YouVersion Logo
Search Icon

MATEO 1

1
Saray Boleg a nanlapwan nen Jesu-Cristo
(Luc. 3:23-38)
1Sikato yay listaan na saray lalaki nen Jesu-Cristo a kabyangay boleg nen David a kabyangay boleg nen Abraham.
2Si Abraham so ama nen Isaac; si Isaac so ama nen Jacob; si Jacob so ama nen Juda tan saray agagi to. 3Si Juda so ama di Fares tan Zara (si Tamar so ina ra); si Fares so ama nen Esrom; si Esrom so ama nen Aram. 4Si Aram so ama nen Aminadab; si Aminadab so ama nen Naason; si Naason so ama nen Salmon. 5Si Salmon so ama nen Booz (si Rahab so ina to); si Booz so ama nen Obed (si Ruth so ina to); si Obed so ama nen Jesse. 6Si Jesse so ama nen Ari David.
Si David so ama nen Solomon (say gendat ya asawa nen Urias so ina to). 7Si Solomon so ama nen Roboam; si Roboam so ama nen Abias; si Abias so ama nen Asa. 8Si Asa so ama nen Josafat; si Josafat so ama nen Joram; si Joram so ama nen Ozias. 9Si Ozias so ama nen Jotam; si Jotam so ama nen Acaz; si Acaz so ama nen Ezekias. 10Si Ezekias so ama nen Manases; si Manases so ama nen Amon; si Amon so ama nen Josias. 11Si Josias so ama nen Jeconias tan saray agagi to. Dia ed sayan panaon nibantak ed Babilonia iray Israelita.
12Nen asumpal so inkibantak dad Babilonia, nianak si Salatiel tan si Jeconias so ama to. Si Salatiel so ama nen Zorobabel; 13si Zorobabel so ama nen Abiud; si Abiud so ama nen Eliakim; si Eliakim so ama nen Azor. 14Si Azor so ama nen Sadoc; si Sadoc so ama nen Akim; si Akim so ama nen Eliud. 15Si Eliud so ama nen Eleazar; si Eleazar so ama nen Matan; si Matan so ama nen Jacob. 16Si Jacob so ama nen Jose ya asawa nen Maria, ya ina nen Jesus a tatawagey Cristo.
17No ontan sirin, labinapat so kailalakan manlapud Abraham ya anggad David; labinapat met so kailalakan manlapud David ya anggad inkibantak ed Babilonia na saray Israelita; ontan met a labinapat so kailalakan manlapud saman ya inkibantak da ya anggad inkianak na Misias.
Say Inkianak nen Jesu-Cristo
(Luc. 2:1-7)
18Onyay impakaiyanak nen Jesu-Cristo:
Si Maria ya ina nen Jesus akisipanan a mikasal ed kinen Jose. Balet kasakbayan na impanamung dan dua, nalmuan a malokun si Maria lapud pakayari na Ispiritu Santo. 19Matonung a too si Jose a kasipan nen Maria, kanyan ag to labay a nasabyay kababaingan si Maria. Ninunot to sirin ya isian ya anggapoy makaamta. 20Balet nen nununoten to ya, pinmayawar so sakey ya anghil na Katawan ed kugip to a nankuan: Jose, a kabyangay boleg nen David, ag ka natatakot ya ituloy mon ikasal si Maria, ta nanlapud pakayari na Ispiritu Santo so lokun to. 21Mananak na laki. Jesus so ingaran mod sikato, ta sikatoy mangilaban ed saray totoo tod saray kasalanan da.
22Agawa yan amin, pian nasumpal so inkuan na Katawan diad panamegley na propita, 23Manlokun so sakey a birhin, tan mananak na laki a tawagen day Emmanuel (a say labay ton ibaga: Say Dios walad sikatayo).
24Kanyan nen abangon si Jose, ginawa to may imbaga na anghil na Katawan. Inkasal toy Maria, 25balet ag to inakdulan ya anggad impangyanak nen Maria na ogaw a laki. Jesus so inngaran nen Jose ed sayan ogaw.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;