Mat 3
XEDNT

Mat 3

3
«Mbəɗanafwa nzakwa ghuni» ka Yuhwana
Mak 1:1-8, Luk 3:1-18, Yuh 1:19-28
1Ma tsa fitik ya, ka zlagaptá Yuhwana mnda maga batem ma mtak ta haɗika Zudiya, kaʼa mantsa: 2«Mbəɗanafwa mbəɗa ta nzakwa ghuni, kabga ndusa ga mghama Lazglafta ka sagha,» kaʼa.
3Ka anabi Isaya mnuta mantsa:
«Mamu sana mndu ta guguɗaku ma mtak. Kaʼa mantsa:
“Payanawa tva Mgham Lazglafta, ka leleʼanata kuni ndəɗap,#3:3 Ngha ta Isaya 40:3.”» kaʼa.
4Gatá lguta swida ŋalibwa ta suɗə Yuhwana ta vgha nda hbatá ɓanava huta misti. Hiʼi nda zuɗuma mtak skwa zayni. 5Ka sliʼadaghatá gwal ta sliʼafta ma luwa Ursalima, nda inda gwal ta haɗika Zudiya, nda inda gwal ta haɗikha ta wanafta ghwa Zurdeŋ, ka lagha da tsi. 6Ka manigiŋtá həŋ ta dmakuha taŋ, ka maganaftá tsi ta batem ta həŋ ma ghwa Zurdeŋ.
7Nghay Yuhwana ta ndəghadaghata la Farisa nda la Sadukiya ta sliʼadaghata da tsi, ŋa maganaftani ta batem ta həŋ ná, kaʼa nda həŋ mantsa: «Mndəra la mupuhwa! Waya ta mnaghunatá hwayapta ma tsa ɓasatá ŋuɗufa Lazglafta dzaʼa sagha ya na? 8Ka maga kuni tama ta slna dzaʼa maraŋtá mbəɗata nzakwa ghuni. 9Ma fa kuni ta ndana ghuni kazlay: Abraham na Da ŋni kəʼa. Ka yu ta mnaghunata na: laviŋlava Lazglafta ta mbəɗanaftá na palaha na ŋa nzakwa taŋ ka zwana Abraham. 10Nda ghada fata wa slpaɗa mista fuha ŋa ratsiŋta nda slrəŋ nda slrəŋ. Inda fu kul zɗaku yakwani, dzaʼa tsiŋtsa lu ka vzamta ma vu. 11Iʼi ná, nda imi ta magaghunafta yu ta batem ŋa maraŋtá ta mbəɗata nzakwa ghuni. Ama tsa mndu ta sagha nda hula ɗa ya ná, mal ŋani glaku ka ŋa ɗa. Slaghu a yu dər ŋa hlaptá ɓaɓah ma səlani wa. Tsatsi ná, dzaʼa magaghunafmaga ta batem nda Sulkum nda ghuɓa nda ya nda vu. 12Mamu kuwatavihi ma dzvani ta wa blikwi ŋa vihaptá hyani, ŋa dganatá sabatbat nda hənzila hya ŋa pghamtani ta hyani ma guvur. Ama ŋa driŋtani ta sabatbat, nda vu kul haɗ ta mtavata ɗekɗek,» kaʼa.
Maganaftá batem ta Yesu
Mak 1:9-11, Luk 3:21-22
13Ka sliʼaftá Yesu ta haɗika Galili, ka lagha ta wa ghwa Zurdeŋ slanaghatá Yuhwana ŋa maganaftani ta batem. 14Ka Yuhwana nda tsi mantsa: «Nawanawa mantsa a tsa wu! Iʼi ta kuma magiɗifta kagha ta batem guli ná, da iʼi ta sagha kagha guli?» kaʼa. 15«Maga maga mantsa ya ndanana karaku, kabga mantsa ya dzaʼa magata u ta inda skwi ya kumaŋ Lazglafta,» ka Yesu nda tsi. Gi dzəglamə a Yuhwana ta wi mida wa. 16Kɗakwa lu ta maganaftá batem ta Yesu, ka sabə tsi ma imi. Ka gi gunatá luwa buwaŋ, ka nghə tsi ta Sulkuma Lazglafta ta saha manda ghərbuʼ ta ghəŋani. 17«Nanana zwaŋa ɗa ya ɗvu yu, ya ta zɗigihata katakata,» ka sana lwi snagata daga ta luwa.

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Deftera Lfiɗa Dzratawi