Maatiyu 2
FUVNT

Maatiyu 2

2
Garol Andanɓe Koode
1Gaɗa Yeesu danyaama e gariiri Baytalaami nder leydi Yahuudiya, nder carel ngel Hirudus laamoto, woɓɓe andanɓe koode daga fuuna ɓe ngari Urucaliima, 2e ɓe ƴama, “Toye on ɗon danyaaɗo laamiiɗo Yahuudanko'en? Ngam min ngi'i hoodere maako daga fuuna, min ngarii min mawninamo.”
3Nde Hirudus laamiiɗo nani non, o wanni, kanko e yimɓe Urucaliima ɗuɗɓe. 4Sey o noddi mawɓe ardiiɓe diina e moodiɓɓe Attawra, o ƴamiɓe, “Toye Almasiihu danyetee?”
5Ɓe mbi'imo, “Nder gariiri Baytalaami nder leydi Yahuudiya. Ngam raa ko annabiijo windi,
6‘Ammaa, an, gariyel Baytalaami gongel nder leydi Yahuuda,
an a gariyel goodungel teddungal nder leydi ndin,
ngam daga nder maaɗa goɗɗo laamiiɗo ƴiwoyta,
kanko wartata gaynaako yimɓe am Israa'iilanko'en.’ ”#Miik 5.2.
7Sey Hirudus noddi ɓen ɗon andanɓe koode e suuɗe, o ƴamiɓe carel ngel ɓe ngi'i hoodere nden, ɓe mbi'imoka. 8Sey o liliɓe Baytalaami, o wi'i, “Njahee ɗaɓɓiton ɓingel ngel boɗɗum. To on ngi'iingel, ngaron mbi'onyamka, ngam min maa mi yaha mi mawninangel.”
9-10Nde ɓe nani ko laamiiɗo on wi'i, sey ɓe nangi laawol. Nde ɓe ngi'i hoodere nden, ɓe nani belɗum naa' seɗɗa. Hoodere nden ardiiɓe naaki nde dari dow to ɓingel ngel woni. 11Nde ɓe natti wuro ngon, ɓe tawi ɓingel ngel e Maryaama maduujo maagel. Ɓe ndicci ɓe mawniningel, nden ɓe pitti doŋle maɓɓe ɓe kokkingel caahu jiinaari, e urde welnde bi'eteende firankisen, e nebbam uroojam bi'eteeɗam mur.
12Nde Allah haɗiiɓe nder koyɗol to' ɓe co''oo to Hirudus, sey ɓe tokki laawol feere ɓe co''i leydi maɓɓe.
Dogguki Yaaki Leydi Masar
13Gaɗa andanɓe koode ɓen ndilli, sey malaa'ikaajo Joomiraawo wangani Yusufu nder koyɗol, wi'imo, “Umma koccaa ɓingel ngel e maduujo maagel ndoggaa njahaa leydi Masar. Njooɗee ton naa mi wi'ii'on ngarton, ngam Hirudus e yiɗi ɗaɓɓita ɓingel ngel ngam o warangel.”
14Yusufu ummii hocci ɓingel ngel e maduujo maagel caka jemma, o dilli leydi Masar. 15Ton ɓe njooɗi naaki Hirudus maayi. Non waɗii ngam ɗum hebbina ko Joomiraawo wi'i daga honduko annabiijo maako wiiki, “Daga leydi Masar mi noddi Ɓiɗɗo am.”#Yuuc 11.1.
Ɓikkoy Pamaroy Mbaraama
16Nde Hirudus faami andanɓe koode ɓen ƴoyriimo, sey ɓernde maako metti naa' seɗɗa. O wi'i ɗum wara ɓikkoy pamaroy fuu ngoroy ngoodukoy duuɓi ɗiɗi yaaki ley ngonkoy nder gariyel Baytalaami e haade gariyel ngel. O waɗu non ngam andanɓe koode ɓen mbi'imo arande hoodere nden wanganiiɓe duuɓi ɗiɗi ƴaɓɓiiɗi.
17Non hebbini ko Allah wi'i daga honduko Annabi Irmiya wiiki,
18“Ɗum nani hononde nder gariiri Raama,
bojji nawɗi.
Ɗum Rahiila woyanta ɓiɓɓe maako,
o wanyi o waltinanee ɓernde,
ngam ɓiɓɓe maako maayi.”#Irm 31.15.
Wartoyki Daga Leydi Masar
19Gaɗa Hirudus maayi, sey malaa'ikaajo Joomiraawo wangani Yusufu nder koyɗol e Masar, wi'i, 20“Umma koccaa ɓingel ngel e maduujo maagel co''oɗaa leydi Israa'iila, ngam ɓen ɗon ɗaɓɓutuɓe mbara ɓingel ngel ɓe maayi.” 21Sey Yusufu ummii, hocci ɓingel ngel e maduujo maagel, ɓe co''ii leydi Israa'iila.
22Ammaa nde o nani Arkilayus ronii jooɗorgal laamu nyaako muuɗum Hirudus e mo laamo leydi Yahuudiya, sey o huli yaaki ton. Ammaa nde ɗum wagginimo nder koyɗol, sey o so''i o yahi leydi Galiili. 23O yahi o jooɗii nder wondi gariiri bi'eteendi Najarat, ngam ɗum hebbina ko Allah wi'i daga konduɗe annabo'en wiiki, “Ɗum noddaymo Najarankeejo.”#Mar 1.24; Luk 2.39; Yah 1.45.