Maatiyu 5
FUVNT
5
Yeesu Wa'ajini Dow Ƴolde
1Nde Yeesu yi'i yimɓe ɗuɗɓe ngari, sey o ƴenti ƴolde o jooɗi, tokkuɓemo ngari to maako. 2Sey o fuɗɗi ekkitinkiɓe, o wi'i,
Barkiɗinki
(Luka 6.20‑23)
3“Ɓe barkiɗinaaɓe gaɗuɓe fuu kammunde dow Allah,
ngam kamɓe njeyi Laamu Allah.
4“Ɓe barkiɗinaaɓe yimɓe woyooɓe,
ngam ɗum waltinay ɓerɗe maɓɓe.#Ica 61.2.
5“Ɓe barkiɗinaaɓe leynooɓe ko'e,
ngam kamɓe ndonata duuniyaaru.#Jab 37.11.
6“Ɓe barkiɗinaaɓe nanooɓe weelo e ɗonka waɗuki aadilaaku,
ngam ɓe karneteeɓe.#Ica 55.1,2.
7“Ɓe barkiɗinaaɓe jurminanooɓe yimɓe,
ngam kamɓe maa ɗum yurminanayɓe.
8“Ɓe barkiɗinaaɓe ɓe ɓerɗe laɓɗe,
ngam ɓe ngi'ay Allah.#Jab 24.3,4.
9“Ɓe barkiɗinaaɓe ciryootirooɓe yimɓe,
ngam ɗum noddirayɓe ɓiɓɓe Allah.
10“Ɓe barkiɗinaaɓe torreteeɓe ngam waɗuki aadilaaku,
ngam kamɓe njeyi Laamu Allah.#1Biit 3.14.
11“On barkiɗinaaɓe to yimɓe kuɗii'on, torrii'on, pewanii'on mbi'ii haalaaji kalluɗi feere‑feere dow mooɗon ngam am.#1Biit 4.14. 12Nanee belɗum, mbelmbeltee, ngam barka mooɗon ɗum ɗuɗɗum e dow, ngam non ɓe ngaɗannoo annabo'en arande'en.#2HL 36.16; KL 7.52.
Lamɗam e Jayngol
(Markus 9.50; Luka 14.34,35)
13“Onon ngoni lamɗam duuniyaaru. Ammaa to belɗum maajam ittake, ko wartirta belɗum maajam? Walaa ko ɗam nafata kadin, sey ni ɗam rufee yimɓe njaaɓaɗam.#Mar 9.50; Luk 14.34,35.
14“Onon ngoni jayngol duuniyaaru. Gariiri ngondi dow ƴolde ndi suuɗataako.#Yah 8.12; 9.5. 15Walaa gaɗanayɗo fitilaaru hiite hippa tummude dow mayru. Sey ni o resandu dow danki, ndu yeynanoo koo moye gonɗo nder wuro ngon.#Mar 4.21; Luk 8.16; 11.33. 16Non onon maa, alee jayngol mooɗon yeynanoo yimɓe, ngam ɓe ngi'a kuuɗe mooɗon boɗɗe, ɓe mawnina Nyaako mooɗon Mo Dow.#1Biit 2.12.
Attawra e Defte Annabo'en
17“To' on kammo mi waroyi ngam mi wartira Attawra koo Defte Annabo'en meere. Mi waroyi naa' ngam mi wartiraɗum meere, ammaa ngam mi hebbinaɗum. 18E mi wi'a'on goonga, haa dow e ley re'a, walaa bindel go'o koo toɓɓel go'el itteteengel nder Attawra naa koo ngele bindel nder Attawra hebbinaama.#Luk 16.17. 19Ngam non, koo moye yewi go'o nder koo ko ɓuri famɗuki nder ko Allah wi'i ɗum waɗa, nden o ekkitini woɓɓe ngaɗa non, ɗum noddaymo ɓurɗo famɗuki nder Laamu Allah. Ammaa koo moye waɗi ko Allah wi'i ɗum waɗa, nden o ekkitini woɓɓe ngaɗa non, ɗum noddaymo mawɗo nder Laamu Allah. 20E mi wi'a'on, to aadilaaku mooɗon ɓuraayi ɗum moodiɓɓe Attawra e Faarisanko'en, on nattataa Laamu Allah koo seɗɗa!
Wa'ajinki Dow Monnere
21“On nani ɗum wi'i yimɓe ndenno, ‘Taa' waɗu warhoore,’ nden ‘koo moye waɗi warhoore o kiiteteeɗo.’#Wur 20.13; TA 5.17. 22Ammaa e mi wi'a'on, koo moye monnani goɗɗo, Allah hiitotomo. Kadin koo moye huɗi goɗɗo, ardiiɓe hiitotomo. Nden koo moye wi'i goɗɗo ‘A meereejo!’ e mo dow laawol nattuki wuro hiite. 23Ngam non, taa warii hokkuki dokkal ngam Allah to sakkirde, taa siftorii bandiraawo maaɗa e monnanmaa, 24alu dokkal maaɗa yeeso sakkirde nden, arande yahu ciryootiraa e bandiraawo maaɗa on, nden ngartaa kokkaa dokkal maaɗa.
25“To goɗɗo wulloyakema, carel ngel ngonɗon dow ɗatal yaaki yeeso laamu siryootir e maako jawɗum. To naa' non, o yaarete yeeso gaɗoowo kiita, gaɗoowo kiita waɗumaa nder juuɗe taadiiɓe, ɗum maɓɓumaa nder suudu cural. 26E mi wi'a'on goonga, a wurtataako naa a yoɓii fuu ceede ɗe ɗum tokkatama koo aniiniyel horataako.
Wa'ajinki Dow Njeenu
27“On nani ɗum wi'ii, ‘Taa' waɗu njeenu.’#Wur 20.14; TA 5.18. 28Ammaa min, e mi wi'a'on koo moye raari debbo darɗe suuno yaadake waadii njeenu e maako nder ɓernde. 29To hitere maaɗa nde nyaamo e waɗumaa ngaɗaa hakke, ittunde, paɗɗaande. Ɗum ɓuraniima ndullaa jokkoode go'o nder jokkooɗe ɓandu maaɗa e dow ɗum hubina fuu ɓandu maaɗa nder wuro hiite.#Maat 18.9; Mar 9.47. 30To jungo maaɗa nyaamo e waɗumaa ngaɗaa hakke, ittungo, paɗɗaango. Ɗum ɓuraniima ndullaa jokkoode go'o nder jokkooɗe ɓandu maaɗa e dow fuu ɓandu maaɗa natta nder wuro hiite.#Maat 18.8; Mar 9.43.
Wa'ajinki Dow Warki Teegal
(Maatiyu 19.9; Markus 10.11,12; Luka 16.18)
31“Kadin ɗum wi'i, ‘Koo moye yoofi debbo muuɗum, sey hokkamo ɗerewol warki teegal.’#TA 24.1‑4; Maat 19.7; Mar 10.4. 32Ammaa min, e mi wi'a'on, koo moye yoofi debbo muuɗum to naa' njeenu o waɗi, too, o waɗiimo waɗuki njeenu to o waɗii wongal teegal. Nden koo moye te'i joofaaɗo waɗi njeenu.#Maat 19.9; Mar 10.11,12; Luk 16.18; 1Kor 7.10,11.
Ekkitinol Dow Waɗuki Alkawal
33“On nanii ɗum wi'ii yimɓe ndenno, ‘Taa' huna dow fewre, ammaa hebbin alkawal ngal ngaɗanɗaa Joomiraawo.’#KLee 19.12; Lim 30.2; TA 23.21. 34Ammaa e mi wi'a'on, to' on kuno koo seɗɗa. To' on kunoro dow, ngam ton woni to Allah jooɗoto.#Yaak 5.12; Ica 66.1; Maat 23.22. 35Nden to' on kunoro duuniyaaru, ngam ɗon woni to Allah resata koyɗe muuɗum. Nden to' on kunoro Urucaliima ngam kayri woni gariiri Laamiiɗo Mawɗo.#Ica 66.1; Jab 48.2. 36To' on kunoro gaasa ko'e mooɗon, ngam on mbaawataa wartirki laasol go'otol danewol koo ɓalewol. 37Al ‘Ee’ mooɗon warta ‘Ee,’ nden ‘Aa'a’ mooɗon warta ‘Aa'a.’ Fuu ko ƴaɓɓii ɗu'um, daga to Ceyɗan ɗum ƴiwoyi.
Ekkitinol Dow Waataaki
(Luka 6.29,30)
38“On nani ɗum wi'ii, ‘Hitere ngam hitere, nden nyiinde ngam nyiinde.’#Wur 21.24; KLee 24.20; TA 19.21. 39Ammaa e mi wi'a'on, to goɗɗo waɗanii'on goɗɗum kalluɗum, to' on ngaato. To goɗɗo fiyiima to wolo nyaamo, waylitanmo wo'oto ngon maa. 40To goɗɗo yaariima yeeso laamu ngam jaɓanmaa toggoore, hokkumo fuu e cuddaari maaɗa. 41To goɗɗo waɗiima ngaɗaa yaadu mil go'o, yaadu e maako mil ɗiɗi. 42Toriiɗoma goɗɗum fuu, hokkumo. To goɗɗo ƴamiima nyamaande, taa' haɗumo.
Yiɗu Ganyo Maaɗa
(Luka 6.27,28,32‑36)
43“On nanii ɗum wi'ii, ‘Yiɗu bandiraawo maaɗa, wanyu ganyo maaɗa.’ 44Ammaa e mi wi'a'on, ngiɗee ganyooɓe mooɗon, ngaɗanee torrooɓe'on do'aare, 45ngam ngarton ɓiɓɓe Nyaako Mo Dow. Ngam e mo waɗa naange maako yeynoo dow yimɓe kalluɓe e yimɓe gaɗooɓe ko wooɗi, nden e mo waɗa ndiyam toɓa dow aadili'en e ɓe ngalaa aadilaaku. 46To yiɗuɓe'on tan ngiɗɗon, ɗume barka keɓoton? Koo jaɓooɓe ceede leydi maa e ngiɗi yiɗuɓeɓe. 47To bandiraaɓe mooɗon tan kownoton, ɗume ngaɗoton ɓurɗum ɗum woɓɓe ngaɗata? Yimɓe naa' Yahuudanko'en naa' e ngaɗa non? 48Ngam non, ngartee keewuɓe no Nyaako mooɗon Mo Dow o kewɗo.#KLee 19.2; TA 18.13.