Juan 1
LBKNT

Juan 1

1
Nan Tet-ewa ay Silaw ay Inmali isnan Lofong
1Issan laplapona ay egay nakhab-an nan lofong, sikhod ay wad-ay siya ay makwani en Kali. Wad-ay siya ken Apo Dios, ya siya et Dios. 2Et siya chi ay engkhana issan laplapona, wad-ay siya ken Apo Dios. 3Naichalan ken siya nan nawad-ayan nan am-in. Siya, maid paat nawad-ay, mo egay naichalan ken siya. 4Siya nan poon nan fiyag, ay maiyalig ay silaw si takho. 5Langlangan nan silaw nan follinget ya maid mabfalin nan follinget ay mangafak isnan silaw.
6Wad-ay nan esa'y takho ay finaan Apo Dios ay enngachan is Juan. 7Siya nan inmali ay manistikho maipoon isnan makwani en silaw, ta am-in nan mannge et mamati cha. 8Faken siya nan chey makwani en silaw, mod-i ket inmali ay manistikho isnan silaw.
9Nan tet-ewa ay silaw, siya nan manangkhew isnan semek nan waschin esa'y takho ya omal-ali isnan lofong. 10Sikhod ay wad-ay siya isnan lofong, ya naichalan ken siya nan nakhab-an nan lofong, nay met achi maid namigfig ken siya. 11Inmey isnan osto'y ilina ngem egay chinawat nan kailiyana. 12Isnan magtek am-in ay nanawat ya namati ken siya,#1:12 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ay namati isnan ngachana” et inchowana ken chaicha nan kafaelancha ay enfalin ay an-ak Apo Dios. 13Ya nan nenfalinancha ay an-ak Apo Dios, et faken kag isnan angnencha ay maiyanak isnan awak khapo isnan layad si sin-asawa ya semek nan lalaki, mod-i ket khapo isnan nemnem Apo Dios ay en Amacha.
14Siya akhes nan Kali ay nenfalin ay takho ya nakitee ken chatako. Inilami nan katangtangachana ay maifakhay ken siya ay es-esang ay Anak nan Ama id chaya. Wad-ay ken siya nan am-in ay kinagkhawis ya kinatet-ewa.
15Siya nan tinistikhowan Juan issan nangifogfokhawana ay mangwanin, “Siya san kinwanik ay omali ay maisokat ken sak-en ya entongcho is solit mo sak-en, tay sikhod chadlo ay wad-ay siya.” 16Ya isnan chachama ay kinagkhawisna, et ad-i mangmangkhay nan ichod-owana ken chatako ay enkhawisan. 17Tay nan lenteg ay inchowan Apo Dios ken chatako et naichalan ken Moises, ngem inpailana nan kinagkhawisna ya nan kinatet-ewana maichalan ken Jesu Cristo. 18Maid nakaila ken Dios Ama mod-i yangkhay nan es-esang ay Anakna ay maitatakcho ken siya. Siya nan nangipaammo ken Amana.
Nan Ifaag Juan Bautista Maipoon ken Jesus
(Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18)
19Siya na nan infaag Juan isnan cheycha'y papachi ya nan kafachangcha ay makwani en Levita, ay finaan nan aap-apon si Judio ay en mamoot ken Juan mo sino tet-ewa siya. 20Et egay inkhigkhinek Juan nan tet-ewa maipoon isnan awakna, mod-i ket inlatakna ay nangwanin, “Faken sak-en nan Cristo.”
21Sa cha't inpoot ay nangwanin, “Ya sino ka mampet? Ay sik-a ngen nan mamadto ay si Elias?”
“Faken ak!” insongfatna.
“Sik-a ngen nan omali ay Mamadto?”
Kinwanin kayet Juan, “Faken.”
22Inpootcha kayet ay nangwanin, “Ibfakham et achi ken chakami mo sino ka, ta wad-ay isfatmi isnan namaa ken chakami. Ngag nan kanam maipoon ken sik-a?”
23Sa et kinwanin Juan, “Sak-en nan inpadton Isaias ay nangwanin,
‘Wad-ay isnan ponchag nan mangifogfokhaw ay mangwanin,
“Enletkhenyo nan chalan nan Apo.” ’ ”#1:23 Ilaenyo nan Isaias 40:3.
24Sa et kinwanin nan cheycha'y finaan nan Fafariseo en, 25“Mo faken ka pet si Cristo, paymo si Elias, paymo nan omali ay Mamadto, ya ke ka enfonyag mo?”
26Sa et kinwanin Juan, “Sak-en, chanom yangkhay nan ifonyagko. Ngem wad-ay ken chakayo nan esang ay ad-iyo ammo. 27Siya nan at omonod ken sak-en, ngem ad-i ak chadlos maikali ay olay mamadfad yangkhay isnan taked nan pallokana.”
28Inmat am-in chana id Betania is apet falaan nan akhew nan wanga ay Jordan ay cha nenfonyakhan Juan.#1:28 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Inmat am-in chana isnan chemang nan wanga ay Jordan ay cha nenfonyakhan Juan.”
Si Jesus nan Makwani en Korderon Apo Dios
29Kawaksana, inilan Juan si Jesus ay omal-ali sa na't kanan, “Naay nan Korderon#1:29 Nan kordero, siya nan innanak nan karnilo. Apo Dios ay mangaan isnan fasol nan katakhotakho. 30Siya san chak kankanan ay omonod ken sak-en ya entongcho is solit mo sak-en, tay sikhod chadlo ay wad-ay siya. 31Olay pay sak-en, egayko akhes finigfig siya. Ngem nan khotok nan inmaliyak ay enfonyag isnan chanom, et ta ipaammok siya isnan iyIsrael.”
32Infaag kayet Juan nan chadlos na inila, “Inilak nan Ispirito Santo ay kag kalopati ay cha khomwab ay nalpo id chaya. Sa et nentee ken siya. 33Sak-en, sisya'y egayko finigfig siya issan lapona. Nay met achi si Apo Dios ay namaa ken sak-en ay en mangifonyag isnan chanom, et kinwanina ken sak-en, ‘Nan ilaem ay khomwafan ya entey-an nan Ispirito Santo, et siya nan mangifonyag isnan Ispirito Santo.’ 34Tet-ewa, inilak ya tistikhowak ay siya nan Anak Apo Dios.”
Nan Inmona ay Disipolos Jesus
35Issan kawaksana, wad-ay kasin cha Juan ya nan chwa'y disipolosna, 36ya inilana si Jesus ay lomal-aos, sa na't kanan en, “Ilaenyo, cheey nan Korderon Apo Dios!” 37Issan nanngelan nan chey chwa'y disipolosna isnan kinwanina, inmey cha ay maifoweg ken Jesus.
38Nensakhong si Jesus ya inilana chaicha ay cha omon-onod. Sa na't kanan, “Wad-ay ngen masapolyo?”
“Rabbi, ento pay nan entetey-am?” insongfatcha. (Nan ayen nan Rabbi isnan kalin si Judio, et Mistolo.)
39“Omali kayo ta ilaenyo,” kinwanin Jesus. Naifoweg cha't ken siya ya inilacha nan entetey-ana, sa cha't nakiiyan ken siya tay away nget alas kwatro chi.
40Si Andres ay akhin Simon Pedro nan esang ken chaicha ay chwa ay nannge isnan kinwanin Juan sa cha't naifoweg ken Jesus. 41Nan inmona ay inangnena, et inmey ay en manganap ken Simon ay akhina ya kinwanina ken siya en, “Inchananmi et nan Mesias!” (Nan laychen nan Mesias ay kanan et Cristo.) 42Sa na't infoweg si Simon ken Jesus.
Insisin-eng Jesus si Simon sa na't kanan, “Sik-a si Simon ay anak Juan. At makwani ka en Cefas.” (En-iso nan ayen nan ngachan ay Pedro ya Cefas. Nan laychencha ay kanan et fato.)
Nan Nangayakhan Jesus ken cha Felipe ken Natanael
43Issan kawaksana, sinmek Jesus ay enpaGalilea. Sa na't inila si Felipe, ya kinwaninan, “Maifoweg ka ken sak-en.” 44Si Felipe ay nay et ib-an cha Andres ken Pedro ay iBetsaida.
45Idwani, en inanap Felipe si Natanael, sa na't kanan, “Inchananmi et san takho ay kankanan Moises isnan lenteg, ya san akhes insolat san cheycha'y mamadto ay at omali. Siya si Jesus ay iNazaret ay anak Jose.”
46Sa et kinwanin Natanael, “Siya pet! Ay ke wad-ay khawis ay malpo id Nazaret?”
“Omali ka achi ta ilaem,” kinwanin Felipe.
47Issan nangil-an Jesus ken Natanael ay omal-ali, kinwanina, “Naay nan tet-ewa ay iyIsrael. Maid paat sikapna!”
48Sa et kinwanin Natanael ken siya, “Ngag nan nangammowam isnan katatakhok?”
“Inilak sik-a is kapoon nan kaew ay higos issan sisya'y egay nangayakhan Felipe ken sik-a,” insongfat Jesus.
49Sefat et Natanael ay nangwanin, “Apo, sik-a nan Anak Apo Dios! Sik-a nan Alin nan Israel!”
50“Mamati ka tay kinwanik en inilak sik-a is kapoon nan kaew ay higos, ad-i ngen? At chakchakchake kayet nan ilaem ay katataa mo nan nay!” 51Intoptop kayet Jesus ay nangwanin, “Tet-ewa kanak ken chakayo, at ilaenyo nan chaya ay matekwafan, ya nan angheles Apo Dios ay cha tomongcho ya cha khomwab ken sak-en ay Anak si Takho.”

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Nan kalin Apo Dios