YouVersion Logo
Search Icon

Mat 1

1
Mndəra dzidzíha Yesu
Luk 3:23-38
1Wya ka tva saba mndəra taŋ ma *Yesu *Kristi zivira Dawuda. Dawuda guli ná, zivira Abraham ya. 2Abraham ta yatá Izak, Izak ta yatá Yakubu, Yakubu ta yatá Yuda nda zwana ma ni. 3Yuda ta yatá i Perets nda Zara (Tamar na ma taŋ,) Perets ta yatá Isrum, Isrum ta yatá Aram, 4Aram ta yatá Amminadav, Amminadav ta yatá Nasuŋ, Nasuŋ ta yatá Salmuŋ, 5Salmuŋ ta yatá Bughaz (Rahab na ma ni,) Bughaz ta yatá Ghuvet (Rut na ma ni,) Ghuvet ta yatá Yesay, 6Yesay ta yatá Dawuda.
Ka yatá mgham Dawuda ta Salumuŋ (si markwa Uriya na ma ni,) 7Salumuŋ ta yatá Rubuwam, Rubuwam ta yatá Aviya, Aviya ta yatá Asa, 8Asa ta yatá Yusafat, Yusafat ta yatá Yuram, Yuram ta yatá Uziyas, 9Uziyas ta yatá Yuwatam, Yuwatam ta yatá Akaz, Akaz ta yatá Izekiyas, 10Izekiyas ta yatá Manasa, Manasa ta yatá Ghamuŋ, Ghamuŋ ta yatá Yusiya, 11Yusiya ta yatá Yukwaniyas nda zwana ma ni. Ta tsa fitik ya, hlaghata lu ta la Israʼila ta haɗika Babila.
12Tahula hlaghata lu ta həŋ ta haɗika Babila, ka yatá Yukwaniyas ta Salatiyel, Salatiyel ta yatá Zərubavel, 13Zərubavel ta yatá Abiyuda, Abiyuda ta yatá Iliyakim, Iliyakim ta yatá Azura, 14Azura ta yatá Saduka, Saduka ta yatá Akim, Akim ta yatá Iliyuda, 15Iliyuda ta yatá Iliyazar, Iliyazar ta yatá Mataŋ, Mataŋ ta yatá Yakubu, 16Yakubu ta yatá Yusufu ta nzakway ka zəʼala Mari. Tsa Mari ya ta yatá Yesu ta hgə lu ka Kristi#1:16 Kristi na: Manda mnay Mgham tfanagha Lazglafta ta wi kəʼa ya..
17Zlrafta ta Abraham ka sagha ta Dawuda ná, ghwaŋpəɗ fwaɗ da mida. Zlrafta ta Dawuda ka lagha ta fitika hlaghatá la Israʼila ta haɗika Babila guli ná, ghwaŋpəɗ fwaɗ da mida. Zlrafta ta fitika hlaghatá la Israʼila ta haɗika Babila ka sagha ta Kristi guli ná, ghwaŋpəɗ fwaɗ da mida.
Yakwa Yesu
Luk 2:1-7
18Wya ka lu yatá *Yesu *Kristi. Mari ma ni ma Yesu ná, Yusufu ta dzugway. Ta kul kluvtá həŋ ta vgha, ka zlghanavatá Sulkum nda ghuɓa ta huɗi ta Mari. 19Tsa zwaŋa midza ni Yusufu ya ná, ŋərma mndu ya. Va a ta pghanaghatá hula ta makwamidza ni wa. Ka kum tsi ta zlanavatá tsa makwa ya ma kɗek ma kɗek. 20Tata ndanay ndanay tsatsi ta zlanavata, ka lagha duhwala Mgham Lazglafta da suna ni. « Yusufu zivira Dawuda, ma zləŋ ka ta kla Mari ŋa nzakway ka markwa ghuni. Tsa huɗi zlghaf tsi ya ná, Sulkum nda ghuɓa ta zlghanavata. 21Zwaŋa zgun dzaʼa tsi yatá, ŋa tsanaftá gha ta hga ni ka Yesu#1:21 Yesu: Manda mnay kazlay: Lazglafta ta mba mndu kəʼa ya., kabga tsatsi dzaʼa mbanaftá mnduha ni ma dmakuha taŋ, » kaʼa nda tsi.
22Inda tsaya ná, magu maga ŋa dzanaghatá ghəŋa skwi ya mnigiŋ Mgham Lazglafta nda ma wa anabi kazlay:
23« Wya dzaʼa zlghaf zlgha daghala makwa ta kul snaŋtá zgun ta huɗi, ŋa yata ni ta zwaŋa zgun,
ŋa tsanaftá hga ni ka Emanuwel, » manda mnay kazlay: Kawadaga Lazglafta nda amu#1:23 Ngha ta Isaya 7:14 nda 8:8, 10. kəʼa ya.
24Sliʼavata Yusufu, ka snatá tsi ta tsa gwaɗa mnana duhwala Mgham Lazglafta ya. Ka klaftá tsi ta Mari ŋa nzakway ka markwa taŋ. 25Walaŋ a Yusufu ta ksaŋtá tsa makwa ya wa. Tahula dgata ni zlra tsi ta ksaŋta. Ka tsanaftá tsi ta hga tsa zwaŋ ya ka Yesu.

Currently Selected:

Mat 1: xed

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy