;