Mat 2
XEDNT

Mat 2

2
Sliʼagafta gwal ma mndəra luwa da vla glaku ŋa Yesu
1Ma luwa Batlehem ta haɗika Zudiya yatá lu ta Yesu, ma fitika gay Hiridus ta mghamani hada. Tahula yata, ka sliʼaftá gwal nda sna ta skwi ta ghəŋa tekwatsa daga ma mndəra luwa ka safi da luwa Ursalima. 2Ka ɗawaŋtá həŋ: «Ga tsa zwaŋ yaga lu ka lfiɗ Mghama la Yahuda ya na? Nda ngha ŋni ta tekwatsani ta zlagapta daga ma mndəra luwa kəl ŋni ka safi da tsəlɓu ta kəmani.»
3Snaŋta mgham Hiridus ta tsa gwaɗa ya, tsiɓak ma vghani. Mantsaya inda gwal ma luwa Ursalima guli. 4Ka tskanatá tsi ta inda gwal mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda gwal tagha zlahu ŋa mnduha. Ka ɗawu tsi da həŋ: «Ga tsa vli dzaʼa yata lu ta Kristi#2:4 Kristi na: Tsaya Mgham tfanagha Lazglafta ta wi. ya na?» kaʼa nda həŋ. 5Ka həŋ nda tsi mantsa: «Ma luwa Batlehem ta haɗika Zudiya dzaʼa yatá lu, kabga wya ka anabi vindafta:
6“Kagha luwa Batlehem ta haɗika Yahuda.
Hta a nzakwa gha mataba luwaha ya ta haɗika Yahuda wu,
kabga ga ghuni dzaʼa saba Mgham dzaʼa ngha mnduha ɗa la Israʼila,#2:6 Ngha ta Mika 5:1, Yuhwana 7:42.”» kaʼa.
7Ka hgaftá mgham Hiridus ta tsa gwal nda sna ta skwi ta ghəŋa tekwatsa ya ma kɗek ma kɗek, ka ɗawaŋtá tsi da həŋ: «Yawu zlagapta tsa tekwatsa ya na?» kaʼa. 8Ka ghunaftá tsi ta həŋ da Batlehem, kaʼa mantsa: «Lawala, ka zbapta kuni ɗina ta gwaɗa ta tsa zwaŋ ya. Ka slafsla kuni tida katsi, ka vrakta kuni da mnihata ŋa dzaʼa vərɗa iʼi guli da tsəlɓu ta kəmani,» kaʼa.
9Kɗakwa taŋ ta snamtá tsa gwaɗa mgham ya, ka sliʼaftá həŋ ka dzaʼa. Ka nghəglaŋtá həŋ ta tsa tekwatsa si nghaŋ həŋ daga ma mndəra luwa ya kay ta mbaɗa ta kəma taŋ. Ɓhadaghatani da tsa vli nda tsa zwaŋ ya, ka sladata tsi. 10Nghay taŋ ta sladata tsa tekwatsa ya, ka tuta ŋuɗufa taŋ da rfu katakata. 11Ka lamə həŋ da həga. Ka slanaghatá həŋ ta tsa zwaŋ ya nda Mari ta nzakway ka mani. Ka tsəlɓatá həŋ ta kəma tsa zwaŋ ya, ka vlaŋtá həŋ ta glaku. Ka palanaptá həŋ ta zlibiha taŋ, ka mbəhatá həŋ nda dasu, nda urdi ŋa dray nda dra, nda mandaɓaya urdi. 12Tahula tsa ka mnanatá Lazglafta ta həŋ nda ma suni kazlay: Yahayaha həŋ da vradaghata nda da Hiridus kəʼa. Ka sliʼaftá həŋ ka vraghata da luwa taŋ nda ta sana tvi.
Kɗikiŋtá Yesu da luwa Masar
13Tahula laghwa taŋ, ka lagha sana duhwala Mgham Lazglafta da suna Yusufu. Kaʼa nda tsi mantsa: «Sliʼafsliʼa, kla ta na zwaŋ na nda mani ka hwayaghata ka nda həŋ ta haɗika Masar, ka nzata ka hada. Iʼi dzaʼa mnaghata kada vrakta ka. Ya dzaʼa zbay Hiridus ta na zwaŋ na ŋa dzata,» kaʼa.
14Ka sliʼaftá Yusufu, ka hlaftá tsi ta i tsa zwaŋ ya nda mani girviɗik ka laghwi ta haɗika Masar. 15Ka nzatá tsi hada ha ka sagha fitika mta ta mgham Hiridus. Mantsa kəʼa maguta ŋa dzanaghatá ghəŋa gwaɗa mna Mgham Lazglafta nda ma wa anabi, kaʼa mantsa: «Ma haɗika Masar#2:15 Ngha ta Huseya 11:1. hgagapta yu ta zwaŋa ɗa,» kəʼa ya.
Pslatá zwani ma luwa Batlehem
16Kəʼa ka Hiridus ná, hiɗaku hiɗanagha tsa gwal nda snatá skwi ta ghəŋa tekwatsa ya. Ka kuzlanaftá tsi ta ŋuɗuf. Tsaw mnanamna tsa gwal nda sna ta skwi ta ghəŋa tekwatsa ya kay ta fitika zlagapta tsa tekwatsa ya, kəl tsi ka mnay: Lawa pslihatá inda zwana zgwana yaga lu hadahada ha ka klaftá imi his ma luwa Batlehem, nda ya ma inda vli ta wanafta kəʼa. 17Ma tsa fitik ya dzatá ghəŋa gwaɗa ya mna anabi Irmiya. Kaʼa mantsa:
18«Ta snaku hlawi ma Rama.
Ta snaku lili nda ŋaɗa ghəŋ.
Rahila ya ta tawa zwanani,
va a ta lɓanatá ŋuɗuf wu kabga rwurwa həŋ#2:18 Ngha ta Irmiya 31:15.,» kaʼa.
Sliʼafta ma luwa Masar ka vru da luwa Nazaret
19Manda mtatá mgham Hiridus, ka ləglagha duhwala Mgham Lazglafta da suna Yusufu ma haɗika Masar. 20Kaʼa mantsa: «Sliʼafsliʼa, ka kla ka ta na zwaŋ na nda mani, ka dzaʼa ka ta haɗika Israʼila kabga nda rwa tsa gwal ta zba dzatá na zwaŋ na ya,» kaʼa.
21Ka sliʼaftá Yusufu, ka hlaftá tsi ta i tsa zwaŋ ya nda mani, ka laghwi ta haɗika la Israʼila. 22Ama snaŋtani kazlay: Zwaŋa Hiridus ta nzakway ka Arkilayus ta ga mgham ta haɗika Zudiya kəʼa, ka zləŋaftá tsi ta dzaʼa da hada. Tahula mnanaŋta Mgham Lazglafta nda ma suni, ka mbəɗaghatá tsi ta vgha ta haɗika Galili. 23Ka laghu tsi nzata ma sana luwa ta hgu lu ka Nazaret. Nda nza mantsaya ŋa dzanaghatá ghəŋa gwaɗa ya mana la anabiha, ka həŋ mantsa: «Mnda la Nazaret dzaʼa hga lu,» ka həŋ.

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Deftera Lfiɗa Dzratawi