YouVersion Logo
Search Icon

Matwaya 1

1
Rikolo ra Insa Almasihi
1Eci ndi kitabu ca rikolo ra Insa Almasihi, ujukulu wa Daudi, ujukulu wa Iburahima. Eku ndi kufulatana ka rikolo rake:
2Iburahima kampongola Izaki,
Izaki kampongola Yankubu,
Yankubu kampongola Yuda pamoja na wanduze,
3Yuda kampongola Paresi na Zera, wana wa Tamari;
Paresi kampongola Hesironi,
Hesironi kampongola Arama,
4Arama kampongola Aminadabu,
Aminadabu kampongola Nashoni,
Nashoni kampongola Salmoni,
5Salmoni kampongola Bowazi, mwana wa Rahabu;
Bowazi kampongola Obedi, mwana wa Ruti;
Obedi kampongola Yese,
6na Yese kampongola Daudi, ajire akiwa nfalume.
Daudi kampongola Selemani, mwana wa muka wa Uriya#1:6 Daudi kâzinga na Batisheba muka wa Uriya. Ikisa wakilombana akimpongoríwa Selemani. (Ona 2 Samuweli 11.).
7Selemani kampongola Rehoboyamu,
Rehoboyamu kampongola Abiya,
Abiya kampongola Asa,
8Asa kampongola Yehoshafati,
Yehoshafati kampongola Yoramu,
Yoramu kampongola Uziya,
9Uziya kampongola Yotamu,
Yotamu kampongola Ahazi,
Ahazi kampongola Hezekiya,
10Hezekiya kampongola Manase,
Manase kampongola Amoni,
Amoni kampongola Yosiya,
11Yosiya, wakati wasamisiwe akiperekiwa Babiloniya#1:11 Mayahudi wasamisiwa Iziraeli wakiperekiwa Babiloniya kwa sababu ya kubisha ámuri za Mwenyezimungu. Babiloniya rero inti ya Bugudadi.,
kampongola Yekoniya na wanduze.
12Bandi yakusamisiwa kuka Babiloniya,
Yekoniya kampongola Shealtiyeli,
Shealtiyeli kampongola Zerubabeli,
13Zerubabeli kampongola Abihudi,
Abihudi kampongola Eliyakimu,
Eliyakimu kampongola Azori,
14Azori kampongola Zadoki,
Zadoki kampongola Akimu,
Akimu kampongola Elihudi,
15Elihudi kampongola Eleazari,
Eleazari kampongola Matani,
Matani kampongola Yankubu,
16Yankubu kampongola Yusufu, nlume wa Mariyamu,
ampongore Insa, etiwa Almasihi.
17Basi vizazi piya mwanzo wa Iburahima mpaka Daudi vipita vizazi kumi na vine. Mwanzo wa Daudi mpaka kusamisiwa kuperekiwa Babiloniya vipita vizazi kumi na vine. Na tangu ka kusamisiwa kuperekiwa Babiloniya mpaka wakati wa Almasihi vipita vizazi#1:17 Kizazi ndi muda mmoja wawainshi wanu mpaka piya kufwa kuja kuinshi wanu wengine. kumi na vine.
Kupongoriwa ka Insa Almasihi
18Sambi, kupongoriwa ka Insa Almasihi#1:18 “Almasihi” zina rengine ra Insa, mana ake Mwenye alaiziriwe kuperekiwa na Mwenyezimungu kuwavusha wanu. kukuna javi: Mariyamu mamaye Insa, kâpofiwa na Yusufu, falakini saanamba kunlomba, Mariyamu kariwonerera emite kwa nguvu ya Roho Takatifu, we! 19Yusufu nlumake, kwa kuwa mukweli na kutowa kusaka kumwanziri, akanzimiya kumwasa kisiiri-siiri. 20Falakini iye, paakiwaza kutenda javire, kwa mpunde noure, laika wa Mola kanjira akilota, akimwambira javi: “Yusufu ujukulu wa Daudi! Usofeleye kunlomba Mariyamu nkawako, konta waasaka kupongola‑yo ampongola kwa uwezo wa Roho Takatifu. 21Iye ampongola mwana nlume na ujuzi umwite zina rake Insa#1:21 “Insa” mana ake “Nvushi”., konta iye awavusha wanu wake nkati ya madambi awo.” 22Basi piya vikuna ipate utimiziwe usowezi wasowere Mola julu ya nabii#1:22 Ona Izaya 7:14., akamba:
23“Onani! Mwari mmoja wa bikira akuja kwimita,
ampongola mwana nlume,
na wamwita zina rake Emanueli,
mana ake: ‘Mwenyezimungu kawa pamoja nofwe.’ ”
24Paasisimuke usingizi, Yusufu akitenda kamba vyaambiriwe na laika wa Mola ire, akimpokerera nkawake. 25Fala aamwijiwe mpaka kampongola toto nlume. Na akimwita zina rake Insa.

Currently Selected:

Matwaya 1: wmwBI

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy