YouVersion Logo
Search Icon

JUAN 1

1
Nagmaliw a Too so Salita
1Diad gapoy gapo wala la so Salita. Say Salita kaibay Dios tan sikatoy Dios. 2Diad gapoy gapo kaiba lay Dios so Salita. 3Diad panamegley to apalsa ya amiy bengatla; anggapoy bengatlan apalsa ya aliwan diad panamegley to. 4Say Salita so nanlapway bilay, tan sayan bilay so silew da ray katoowan. 5Onsisindag ed kabilongetan so silew tan ag balut naerep na kabilongetan.
6Imbaki na Dios so sakey a toon manngaray Juan. 7Linma diay Juan a mamaneknek na nipaakar ed silew, pian diad panamegley to manisiay amin a katoowan. 8Aliwan si Juan so silew, balet linma dian mamaneknek na nipaakar ed silew. 9Onsasabi diad mundo so tuan silew tan sikatoy mangiiter na liwawa ed saray katoowan.
10Say Salita sirin walad mundo. Pinalsay Dios so mundo ed panamegley to, balet sikatoy ag amta na sankamundoan. 11Linmad dilin bansa to, balet ag inawat na saray dilin totoo to. 12Balet inter tod amin ya angawat, saray amin ya anisiad sikato so pankanepegan a magmaliw ya anak na Dios. 13Nagmaliw iran anak na Dios, aliwan lapud nianak iray too, tan aliwa met a lapud linawa na laman o pakayari na too, no ag ingen lapud pakayari na Dios.
14Nagmaliw a too so Salita tan akiayam ed sikatayo. Anengneng miy kagalangan to a napnoy aro tan katwaan. Inawat to yan kagalangan ed Ama, ta sikatoy bogbogtung ya Anak.
15Nantasiy Juan na nipaakar ed sikato. Imbabando to, Sikatoy labay kon ibaga nen kuankod sikayo, Manona nen siak so maromtombuk ya onsalat ed siak, lapud wala la kasakbayan a nianak ak.
16Diad inkapno toy aro, pinalangkapan to itayon amin na ag nasabsabaan a kaabigan. 17Inter na Dios so Ganggan ed panamegley nen Moises, balet say aro tan katwaan sinmabid panamegley nen Jesu-Cristo. 18Anggapo nin balut so akanengneng ed Dios, balet sikatoy impaamta na bogbogtung ya Anak a Dios ya inararon maung na Ama.
Say Paliwawa nen Juan a Managbinyag
(Mat. 3:1-12; Mar. 1:8; Luc. 3:1-18)
19Saray Judio ed Jerusalem angibaki ray pigaran papari tan Levita ed kinen Juan. Tinepet dad sikato, Siopa ka?
20Ag namboriy Juan; kuantod sikaran malinlinew, Aliwan siak so Cristo.
21Tinepet da, Siopa ka sirin? Sika si Elias?
Andi, aliwan siak, ebat to.
Sika may propita#1:21 MAY PROPITA: Say toon nailaloan ya ompanengneng tan ibawag toy isabi na Misias. ya alagden mi? tinepet da lamet ed sikato.
Andi, ebat tod sikara.
22Inkuandad sikato, Ibagam sirin no siopa ka, pian walay nibaga mid saray angibakid sikami. Antoy nibagam a nipaakar ed sikan dili?
23Inmebat si Juan, Siak imay sinalita nen propita Isaias nen kuanto,
Siak so bosis a mambabandod kalawakan.
Apiger yoy panakaran na Katawan!
24Saray Pariseo so angibakid saramay nantepet. 25Tinepet dad kinen Juan, No aliwa kan Cristo, odino si Elias, odino samay Propita, akin et mamibinyag ka?
26Inmebat si Juan, Bibinyagan ta kayo ed danum, balet wadtan ed pegley yoy ag yo kabat. 27Ontombuk ya onsalat ed siak, balet ag ak manepeg a mangokbar na anggan bariber na sandalya to.
28Agawa ra yan amin ed Betania diad nibaliw na Jordan a pamibinyagan nen Juan.
Say Kordiro na Dios
29Diad kaimbwasan, anengneng nen Juan si Jesus ya ondaragod sikato. Inkuanto, Nia so Kordiro na Dios a mangekal na kasalanay sankamundoan. 30Sikato ya may labay kon ibaga nen kuanko, Manona so manomtombuk ya onsalat ed siak lapud wala la kasakbayan a nianak ak. 31Siak a dili, ag ko ni kabat nen saman no siopa, anggaman a wadya ak a mamibinyag ed danum a mangipakabat ed sikatod Israel.
32Onyay impamaneknek nen Juan: Anengneng koy Ispiritun singa malapati ya ondadapon nanlapud tawen tan nanayam ed sikato. 33Ag ko ni kabat nen saman, balet say Dios ya angibakid siak a maminyag ed danum kuantod siak, Say nanengneng mon toon dadapoay Ispiritu tan panayaman to sikatoy maminyag na totoo ed Ispiritu Santo. 34Anengneng ko ya tan papaneknekan kod sikayo a sikatoy Anak na Dios.
Saray Inmonan Disipulo nen Jesus
35Diad ontombuk ya agew, wadman lamet si Juan a kaiba to ray duaran disipulo to. 36Nen anengneng ton manaakar si Jesus inkuanto, Niay Kordiro na Dios!
37Nadngel ya na saramay duaran disipulo nen Juan tan akila rad kinen Jesus. 38Nen linmingaw si Jesus, anengneng to ran ontotombuk kanyan tinepet tod sikara, Antoy anapen yo?
Inmebat ira, Iner so panaayaman mo, Rabi? (Maistro so kabaliksan na Rabi.)
39Mila kayo tan nengneng yo, ebat nen Jesus. Kanyan akila rad sikato tan anengneng day panaayaman to. Akiayam irad sikatod saman ya agew. Sakey ya alas kuatrod ngarem lad saman.
40Say sakey ed saray duaran akadngel ed kinen Juan tan tinmombuk ed kinen Jesus et si Andres ya agi nen Simon Pedro. 41Arumog ton tampol si agi ton Simon, tan kuanto, Arumog miy Misias! (Cristo so kabaliksan to ya.) 42Insan intagar toy Simon ed kinen Jesus.
Ninengneng nen Jesus tan kuanto, Sikay Simon ya anak nen Juan, Nangaranan ka na Cefas. (Say ngaran a Cefas, kapara toy ngaran a Pedro.)
Tinawag nen Jesus ira di Felipe tan Nataniel
43Diad ontombuk ya agew, linmay Jesus ed Galilea. Arumog toy Felipe tan kuantod sikato, Tombuk kad siak. 44(Si Felipe taga Betsaida a baley di Andres tan Pedro.) 45Nalmo nen Felipe si Nataniel tan kuantod sikato, Arumog miy Jesus a taga Nazaret ya anak nen Jose. Sikato may toon labay ya ibaga nen Moises ed insulat tod Ganggan, tan sikato met imay labay ya ibaga da ray propita.
46Wala tay kamaungan a manlapud Nazaret? tepet nen Nataniel.
Gala, ta nengneng mo, ebat nen Felipe.
47Nen anengneng nen Jesus si Nataniel ya ondaragod sikato inkuanto, Niay tuan Israelita ya ag manasaol na kapara ton too.
48Panoy pakapikabat mod siak, tepet nen Nataniel.
Inmebat si Jesus, Anengneng ta kad silong na kiew ya igos, kasakbayan a tinawag ka nen Felipe.
49Inkuanen Nataniel ed kinen Jesus, Maistro, sikay Anak na Dios! Sikay Ari na Israel!
50Manisia ka, lapud imbagak ed sikan anengneng ta ka ed silong na igos? Makanengneng ka ni ray makapakelkelaw nen saya, inkuanen Jesus ed kinen Nataniel. 51Insan to inkuan ed sikaran amin, Ibagak ed sikayoy katwaan, nanengneng yon nalokasay tawen tan nanengneng yo ray anghil na Dios ya onsesegep tan onlalasur ed Anak na Too.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy