Maatiyu 1
FUV

Maatiyu 1

1
Maama'en Yeesu
(Luka 3.23‑38)
1Ɗe'e ngoni inɗe maama'en Yeesu Almasiihu lenyol Dawda, Dawda lenyol Ibraahim.
2Ibraahim danyi Iciyaaku, nden Iciyaaku danyi Yaakubu, nden Yaakubu danyi Yahuuda e sakiraaɓe maako, 3Yahuuda danyi Feresa e Jeera, maduujo Jeera woni Taamar, Feresa danyi Heseruuna, Heseruuna danyi Aram, 4Aram danyi Amiinadab, Amiinadab danyi Naacon, Naacon danyi Salmon, 5Salmon danyi Bo'aaja, maduujo Bo'aaja woni Rahab, Bo'aaja danyi Obida, maduujo Obida woni Rut, Obida danyi Jeesi, 6Jeesi danyi Dawda Laamiiɗo, Dawda Laamiiɗo danyi Suleymaanu, maduujo Suleymaanu woni debbo Uriya ndenno, 7Suleymaanu danyi Rehobowam, Rehobowam danyi Abija, Abija danyi Aasa, 8Aasa danyi Jehoocafat, Jehoocafat danyi Jooram, Jooram danyi Ajaariya, 9Ajaariya danyi Jootama, Jootama danyi Ahas, Ahas danyi Hejekaaya, 10Hejekaaya danyi Manaase, Manaase danyi Amon, Amon danyi Joosaya, 11Joosaya danyi Jekooniya e sakiraaɓe maako worɓe, carel ko Yahuudanko'en nangaa njaaraa leydi Baabiila.#2Laam 24.14,15; 2HL 36.10; Irm 27.20.
12Gaɗa ɗum yaariiɓe leydi Baabiila, Jekooniya danyi Ceyaltiyal, Ceyaltiyal danyi Jaruubabel, 13Jaruubabel danyi Abiihudu, Abiihudu danyi Eliyaakim, Eliyaakim danyi Aajoro, 14Aajoro danyi Jaadok, Jaadok danyi Aakim, Aakim danyi Aliiyudu, 15Aliiyudu danyi Eleyaajar, Eleyaajar danyi Mataana, Mataana danyi Yaakubu, 16Yaakubu danyi Yusufu gorko Maryaama, Maryaama danyi Yeesu bi'eteeɗo Almasiihu.
17E woodi maama'en sappo e nayo daga jaamanu Ibraahim yaaki jaamanu Dawda. E woodi maama'en sappo e nayo daga jaamanu Dawda yaaki carel ngel Yahuudanko'en njaaraa maccungaaku to leydi Baabiila. E woodi maama'en sappo e nayo daga carel ngel Yahuudanko'en njaaraa maccungaaku to leydi Baabiila yaaki danyngol Almasiihu.
Danyngol Yeesu Almasiihu
(Luka 2.1‑7)
18Raa no Yeesu Almasiihu danyiraa. Maduujo maako Maryaama waadi alkawal teegal e Yusufu. Ammaa ko ɓe ngaɗa teegal, sey o tawraa reedu daga to Ruuhu Allah.#Luk 1.27. 19Nde Yusufu o neɗɗo aadiliijo, o yiɗaa o semtinamo e njayri. O darwi o yoofamo e suuɗe. 20Ammaa carel ngel o nyumata dow maajum, malaa'ikaajo Joomiraawo wanganimo nder koyɗol, wi'imo, “Yusufu ɓii Dawda, taa' hulu te'uki Maryaama, ngam ɓingel ngel o saawi daga to Ruuhu Allah ngel ƴiwoyi. 21O danyay ɓiɗɗo gorko nden a noddaymo Yeesu, ngam o hisnay yimɓe maako daga hakke maɓɓe.”
22Fuu fii ɗu'um ɗum waɗi ngam ɗum hebbina ko Joomiraawo wi'i daga honduko annabiijo, o wi'i, 23“Raɗɗum, surbaajo mo andaa gorko danyay ɓiɗɗo gorko, nden ɗum nodday inde maako Imaanuwel.” Ma'ana Imaanuwel woni, “Allah e wondi e meeɗen.”#Ica 7.14.
24Nde Yusufu ummii daga ɗeyngol ngol, sey waɗi ko malaa'ikaajo Joomiraawo on wi'imo, o te'i Maryaama. 25Ammaa o andaamo naaki gaɗa o danyi ɓiɗɗo maako. Nden Yusufu noddi ɓiɗɗo on Yeesu.#Luk 2.21.

© 2010, Bible League. All rights reserved.


Learn More About Fulfulde, Nigeria

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.