Joshua 15:31

NLT
New Living Translation

31Ziklag, Madmannah, Sansannah,